Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Legemidler og legemiddelhåndtering

Forskningsgruppeleder

Hege Sletvold

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Beskrivelse

Forskningsgruppa er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra farmasiutdanningen, sykepleierutdanningen og Senter for omsorgsforskning midt, som har fagkompetanse innenfor geriatrisk sykepleie, psykisk helse, farmakologi, samfunnsfarmasi, legemiddelteknologi, legemiddelkjemi og mikrobiologi/immunologi. Gruppa skal styrke forskningsmiljøet på tvers av helsefagutdanningene i universitetet, og har fokus på tre forskningsområder: 1) Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren. 2) Tverrfaglig samarbeid om legemidler og legemiddelhåndtering. 3) Legemiddelforskning. Forskningsgruppa samarbeider om å utvikle og drive prosjekter der medlemmenes tverrfaglig kompetanse og deltakelse i eksterne nettverk utnyttes, herunder arbeid med eksterne søknader. FoU prosjektene skal søke å bidra til kvalitetsforbedring og kvalitetssikring av legemiddelhåndtering i helse- og omsorgstjenestene, bidra til kunnskaps- og kompetanseheving på legemiddelområdet blant ansatte som jobber i helsesektoren og apotek, samt bidra med ny kunnskap om og utvikling av legemidler og virkestoffer til medisinsk bruk. Det er et mål å ha tett kontakt og samarbeid med praksisfeltet om aktuelle problemstillinger for FoU arbeid. Videre skal forskningsgruppa være en arena for medlemmene til erfaringsutveksling, presentasjon av pågående FoU prosjekter, og diskusjon av forsknings- og metodespørsmål. Det arrangeres seminarer med jevne mellomrom der også andre med interesse for forskningsområdet kan delta. En naturlig del av gruppas aktivitet er publisering og formidling av forskningsresultater, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder bidra til forskningsbasert undervisning om legemidler og legemiddelhåndtering i helsefagutdanningene på universitetet. Det er et mål for gruppa å involvere studenter, både på bachelor- og masternivå, i pågående FoU prosjekter

Publikasjoner

Bioavailability of EPA and DHA delivered by gelled emulsions and soft gel capsules (2011)
Haug, Ingvild;Sagmo, Lise Annie Bjørnli;Zeiss, Daniel Horst;Olsen, Inge C.;Draget, Kurt Ingar;Seternes, Tore
European Journal of Lipid Science and Technology
Mennesker med utviklingshemming; en glemt gruppe legemiddelbrukere? (2008)
Nilsen, Marianne Kollerøs
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Tablettknusing i sykehjem: en sikkerhetsrisiko for pasienten? (2009)
Wannebo, Wenche
Sykepleien Forskning
Legemiddelhåndtering blant eldre: risiko, kunnskap og sikkerhet (2009)
Wannebo, Wenche
Kun et klikk for å kjøpe reseptpliktige legemidler (2011)
Nilsen, Marianne K.;Kalland, Silje H
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Multidose i sykehjem. Syke- og vernepleieres tanker om hvordan multidose påvirker håndtering av legemidler (2012)
Nilsen, Marianne K.;Sagmo, Lise Annie Bjørnli
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Legemiddelhåndtering i sykeheim. Bruk av farmasifaglig kompetanse i Namsos sykeheim (2010)
Nilsen, Marianne K.
Legemiddelhåndtering i sykeheim. Bruk av farmasifaglig kompetanse i den kommunale helsetjenesten (2012)
Nilsen, Marianne K.
Riktigere legemiddelbruk. Legemiddelgjennomganger til eldre i tverrfaglig ambulerende team (2012)
Wannebo, Wenche
Stort behov for mer kunnskap om legemidler blant sykepleiere i sykehjem (2013)
Wannebo, Wenche;Sagmo, Lise Annie Bjørnli
Sykepleien Forskning
Nurses' information exchange during older patient transfer: prevalence and associations with patient and transfer characteristics (2013)
Olsen, Rose Mari;Hellzèn, Per Ove;Enmarker, Ingela
International Journal of Integrated Care (IJIC)
Barriers to information exchange during older patients' transfer: nurses' experiences (2013)
Olsen, Rose Mari;Østnor, Bjørg Horntvedt;Enmarker, Ingela;Hellzèn, Per Ove
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Synthesis, cytotoxic effects and tubulin polymerization inhibition of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazole analogs of 2-methoxyestradiol (2014)
Solum, Eirik Johansson;Vik, Anders;Hansen, Trond Vidar
Steroids
Synthesis and biological evaluations of new analogs of 2-methoxyestradiol: Inhibitors of tubulin and angiogenesis (2014)
Solum, Eirik Johansson;Cheng, Jing-Jy;Sørvik, Irene Beate;Paulsen, Ragnhild Elisabeth;Vik, Anders;Hansen, Trond Vidar
European Journal of Medicinal Chemistry
Factors associated with time consumption when answering drug-related queries to Scandinavian drug information centres: a multi-centre study (2014)
Reppe, Linda Amundstuen;Spigset, Olav;Böttiger, Ylva;Christensen, Hanne Rolighed;Kampmann, Jens Peter;Damkier, Per;Lydersen, Stian;Schjøtt, Jan
European Journal of Clinical Pharmacology
Tverrfaglig samhandling kan gi riktigere legemiddelbehandling blant eldre (2014)
Wannebo, Wenche;Devik, Siri Andreassen
Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten – erfaringer fra læringsnettverk i Nord Trøndelag (2014)
Devik, Siri Andreassen

Synthesis, biological evaluation and molecular modeling of new analogs of the anti-cancer agent 2-methoxyestradiol: potent inhibitors of angiogenesis (2015)
Solum, Eirik Johansson;Cheng, Jing-Jy;Sylte, Ingebrigt;Vik, Anders;Hansen, Trond Vidar
RSC Advances
The Drug Information Center in 2015 – still a valid concept? (2015)
Reppe, Linda Amundstuen;Schjøtt, Jan;Spigset, Olav
Synthesis and pharmacological effects of the anti-cancer agent 2-methoxyestradiol (2015)
Solum, Eirik Johansson;Akselsen, Øyvind Wilhelm;Vik, Anders;Hansen, Trond Vidar
Current pharmaceutical design
Interdisciplinary and structured drug reviews in primary health care- health personnel’s perceived value of participation (2015)
Granås, Anne Gerd;Bell, Hege Therese
Drug information services today: current role and future perspectives in rational drug therapy (2016)
Reppe, Linda Amundstuen;Spigset, Olav;Schjøtt, Jan
Clinical Therapeutics
Factors influencing prescribing of fall-risk-increasing drugs to the elderly: A qualitative study (2015)
Bell, Hege Therese;Steinsbekk, Aslak;Granås, Anne Gerd
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Relationship Between Time Consumption and Quality of Responses to Drug-Related Queries:A Study From Seven Drug Information Centers in Scandinavia (2016)
Reppe, Linda Amundstuen;Lydersen, Stian;Schjøtt, Jan;Damkier, Per;Christensen, Hanne Rolighed;Kampmann, Jens Peter;Böttiger, Ylva;Spigset, Olav
Clinical Therapeutics
Manglende etterlevelse - også en bevisst handling : (2016)
Bell, Hege Therese;Sletvold, Hege;Reppe, Linda Amundstuen
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Quality collaboratives used to improve drug safety for older patients in primary care in Norway (2016)
Devik, Siri Andreassen;Enmarker, Ingela Christina
Journal of Advanced Nursing
Quality collaboratives used to improve drug safety for older patients in primary care in Norway (2016)
Devik, Siri Andreassen;Enmarker, Ingela Christina
Hva skjer i kommunene etter læringsnettverket? Erfaringer fra Nord Trøndelag etter deltakelse i Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten (2016)
Omli, Omli, Ragnhild;Devik, Siri Andreassen;Enmarker, Ingela Christina
Quality assessment of structure and language elements of written responses given by seven Scandinavian drug information centres. (2017)
Reppe, Linda Amundstuen;Spigset, Olav;Kampmann, Jens Peter;Damkier, Per;Christensen, Hanne Rolighed;Böttiger, Ylva;Schjøtt, Jan
European Journal of Clinical Pharmacology
Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in elderly in primary health care - a qualitative study (2017)
Bell, Hege Therese;Granås, Anne Gerd;Enmarker, Ingela Christina;Omli, Omli, Ragnhild;Steinsbekk, Aslak
BMC Family Practice
Legemiddelbruk og pasientsikkerhet. Oppsummering av kunnskap. (2016)
Olsen, Rose Mari;Devik, Siri Andreassen

Forskerspirer i samfunnsfarmasi og klinisk farmasi (2017)
Svensberg, Karin Anna Evelina;Bell, Hege Therese
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
An efficient stereoselective synthesis of a sulfur-bridged analogue of bosseopentaenoic acid as a potential antioxidant agent (2017)
Solum, Eirik Johansson;Mohamed, Yasser Mahmoud A
ARKIVOC
Elderly users of fall-risk-increasing drug perceptions of fall risk and the relation to their drug use?a qualitative study (2017)
Bell, Hege Therese;Steinsbekk, Aslak;Granås, Anne Gerd
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Medication therapy management in community-based elderly, With focus on Fall Risk Increasing Drugs (2018)
Bell, Hege Therese

Oppfølging av legemiddelbehandling hos eldre i primærhelsetjenesten med fokus på fallrelaterte legemidler (2018)
Bell, Hege Therese
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Potential drug-to-drug interactions: a cross-sectional study among older patients discharged from hospital to home care (2018)
Olsen, Rose Mari;Sletvold, Hege
Safety in health
Hvordan motiverer farmasøyter til etterlevelse av legemiddelbehandling? (2018)
Kudusova, Tamara;Sletvold, Hege
Adverse Drug Reactions in Norway: A Systematic Review (2019)
Vaismoradi, Mojtaba;Logan, Patricia A;Jordan, Sue;Sletvold, Hege
Pharmacy


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Riktigere legemiddelbruk. Ambulerende tverrfaglig team som foretar legemiddelgjennomganger for eldre legemiddelbrukere i Midtre Namdal Samkommune  
En kartleggingsstudie av sykepleiere og vernepleieres kunnskap og ferdigheter i forhold til legemiddelhåndtering på sykehjem  
Legemiddelhåndtering i barnehager og barneskoler. En kartleggingsstudie av førskolelærere og læreres erfaringer med og kunnskap i forhold til legemiddelhåndtering til barn i barnehager og småskolen  
Kartlegging av legemiddelhåndtering på sykehjem  
Legemiddelhåndtering og compliance i helse- og omsorgssektoren  
Trainee prosjekt. Farmasøytisk kompetanse inn i Namsos sykeheim  
Følgeforskning i forbindelse med traineeprosjekt på Namsos sykeheim  
Pasientsikkerhet og dokumentasjonspraksis i hjemmetjenesten  
Etablering av kommunale tverrfaglige læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste i Nord-Trøndelag  
Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten  

Lenker