Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskningsgruppe for Psykisk Helse, Nord universitet

Beskrivelse

Vi er en tverrfaglig forskninggruppe som benytter ulike forskningsmedoter for å utvikle ny kunnskap og forståelse innen psykisk helse. Vi er opptatt av at forskningen skal være praksisnær og relevant, og legger vekt på at forskningsresultatene våre skal formidles bredt. Vi har en særlig interesse for metoder innenfor samarbeidbasert forskning som kan sikre at stemmene til de som er berørt av de temaene vi utforsker inkluderes i forskningsprosessen. Våre forskningsområder er: Barn, unge & familie, sosiale fellesskap & tilhørighet, samfunn, kunst & kultur og Tjeneste- & praksisutvikling. 1. Barn, unge og familie: Psykisk helse skapes der livet leves, og familien har en særlig viktig rolle. Forskningsgruppa er opptatt av hva som fremmer god helse. Vi utforsker barn og unges opplevelser og kontekster for å bringe fram kunnskap om hva som bidrar til gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Tema: Pårørendeperspektiv, familiestøtte, utenforskap, villmarksterapi, barnets beste, mekling 2. Sosiale fellesskap og tilhørighet Opplevelsen av tilhørighet og deltakelse i sosiale fellesskap er viktig for den psykiske helsen. Forskningsgruppa er opptatt av hva som fremmer deltakelse i sosiale fellesskap og hvordan slike fellesskap oppstår og vedlikeholdes. I et samfunn der utenforskap er en økende utfordring er det viktig å bringe fram mer kunnskap om hva om har betydning for opplevelsen av tilhørighet for mennesker med psykiske utfordringer. Tema: Møteplasser, lokalsamfunn, integrering, likemannsstøtte, frivillighet, arbeid, individuell jobbstøtte, sosiale medier og identitet. 3. Samfunn, kunst og kultur Det er en økende interesse og oppmerksomhet for hvordan kunst- og kulturaktiviteter kan bidra til å skape mestringsopplevelser, meningsfulle hverdager og sosial inkludering i samfunnet. Forskningsgruppen skal bidra til kunnskap- og forskningsbasert utvikling innen feltet kunst, kultur og psykisk helse. Vår forskning har særlig fokus på utøvende kunst- og kulturaktiviteter, ettersom deltakelse i meningsfulle aktiviteter ses som en viktig byggestein i recovery prosesser for mennesker med psykiske problemer. Samtidig vil vi også ha et kritisk perspektiv på hvordan ulike faktorer innen kunst- og kulturfeltet kan ha en negativ innvirkning på helse. Tema: Utøvende artisters psykiske helse, deltakelse i kulturaktiviteter, kunst- og kulturtilbud i helse- og velferdstjenesten. 4. Tjeneste- og praksisutvikling Velferdstjenestene er i endring. Det offentlige skal i større grad samhandle med ulike aktører i samfunnet for å tilby helhetlige og helsefremmende tjenester. Innenfor psykisk helse og rus feltet innebærer det både tettere samhandling mellom offentlige, private og frivillige aktører og nye måter å legge til rette for medvirkning fra mottakerne av tjenester. Forskningsgruppen vektlegger ulike faktorer som påvirker praksisen som offentlige føringer, organisasjonsstrukturer, lokalmiljø, profesjonsutøvernes kunnskap og tjenestemottakernes ønsker og behov. Tema: Samhandling, medvirkning, samskaping, profesjonskunnskap, kvalitetsforbedring, gruppebasert hjemmetjeneste, demensomsorg og recovery-orienterte praksiser

Lenker