Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Medborgerskap og personer i sårbare livssituasjoner (CitVul)

Forskningsgruppeleder

Anita Gjermestad

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for helsefag

Beskrivelse

Formålet med forskningsgruppen er å utvikle vitenskapelig basert kunnskap om medborgerskaps-praksiser. Forskningsgruppens overordnede tematikk er å utforske hvordan helse og funksjon fremmes gjennom aktivt medborgerskap. Hensikten er å bidra til å styrke kvalitet og kompetanse i planarbeid, innovasjon og brede medvirkningsprosesser knyttet til rehabilitering, habilitering og folkehelsearbeid med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter. Forskningsgruppen har base ved Fakultet for helsefag i Sandnes. Forskningsområdene omfatter forskning rettet mot sosial deltakelse og samhandling i profesjonell praksis og knyttet til frivillighet og sivilsamfunn: Mestring av utfordringer i funksjon og helse, selvbestemmelse og innflytelse i hverdagsliv, betydningen av medvirkning i innovasjon, for eksempel velferdsteknologi og frivillighet, samt betydningen av tilhørighet til nærmiljø og samfunn. Forskningen er særlig rettet mot personer i sårbare livssituasjoner, for eksempel personer med utviklingshemming, personer med kognitive vansker etter skade eller sykdom, personer i rehabiliteringsforløp på grunn av helsetap, samt barn og unge med atferdsvansker. Forskningsgruppen arbeider også med teoriutvikling knyttet til forståelse av medborgerskap i møte med sårbare livssituasjoner. Medborgerskap, utviklingshemming og kognitiv svikt Utforskning av demokratiske prosesser og medborgerskap i hverdagsliv i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming eller kognitiv svikt. Narrativitet og meningsskaping som ressurs i fag- og kunnskapsutvikling sammen med brukere, deres nærpersoner og tjenesteytere. Medborgerskap, rehabilitering og folkehelse i hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv Medborgerskap og rehabilitering – vilkår og virksomheter etter samhandlingsreformen: Bærekraftige og fremtidsrettede organiseringer på rehabiliteringsfeltet, for eksempel hverdagsrehabilitering og/eller arbeidsrettet rehabilitering. Medborgerskap og folkehelse: Offentlig-frivillig-samarbeid og lokalsamfunnsarbeid, inkludert næringslivet, som bygger opp under medborgerrollen for spesielt utsatte grupper eller personer som bor i eget hjem. Ny teknologi/velferdsteknologi, universell utforming og annen samfunnsplanlegging som fremmer demokratiske prosesser og støtter opp under tilhørighet og deltakelse i hverdagsliv og samfunnsliv for alle, eller for utvalgte målgrupper som barn og unge med funksjonsutfordringer.

Publikasjoner

Citizens' stories - or theatre as performing citizenship in Zimbabwe (2011)
Glørstad, Vibeke
Fortellinger kan bidra til nye innsikter hos omsorgspersonalet i botilbud til personer med multifunksjonshemming : (2016)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila
Psykologi i kommunen (PIK)
Challenges from the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Equal Access to Theology and Church Practice in The Church of Norway (2017)
Lid, Inger Marie
Journal of Religion, Disability & Health
Everyday life of persons with intellectual disability living in residential settings: a systematic review of qualitative studies (2017)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila;Midjo, Turid;Witsø, Aud Elisabeth
Disability & Society
Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens (2017)
Lid, Inger Marie;Wyller, Trygve
Cappelen Damm Akademisk
Livets mangfold som gave og oppgave (2017)
Lid, Inger Marie
Fra heterotopi til medborgerskap (2017)
Lid, Inger Marie;Wyller, Trygve
Medborgerskap i spennet mellom ekskludering og inkludering: Funksjonshemming, fremmedhet og nye fellesskap (2017)
Lid, Inger Marie
Martha C. Nussbaums politiske teori om rettferdighet som bidrag til et teoretisk grunnlag for likeverd og medborgerskap (2017)
Lid, Inger Marie
Fontene forskning
Forestillinger om medborgerskap i lys av kjønn og funksjonsevne (2017)
Lid, Inger Marie
Tidsskrift for kjønnsforskning
Narrative competence in caring encounters with persons with profound intellectual and multiple disabilities (2017)
Gjermestad, Anita
International Practice Development Journal
Addressing uncertainty and stigma in social relations related to hidden dysfunctions following acquired brain injury (2018)
Hellem, Inger;Førland, Georg;Eide, Kjersti Meldahl;Ytrehus, Siri
Scandinavian Journal of Disability Research
Medborgerskap og alvorlig utviklingshemming (2018)
Gjermestad, Anita;Fjetland, Kirsten Jæger
Tidsskrift for velferdsforskning
Leadership in interprofessional collaboration in health care (2019)
Folkman, Anne Katrine;Tveit, Bodil;Sverdrup, Sidsel Muri
Journal of Multidisciplinary Healthcare
'Min stemme teller også!' Personer med utviklingshemmings praktisering av politisk medborgerskap (2019)
Glørstad, Vibeke
Når personar med utviklingshemming blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale tenesteytarar? (2019)
Eiane, Gunvor Helle;Gjermestad, Anita
Tidsskriftet aldring og helse
Samproduksjon i forskning - hva er det, og hva innebærer det? (2019)
Askheim, Ole Petter;Lid, Inger Marie;Østensjø, Sigrid
Preparing a dialogue conference together with persons with intellectual disabilities (2019)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila;Midjo, Turid;Witsø, Aud Elisabeth
Nordic Social Work Research
Involvering av personer med utviklingshemning i forskningssirkler (2019)
Chalachanova, Anna;Gjermestad, Anita;Lid, Inger Marie
Forskningssirkler som metode for kunnskaps og kompetanseutvikling i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming (2019)
Fjetland, Kirsten Jæger;Gjermestad, Anita;Berge, Ulf;Glørstad, Vibeke;Kiær, Elisabeth;Luteberget, Laila
Fontene forskning
Dialogkonferanse som metode for kunnskapsutvikling. (2019)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila;Midjo, Turid;Witsø, Aud Elisabeth
Associations Between Occupational Therapy Students’ Approaches to Studying and Their Academic Grade Results: A Cross-Sectional and Cross-Cultural Study (2020)
Bonsaksen, Tore;Brown, Ted;Lim, Hua Beng;Fong, Kenneth;Småstuen, Milada Cvancarova
Journal of Occupational Therapy Education
Forskningssirkler som modell for fagutvikling (2019)
Luteberget, Laila;Gjermestad, Anita
Kvalitetsarbeid og fagutvikling – to sider av samme sak (2019)
Glørstad, Vibeke
Omsorg i tjenester til personer med utviklingshemming (2019)
Fjetland, Kirsten Jæger;Gjermestad, Anita;Glørstad, Vibeke
Kartlegging i tjenester til personer med utviklingshemming (2019)
Gjermestad, Anita;Glørstad, Vibeke;Kiær, Elisabeth
«Sjelden får vi løfte blikket» (2019)
Glørstad, Vibeke;Berge, Ulf
Universell utforming og samfunnsdeltakelse (2020)
Lid, Inger Marie
Cappelen Damm Akademisk
The roles of healthcare professionals in diabetes care: A qualitative study in Norwegian general practice (2020)
Sørensen, Monica;Groven, Karen Synne;Gjelsvik, Bjørn E.;Almendingen, Kari;Garnweidner-Holme, Lisa
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Vernepleiere i nye kontekster Endring, forskyvning og tilpasning. En casestudie av forhandlinger om vernepleieres kompetanse og yrkesroller i helse- og omsorgstjenester (2020)
Folkman, Anne Katrine

Fra paternalisme til medborgerskap: Noen omsorgsetiske dilemmaer (2020)
Lid, Inger Marie
Building relationships in inclusive research in diverse contexts (2020)
Chalachanova, Anna;Nind, Melanie;Østby, May;Power, Andrew;Tilley, Liz;Walmsley, Jan;Westergård, Britt-Evy;Heia, Torill;Gerhardsen, Alf Magne;Oterhals, Ole Magnus;King, Matthew
Scandinavian Journal of Disability Research
Å tilrettelegge for opplevelse av sammenheng (2020)
Owren, Thomas;Berge, Ulf
Nettkirke fremmer religiøst felleskap (2020)
Solevåg, Anna Rebecca;Lid, Inger Marie
Avisa Vårt land
Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn (2020)
Lid, Inger Marie;Solevåg, Anna Rebecca
Cappelen Damm Akademisk
Etikkarbeid i praksisnær forskning. Bofellesskap som forskningsarena (2020)
Hoydal, Kristina;Lid, Inger Marie;Thygesen, Hilde
Fontene forskning
Samarbeid og overgang til voksenlivet. (2020)
Midtsundstad, Anders
Fagbokforlaget
Grenser for tverrprofesjonelt samarbeid (2020)
Folkman, Anne Katrine;Fjetland, Kirsten Jæger;Sverdrup, Sidsel Muri
Tidsskrift for velferdsforskning
Nar det å være til er nok: Et profesjonsetisk blikk på menneskeverd og sårbarhet. (2020)
Gjermestad, Anita
Innledning: Religiøst medborgerskap (2020)
Solevåg, Anna Rebecca;Lid, Inger Marie
Inkludering og tilrettelegging i Den norske kirkes trosopplæring (2020)
Lid, Inger Marie
Utviklingshemmedes rett til religionsutøvelse i Norge (2020)
Lukash, Dmitry
What characterizes studies on social support groups for next of kin of persons with dementia? A qualitative systematic review (2020)
Fjetland, Kirsten Jæger;Tokovska, Miroslava
Nordic Social Work Research
Citizenship of persons with intellectual disabilities within the frame of inclusive research: A scoping review of studies to inform future research Citoyenneté des personnes ayant une déficience intellectuelle dans le cadre des recherches sur l’inclusion : bilan critique des recherches pour éclairer les recherches futures (2020)
Chalachanova, Anna;Lid, Inger Marie;Gjermestad, Anita
Alter - European Journal of Disability Research
«Å stå i det uvisse» (2021)
Demic, Sadeta;Gjermestad, Anita
Tidsskrift for omsorgsforskning


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Potensialet for fornybar energi i Norge  
Signo: Historieprosjekt  
Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming  
Inclusive research, active citizenship, people with learning disabilities [PhD project]  
Samarbeidsprosjekt i praksisfeltet; praksis som lærinsarena  
Medborgerskap i sykehjem - En studie om medborgerskap gjennom hverdagsaktiviteter for personer med demens  
Citizenship in theory and praxis  
Samarbeid om kunnskapsutvikling for trosopplæring  
Laget rundt læreren og eleven  
Selvbestemmelse uten ord - utfordrende relasjoner mellom person med alvorlig utviklingshemming og profesjonelle [Ph.d.-prosjekt]  
Tjenesteutvikling og medborgerskap for personer med sammensatte behov [Ph.d.-prosjekt]  
Hverdagsliv i bofelleskap for unge voksne med funksjonsnedsettelse – fysisk utforming, teknologi og praksis [Ph.d.-prosjekt]  
Fuel-box. Samtalekort om hverdagsliv og tjenesteutvikling  
WP7: Supported Decision Making, Everyday Citizenship, and People with Intellectual Disabilities [PhD project]  

Lenker

http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)