Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Danning, religion og kulturmøter

Beskrivelse

Forskergruppen har som hovedmål å undersøke hvordan ulike forståelser av religiøse og kulturelle perspektiver nedfeller seg i barnehage, skole og samfunn, og å drøfte hvilke implikasjoner kulturmøter har for læring og danning. Dette innebærer at gruppen er åpen for kunnskapsområdet SRLE i barnehagelærerutdanningen og for humanistiske, praktiske og estetiske fag knyttet til grunnskolelærerutdanningen. Hvordan barnehage, skole og samfunn skal forholde seg til ulike forståelser av kultur og danning, hersker det stor usikkerhet om. Særlig er det vanskelig å komme til rette med hvilken plass religiøse kulturoverleveringer skal ha i barnas danningsprosess. I skolens og barnehagens lover og planer vektlegges begrepet «kultur». Å kjenne norsk kulturtradisjon er en forutsetning for å være i dialog med andre kulturer. Møtet mellom norsk kultur og andre kulturer i et stadig mer flerkulturelt og multireligiøst samfunn endrer synet vårt på hva som kjennetegner den norske kulturen. Vi blir stadig utfordret på hva vi vil ta med oss videre og hva som tilhører fortiden. Barnehage og skole har sentrale posisjoner i denne debatten. Barna bærer med seg sine kulturelle og religiøse ståsteder/identitet i alle sammenhenger der de ferdes, og religion må derfor tematiseres i skolens og barnehagens liv. Både samfunn, skole og barnehage strever med spørsmål som hvordan barn og ungdom forholder seg til religion og religiøst liv og hvilken betydning religion og religiøs kultur har for deres identitetsdanning. Dette utfordrer synet på de tradisjonelle kristne og humanistiske verdiene. Disse og flere relaterte perspektiver er svært aktuell for forskning, og mediedebatten viser at spørsmålene er av allmenn interesse. Forskergruppen vil fra forskjellige fagperspektiv og med et variert tilfang av teoretiske og metodiske tilganger bidra til denne forskningen gjennom publisering og offentlig debatt. Gruppen er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn i pedagogikk, religion, teologi, filosofi, mat og helse, idrett, musikk og litteratur. Gruppens forskningsområde refererer til sentrale mål i HiBs strategiske plan «Samspel i kunnskapsfronten». Spesielt viser vi til HiBs verdigrunnlag: «Vi byggjer på humanistiske verdiar. Kulturell forankring, berekraftig utvikling, nytenking og høg etisk standard pregar arbeidet vårt.» Videre fra delmålene: HiB vil bidra til kunnskapsfronten ved å ha «god dialog med samfunns- og næringsliv, og samarbeide godt med andre kunnskapsinstitusjonar, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.» Forskergruppens faglige profil er sammenfallende med HiBs mål om å styrke «danning, didaktiske praksisar og kunstnarleg kompetanse i lærarprofesjonane». Forskergruppens tverrfaglige sammensetning er i samsvar med HiBs mål om å «etablere [ei] sterk og dynamisk forskingsgruppe, innanfor og på tvers av fag og profesjonar – og med ekstern deltaking», og gruppens tverrfaglige sammensetning bidrar til at ulike forskningsemner diskuteres ut fra mange perspektiver. Vi mener at tverrfaglighet vil tilføre feltet danning, religion og kultur ny kunnskap.

Publikasjoner

Det liturgiske møte : språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse (2009)
Rong, Marit
Universitetet i Bergen
Kristendommen. En innføring Christianity. An Introduction (2005)
Grande, Per Bjørnar
Gyldendal Akademisk
Volden og etterligningen av Kristus (2008)
Grande, Per Bjørnar
Norsk Teologisk Tidsskrift
Den ortodokse kirke (2009)
Grande, Per Bjørnar
Cappelen Damm Høyskoleforlaget
Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis and Desire in the Work of René Girard (2009)
Grande, Per Bjørnar

Arvesynden og begjæret : (2010)
Grande, Per Bjørnar
Kirke og kultur
Proustian Desire (2011)
Grande, Per Bjørnar
Contagion
Et epistemologisk blikk på kjønn i musikkpedagogikken (2011)
Onsrud, Silje Valde
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok
Capture the unexpressed:Anecdote as a device in hermeneutic phenomenological research (2011)
Eilifsen, Margareth
Indo-Pacific Journal of Phenomenology
Musikk, kjønn og skole: Perspektiver på elevers kjønnsperformans gjennom musikk (2012)
Onsrud, Silje Valde
Norsk pedagogisk tidsskrift
Liturgisk språk i skjæringsfeltet mellom skjønnhet og tilbedelse (2013)
Rong, Marit
Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering (2013)
Onsrud, Silje Valde
Med sang! Perspektiver på norske skolesangbøker etter 1814 (2014)
Bjørnstad, Fred Ola;Olsen, Eiliv;Rong, Marit
Novus Forlag
Mellom kultur og tro. Salmene i skolesangbøkene (2014)
Rong, Marit;Holter, Stig Wernø
"Slike gutter det vil gamle Norge ha". Kjønnsperspektiver i tekster fra norske skolesangbøker (2014)
Onsrud, Silje Valde
Den luksuriøse kroppen: En kritisk drøftelse av Jean Baudrillards kroppskonsept i lys av hans postmoderne tenkning om hyperrealitet (2014)
Sæle, Ove Ronny
Theofilos
Utviklingsoptimisme. Antropologiske, filosofiske og teologiske perspektiver omkring historisk utvikling. (2015)
Grande, Per Bjørnar
Vidarforlaget AS
Praksisfortellingen - mulighet for sammenheng mellom teoretisk og praktisk kunnskap (2015)
Eilifsen, Margareth
Desire in The Great Gatsby (2015)
Grande, Per Bjørnar
Anthropoetics
Dagens kroppsidealisering og kristen kroppsrealisme (2015)
Sæle, Ove Olsen
Prismet
Den hellige ånd og historieutviklingen (2015)
Grande, Per Bjørnar
Kirke og kultur
Med Gud på banen. Idrett og religion. En flerdimensjonal tilnærming (2015)
Sæle, Ove Olsen
Portal forlag
Salmer i kirke og skole (2015)
Rong, Marit
Prismet
Gender Performativity through Musicking: Examples from a Norwegian Classroom Study (2015)
Onsrud, Silje Valde
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok
Desire in Madame Bovary (2016)
Grande, Per Bjørnar
Contagion
Religiøse fotballsupportere (2016)
Sæle, Ove Olsen
Gud hos Dag Solstad (2016)
Grande, Per Bjørnar
Kirke og kultur
New Times, new Gender, new Paradoxes (2017)
Onsrud, Silje Valde


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Refleksjon rundt praksisfortellinger  
Dåp og konfirmasjon i folkekirkesammenheng  
Religiøs praksis i skole og samfunn  
Gudsbilde og språkteori  
Tekster om idrett og religiøsitet  

Lenker