Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Medborgerskap

Forskningsgruppeleder

Inger Marie Lid

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for helsefag

Beskrivelse

Formålet med forskningsgruppen er å utvikle vitenskapelig basert kunnskap om medborgerskaps-praksiser. Forskningsgruppens overordnede tematikk er å utforske hvordan helse og funksjon fremmes gjennom aktivt medborgerskap. Hensikten er å bidra til å styrke kvalitet og kompetanse i planarbeid, innovasjon og brede medvirkningsprosesser knyttet til rehabilitering, habilitering og folkehelsearbeid med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter. Forskningsgruppen har base ved Fakultet for helsefag i Sandnes. Forskningsområdene omfatter forskning rettet mot sosial deltakelse og samhandling i profesjonell praksis og knyttet til frivillighet og sivilsamfunn: Mestring av utfordringer i funksjon og helse, selvbestemmelse og innflytelse i hverdagsliv, betydningen av medvirkning i innovasjon, for eksempel velferdsteknologi og frivillighet, samt betydningen av tilhørighet til nærmiljø og samfunn. Forskningen er særlig rettet mot personer i sårbare livssituasjoner, for eksempel personer med utviklingshemming, personer med kognitive vansker etter skade eller sykdom, personer i rehabiliteringsforløp på grunn av helsetap, samt barn og unge med atferdsvansker. Forskningsgruppen arbeider også med teoriutvikling knyttet til forståelse av medborgerskap i møte med sårbare livssituasjoner. Medborgerskap, utviklingshemming og kognitiv svikt Utforskning av demokratiske prosesser og medborgerskap i hverdagsliv i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming eller kognitiv svikt. Narrativitet og meningsskaping som ressurs i fag- og kunnskapsutvikling sammen med brukere, deres nærpersoner og tjenesteytere. Medborgerskap, rehabilitering og folkehelse i hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv Medborgerskap og rehabilitering – vilkår og virksomheter etter samhandlingsreformen: Bærekraftige og fremtidsrettede organiseringer på rehabiliteringsfeltet, for eksempel hverdagsrehabilitering og/eller arbeidsrettet rehabilitering. Medborgerskap og folkehelse: Offentlig-frivillig-samarbeid og lokalsamfunnsarbeid, inkludert næringslivet, som bygger opp under medborgerrollen for spesielt utsatte grupper eller personer som bor i eget hjem. Ny teknologi/velferdsteknologi, universell utforming og annen samfunnsplanlegging som fremmer demokratiske prosesser og støtter opp under tilhørighet og deltakelse i hverdagsliv og samfunnsliv for alle, eller for utvalgte målgrupper som barn og unge med funksjonsutfordringer.

Publikasjoner

Fortellinger kan bidra til nye innsikter hos omsorgspersonalet i botilbud til personer med multifunksjonshemming : (2016)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila
Psykologi i kommunen (PIK)
Challenges from the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Equal Access to Theology and Church Practice in The Church of Norway (2017)
Lid, Inger Marie
Journal of Religion, Disability & Health
Everyday life of persons with intellectual disability living in residential settings: a systematic review of qualitative studies (2017)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila;Midjo, Turid;Witsø, Aud Elisabeth
Disability & Society
Jobber du i mitt hjem, eller bor jeg på din arbeidsplass? Kultur og tjenesteorganisering som premiss for egen bolig. (2016)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila
Narrative competence in care practices together with persons with profound and multiple learning disability (2016)
Gjermestad, Anita
Using dialogue conference as methodological approach in an inclusive research project. (2016)
Gjermestad, Anita;Witsø, Aud Elisabeth;Midjo, Turid;Luteberget, Laila
Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens (2017)
Lid, Inger Marie;Wyller, Trygve
Cappelen Damm Akademisk
Livets mangfold som gave og oppgave (2017)
Lid, Inger Marie
Fra heterotopi til medborgerskap (2017)
Lid, Inger Marie;Wyller, Trygve
Medborgerskap i spennet mellom ekskludering og inkludering: Funksjonshemming, fremmedhet og nye fellesskap (2017)
Lid, Inger Marie
Martha C. Nussbaums politiske teori om rettferdighet som bidrag til et teoretisk grunnlag for likeverd og medborgerskap (2017)
Lid, Inger Marie
Fontene forskning
Forestillinger om medborgerskap i lys av kjønn og funksjonsevne (2017)
Lid, Inger Marie
Tidsskrift for kjønnsforskning


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Signo: Historieprosjekt  
Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming  
PhD prosjekt: Inclusive research, active citizenship, people with learning disabilities  
Samarbeidsprosjekt i praksisfeltet; praksis som lærinsarena  

Lenker

http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)