Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
CHAPAR - Challenges of participation

Forskningsgruppeleder

Anita Strøm

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for helsefag

Beskrivelse

Den tverrfaglige forskningsgruppen Chapar besitter særlig kunnskap om brukermedvirkning i helse- og sosialfaglige arbeidspraksiser og i tjenesteutvikling. Vi forsker på praksiser der brukerne ikke alltid oppfyller idealer om å være autonome, informerte og velartikulerte borgere som gjør fornuftige valg. Offentlige dokumenter inneholder ofte ambisiøse mål når det gjelder brukerdeltakelse. Beskrivelsen av brukermedvirkning synes i stor grad å være basert på en antagelse om brukere som fremstår som autonome, informerte og velartikulerte medborgere som treffer fornuftige valg. Mange av brukerne innen helse og velferdstjenestene møter ikke alltid disse idealene. Brukerdeltakelse utfordres i tillegg av juridiske føringer og av profesjonell praksis. Eksempler på slike brukergrupper kan være personer med utviklingshemming, personer med ervervet kognitiv svikt, eldre med demens, personer med alvorlige rus- og psykiatriske lidelser, barn og unge med alvorlige atferdsvansker, barn, unge og foreldre i kontakt med barneverntjenesten og så videre. Tilrettelegging for brukerdeltakelse for disse brukergruppene representerer felles utfordringer på tvers av sektorer og profesjoner fordi det gjelder selve kjernen i profesjonsutøvelsen. Dette gjelder spørsmål om hvordan formalisert kunnskap kan kombineres med utøvelse av skjønn, men også hvordan profesjonsetiske krav om en respektfull relasjon til brukerne og myndiggjøring utfordres av brukernes selvbestemmelse. Individuell og kollektiv brukerdeltakelse blant brukere med vanskeliggjorte betingelser for autonomi synes derfor å være en velegnet empirisk inngang til å utforske og utvikle konstruktive samspill mellom praksisfelt, kunnskapsutvikling og profesjonsutdanning. Hovedmålet med forskningen er å studere betingelser for brukerdeltakelse blant mennesker som er definert som brukere i kraft av trekk som regnes som diskvalifiserende for full selvbestemmelse, samt utvikling av nye og egnede modeller som kan fremme økt deltakelse. Problemstillinger knyttet til brukerdeltakelse blir belyst ut fra de ulike kunnskapsformene som praksisfelt, brukere og utdanningsinstitusjonenes representerer. Forskningsgruppen er tverrfaglig og består av medlemmer fra Fakultet for helsefag og Fakultet for sosialfag.

Publikasjoner

Barn og foreldres medvirkning i barnevernet - samspill og interessemotsetninger (2008)
Slettebø, Tor
Tidsskriftet Norges Barnevern
Collective participation in child protection services: partnership or tokenism? (2011)
Seim, Sissel;Slettebø, Tor
European Journal of Social Work
Parity: (im) possible? Interplay of knowledge forms in patient education (2011)
Strøm, Anita;Kvernbekk, Tone;Fagermoen, May Solveig
Nursing Inquiry
Brukermedvirkning som medtjenesteytelse - brukerrepresentanter som samarbeidspartnere (2011)
Strøm, Anita;Fagermoen, May Solveig
The coping model: what is it and what might be its implications for social work practice? (= Mestringsmodellen: hva er modellen og hvordan kan den anvendes i praktisk sosialt arbeid?) (2013)
Eriksen, Rita Elisabeth
European Journal of Social Work
Forskning i partnerskap (2011)
Brodtkorb, Elisabeth;Slettebø, Tor
Partnership with parents of children in care: a study of collective user participation in child protection services (2013)
Slettebø, Tor
British Journal of Social Work
Brukernes erfaringer og syn på kollektiv brukermedvirkning (2012)
Slettebø, Tor;Brodtkorb, Elisabeth;Dalen, Hilde
Fontene forskning
Participation and coping: A mutual dependence? (2014)
Eriksen, Rita Elisabeth
Social Work & Social Sciences Review
Service users facing household challenges : their experiences with task-centred coping approach (2014)
Eriksen, Rita Elisabeth
Journal of Comparative Social Work
Everyday life of persons with intellectual disability living in residential settings: a systematic review of qualitative studies (2017)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila;Midjo, Turid;Witsø, Aud Elisabeth
Disability & Society
Brukermedvirkning i bo-oppfølging. Et spenningsfelt mellom å yte omsorg og å bidra til systematiske endringsprosesser (2017)
Eriksen, Rita Elisabeth
Fontene forskning
Partnerships with children in child welfare: The importance of trust and pedagogical support (2018)
Husby, Inger Sofie Dahlø;Slettebø, Tor;Juul, Randi
Child & Family Social Work
Factors affecting user participation for elderly people with dementia living at home. A critical interpretive synthesis of the literature (2018)
Haugen, Ingebjørg;Slettebø, Tor;Ytrehus, Siri
European Journal of Social Work
Medborgerskap og alvorlig utviklingshemming (2018)
Gjermestad, Anita;Fjetland, Kirsten Jæger
Tidsskrift for velferdsforskning
Doctor in an unfamiliar country - a challenge to professional identity? : interactional experiences of newly employed international medical doctors and Norwegian health personnel (2018)
Skjeggestad, Erik
Universitetet i Oslo
User participation among people with dementia living at home (2018)
Haugen, Ingebjørg;Ytrehus, Siri;Slettebø, Tor
Nordic Social Work Research
Next of kin’s protracted challenges with access to relevant information and involvement opportunities (2019)
Strøm, Anita;Dreyer, Anne
Journal of Multidisciplinary Healthcare
Sosial innovasjon og tjenesteutvikling i Barnevernet (2018)
Slettebø, Tor;Van der Meij, Ranveig
Involving relatives in consultations for patients with long-term illnesses: Nurses and physicians’ experiences (2019)
Dreyer, Anne;Strøm, Anita
Nursing Ethics


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Challenges of participation (CHAPAR)  

Lenker

http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)