Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Faggruppe for miljø, internasjonale relasjoner, nordområdene og samfunnssikkerhet MINS

Beskrivelse

Faggruppen arbeider med forskning knyttet til et bredt spekter av tema innenfor samfunnsforskning på vår samtids store politiske og sosiale utfordringer. Her forskes på migrasjon, klimaendringer og sikkerhetsspørsmål, tema som er høyt opp på den politiske dagsorden både nasjonalt og internasjonalt. Faggruppen for miljø, internasjonale relasjoner, nordområdene og samfunnssikkerhet har et mangfold av fagdisipliner i gruppa. Her finner vi sosiologer, sosialantropologer, statsvitere, geografer, organisasjonsforskere og forskere knyttet til planlegging. Felles for gruppen arbeider med forskningsspørsmål knyttet til styring og forvalting av nasjonale og internasjonale områder knyttet til migrasjon, sikkerhet og risiko. Emner for forskningen er samfunnssikkerhet, internasjonalisering, forvaltningsregimer, etniske studier, regional utvikling, politisk deltakelse (governance), terrorisme, miljø- og klimapolitikk, samt sårbarhet og tilpasning til klimaendringer. Mange av disse har særlig fokus på Nordområdene. Gruppen har sterk kompetanse på geografiske temaer som regional utvikling, naturbasert næringsutvikling, arealplanlegging og geografiske informasjonssystemer (GIS). Innen faggruppen undervises og forskes det også på tema og emner knyttet til nordområdeproblematikk, internasjonale relasjoner og nettverksbygging. I gruppa er det miljøer med særlig kompetanse på nasjonale og internasjonale institusjoner, og relasjoner innenfor samfunnssikkerhet herunder nasjonal og internasjonal krisehåndtering. På klimafeltet er faggruppa – sammen med samarbeidspartnere på Nordlandsforskning et av de fremste samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø i Norge. Det tydelige samfunnsvitenskapelig perspektivet generelt på faggruppa innebærer blant annet fokus på organiseringen av offentlig forvaltning, politikk, kultur og konflikter. Sentralt for faggruppen er å utvikle bærekraftige internasjonale forskningsfelt som er preget av vår unike empiriske kompetanse. Forskerne i faggruppa har hver for seg og sammen gode forskningsnettverk nasjonalt og internasjonal – noe som gjenspeiles i prosjektporteføljen til gruppa.