Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Andrespråksdidaktikk. Nasjonale og globale perspektiver 2019-2020

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Lise Iversen Kulbrandstad
Lars Anders Kulbrandstad
Gunhild Tomter Alstad
Anne Marit Vesteraas Danbolt
Marte Nordanger
Gunhild Tveit Randen
Marianne Eek
Marit Vik
Agnieszka Moraczewska
Helle Pia Laursen

Kontakt

Høgskolen i Innlandet /Inland Norway University of Applied Sciences
Hamar
lise.kulbrandstad@inn.no


Forskningsgruppeleder

Lise Iversen Kulbrandstad

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskergruppa er del av Høgskolen i Innlandets strategiske satsning på praksisnær og profesjonsrettet forskning tilknyttet høgskolens studietilbud innenfor lærerutdanning. Forskergruppa er del av lærerutdanningsfaget norsk, som er ett av de akkrediterte fagene i høgskolens Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Sentrale forskningstema for gruppa er studier av bruk av et andrespråk i læringsøyemed og som del av flerspråklig praksis. En hovedinteresse er læreres andrespråksdidaktiske praksiser og profesjonelle utvikling i barnehage og skoler som i stadig større grad preges av språklig og kulturelt mangfold.En ambisjon er å styrke den internasjonal profilen på norsk andrespråksforskning. Gruppa har aktive samarbeidsprosjekt med MultiLing. Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo og med kollegaer i flere land, blant annet Karlstads universitet, University of Zambia, DPU ved Aarhus universitet, Utrecht University of Applied Sciences, Malmö universitet og University of Iceland. Fagmiljøet profilerer seg med praksisnære problemstillinger og med å supplere språkvitenskapelige teorier og metoder med teorier og metoder fra utdanningsvitenskap, særlig fagdidaktikk. Gruppas forskningsprosjekt kan sees i lys av FNs bærekraftsmål 4 om utdanning av høy kvalitet. Det gjelder både nasjonalt gjennom en ambisjon om å utvikle kunnskap om utdanning og andrespråkslæring som bidrar til å bedre læringsvilkår og læringsresultater for barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn, og globalt gjennom en ambisjon om å bidra til ny kunnskap om det å bruke engelsk og regionspråk som andrespråk i utdanning i Zambia i samarbeid med kollegaene ved University of Zambia.

Lenker