Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskingsgruppe for psykisk helse og rus (PHR)

Forskningsgruppe-bilde

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Eli Natvik
Christian Moltu
Stig Magne Solstad
Gøril Solberg Kleiven
Samuel Schieffelin Nordberg
Kristina Osland Lavik
Kari Eldal
Runar Tengel Hovland
Tone Larsen
Åse Skjølberg
Dorte Gytri
Sara Therese Osland
Siv Iren Juklestad
Siv Førde
Gunn Karoline Fugle
Truls Bilet

Kontakt

Høgskulen på Vestlandet / Helse Førde
Vie
6807 FØRDE
post@helse-forde.no


Beskrivelse

Forskingsgruppe for psykisk helse og rus forskar på samarbeidsrelasjonar i behandling, klinisk tilbakemelding for kvalitetsforbetring, reell og realistisk brukarmedverknad, innovasjon og implementering, og på samanhengen mellom psykisk og somatisk helse. Ved å definere søyler som forskingsgruppeaktiviteten krinsar rundt dreg forskingsgruppa vekslar på ulike prosjekt og utvikla nytta av å vere eit kompetansemiljø metodisk og tematisk. PHR er ei gruppe som har som mål å framskaffe kunnskap som kan brukast til noko godt. Dette gjeld i tradisjonell klinikk, men også i eit utvida klinikkomgrep. Vi forskar for å kunne gi betre tenester til folk. Når Noregs forskingsråd og Helse Vest styrkar fokuset på nytte, så er difor dette i tråd med dei verdiar som er førande for PHR. Ei spesiell satsing for PHR har vore reell og realistisk brukarmedverknad i forsking – eit arbeid som har gått over fleire år. Arbeidet innanfor dette feltet har vorte lagt merke til nasjonalt, med inviterte foredrag på sentrale forskingskonferansar. Å utvikle brukarmedverknad i forsking som metodikk og kvalitet, heller enn berre som ein demokratisk rett, vert viktig også i tida frametter. Det kliniske tilbakemeldingssystemet NORSE er ein sentral del av fleire forskingsprosjekt og aktivitetar i gruppa. Denne teknologiske og kliniske nyvinninga har møtt stor nasjonal og internasjonal interesse, vunne prisar og vorte tildelt større forskingsmidlar, og vil vere sentral også i perioden framover. Christian Moltu, professor/fagsjef HVL/Helse Førde, leiar gruppa.