Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
ORITE -Oracy in Teacher Education

Forskningsgruppeleder

Sissel Margrethe Høisæter

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

ORITE er ei tverrfagleg forskargruppe med medlemer frå norsk, matematikk, naturfag, IKT i læring og pedagogikk. Hovudfokuset i forskargruppa er den læringsfremjande, faglege samtalen. ‘ Oracy’ —munnlegkyndigheit—skildrar ein munnleg kompetanse som går ut over ferdigheita ‘å snakka’. ‘Oracy’ dreier seg om å kunna involvera seg i munnleg interaksjon, der situasjonen og konteksten for den munnlege kommunikasjonen, både fagleg og sosialt, og omsynet til deltakarane i kommunikasjonen er viktige rammefaktorar den talande må ta omsyn til. Oracy-omgrepet peiker også på at det munnlege språket er eit medium for læring. Gruppa har mange teoretiske perspektiv, t.d. teoriar om kommunikasjon, læring, interaksjon, samtale, dialog og talesjangrar, om retorisk teori, om dramaturgi, om mediering av det munnlege gjennom det digitale osv. Diskursive perspektiv og -analyse er sentrale i forskinga. Diskursteorien og analysereiskapen ‘commognition’ utvikla av professor Anna Sfard er ein av dei sentrale teoriane gruppa arbeider med. Lærarutdanningsinstitusjonar, skular og barnehagar er arenaer som har rådande diskursar. Målet med arbeidet i forskargruppa er å utvikla innsikt og forståing for arbeid med den faglege samtalen i mange ulike fag og kontekstar, og med korleis ein kan utvikla lærar- og barnehagelærarstudentane sin kompetanse til å initiera og leia slike samtalar

Lenker