Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Norsk som andrespråk: andrespråksdidaktikk 2017-2018

Forskningsgruppe-bilde

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Marte Nordanger
Bård Uri Jensen
Marit Vik
Lise Iversen Kulbrandstad
Lars Anders Kulbrandstad
Marte Monsen
Gunhild Tomter Alstad
Gunhild Tveit Randen
Anne Marit Vesteraas Danbolt
Anne Golden
Emmarentia Kirchner

Kontakt

Høgskolen i Innlandet /Inland Norway University of Applied Sciences
Holsetgata 31
Hamar
lise.kulbrandstad@inn.no


Forskningsgruppeleder

Lise Iversen Kulbrandstad

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

NORSK SOM ANDRESPRÅK: ANDRESPRÅKSDIDAKTIKK (NOA-D) er en av tre forskningsgrupper tilknyttet Høgskolen i Hedmarks tverrfaglige strategiske forskningsområde Utdanning og diversitet. Gruppen ble formelt stiftet i 2015 og bygger på tidligere forskningssamarbeid mellom medlemmene. Pågående felles temaer for forskningen er litterasitet, flerspråklige undervisningspraksiser og klasseromsstudier av læringsmuligheter. Studier av læreroppfatninger og læreres profesjonelle utvikling er en rød tråd på tvers av prosjektene. FØLGENDE PROSJEKTER ER PÅGÅENDE: * Møte med tekster på 5. trinn (Golden & L.I. Kulbrandstad) * Norsk som andrespråk -faghistoriske analyser (Kulbrandstad, Kulbrandstad, Randen, Alstad, Monsen) * Learning Spaces (L.A. Kulbrandstad i samarbeid med Thor Andre Skrefsrud og Joke Dewilde, HH) * Text in Test Settings (Golden & L.A. Kulbrandstad i samarbeid med Kari Tenfjord, UIB) * Å være gode språklige forbilder i barnehagen -barnehagelæreres refleksjoner om arbeid med andrespråk (Alstad, Danbolt, Randen) * Utvikling av pedagogiske praksiser – barnehagen som arena for språklig mangfold (Alstad & Randen i samarbeid med Solveig Aasen, HH) * Motivating and engaging readers - a study of grade 7 Namibian readers (Kirchner & L.I. Kulbrandstad i samarbeid med L.Mostert University of Namibia og Jørgen Klein HH)* Forskningsbasert lærerutdanning (L.I. Kulbrandstad) TIDLIGERE PROSJEKTER med særlig relevans for andrespråksdidaktikk er listet opp i det følgende. Noen er det lenke til nedenfor, andre må man gå via Cristin-siden til det aktuelle medlemmet for å finne: * Klasseromskulturer for språklæring (Danbolt & L.I. Kulbrandstad) * Barnehagen som språklæringsarena (Alstad) * Læreroppfatninger om eksterne leseprøver Monsen) * Skolestart for minoritetselever : kartlegging av minoritetsspråklige 6-åringers språkferdigheter (Randen) * Norsk som andrespråk - en faghistorisk studie (Golden, L.I. Kulbrandstad & Tenfjord) * Lærerutdanningas bidrag til multikulturell nasjonsbygging: En flerfaglig tilnærming (L.A. Kulbrandstad i samarbeid med Thor O. Engen, Sidsel Lied og Anne Skaret, HH) * Språkopplæring i den flerkulturelle skolen (L.I. Kulbrandstad) * Andrespråkslesing på skandinaviske språk (L.I. Kulbrandstad)

Publikasjoner

Norsk andrespråksforskning - utviklingslinjer fra 1980 til 2005 (2007)
Golden, Anne;Kulbrandstad, Lise Iversen;Tenfjord, Kari
Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning
Omtale av innvandreres måte å snakke norsk på. En studie av et avismateriale fra Internett (2002)
Kulbrandstad, Lars Anders
Rom for andrespråk. Perspektiver fra klasseromsforskning (2005)
Kulbrandstad, Lise Iversen
NOA - Norsk som andrespråk
Det va' jo norsk da, men det va' kje norsk : Ungdommer møter andrespråkspreget norsk (2006)
Kulbrandstad, Lars Anders
Holdninger til "utenlandsk aksent" (2006)
Kulbrandstad, Lars Anders
Fokus på innhold og samhandling : om å gjøre endringer i andreklassingers språklæringsmiljø (2007)
Danbolt, Anne Marit Vesteraas
Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning
Dialekt og aksentpreget norsk : en språkholdningsstudie (2007)
Kulbrandstad, Lars Anders
Å se språklæring som en aktiv prosess en studie av systematisk ordforrådsundervisning i en flerkulturell elevgruppe To see language learning as an active process : a study of systematic vocabulary teaching in a muliticultural group (2008)
Kulbrandstad, Lise Iversen
Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning
Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen (2008)
Danbolt, Anne Marit Vesteraas;Kulbrandstad, Lise Iversen
Oplandske Bokforlag
Metaspråk og språklig oppmerksomhet i møte med andrespråkspreget norsk (2008)
Kulbrandstad, Lars Anders
Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning
Å tøtsje framtida : om å være norsklærer i en flerspråklig og flerkulturell skole (2008)
Kulbrandstad, Lise Iversen
«Det finnes det vel ikke noe forskning på?» Et eksempel på studentinvolvering i forskning (2009)
Kulbrandstad, Lars Anders
Acta Didactica Norge
Forskningsbasert profesjonsutøvelse, lærerutdanning og andrespråksforskning (2010)
Kulbrandstad, Lise Iversen
Til keiseren hva keiserens er : om minoritetselevenes utdanningsstrategier og skoleprestasjoner : sluttrapport fra prosjektet "Minoritetselevers skoleprestasjoner" (1996)
Engen, Thor Ola;Kulbrandstad, Lars Anders;Sand, Sigrun

Lesing på et andrespråk : en studie av fire innvandrerungdommers lesing av læreboktekster på norsk (1998)
Kulbrandstad, Lise Iversen
Universitetsforlaget
Tospråklighet og minoritetsundervisning (1998)
Engen, Thor Ola;Kulbrandstad, Lars Anders

National or general tolerance for variation? Attitudes to dialect and foreign accent in the media (2011)
Kulbrandstad, Lars Anders
Bilingual home-made dictionaries as bridges between home and school (2011)
Danbolt, Anne Marit Vesteraas
Journal of Teacher Education and Teachers' Work
Flerspråklighet som ressurs : interaksjon og samarbeid i flerspråklige elevgrupper (2012)
Danbolt, Anne Marit Vesteraas;Hugo, Bente Booth
Teacher Reflections under Changing Conditions for Literacy Learning in Multicultural Schools in Oslo (2012)
Danbolt, Anne Marit Vesteraas;Kulbrandstad, Lise Iversen
Tilstrekkelige ferdigheter i norsk? Kartlegging av minoritetsspråklige skolebegynneres språkferdigheter (2013)
Randen, Gunhild Tveit

Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver (2014)
Monsen, Marte

Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser (2013)
Alstad, Gunhild Tomter

Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk (2015)
Kulbrandstad, Lise Iversen
NOA - Norsk som andrespråk
Refleksjoner om flerspråklighet og språklig mangfold i lærerutdanningen (2015)
Randen, Gunhild Tveit;Danbolt, Anne Marit Vesteraas;Palm, Kirsten
Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015 (2015)
Alstad, Gunhild Tomter
NOA - Norsk som andrespråk
Språkholdninger (2015)
Kulbrandstad, Lars Anders
NOA - Norsk som andrespråk
Vurdering av minoritetselevers språkferdigheter i grunnskolen (2015)
Randen, Gunhild Tveit
NOA - Norsk som andrespråk
Andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring i Norge: En oversikt fra 1985 til i dag (2015)
Monsen, Marte
NOA - Norsk som andrespråk
Vurdering av tekster skrevet til norskprøvene for voksne (2015)
Golden, Anne;Monsen, Marte
Men hva betyr det lærer? Norsk som andrespråk. Fagdidaktiske bidrag (1990)
Kulbrandstad, Lise Iversen;Ryen, Else;Hvenekilde, Anne
J.W. Cappelens Forlag AS


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser  
Skolestart for minoritetselever : kartlegging av minoritetsspråklige 6-åringers språkferdigheter  
Norsk som andrespråk - en faghistorisk studie  
Lærerutdanningas bidrag til multikulturell nasjonsbygging: En flerfaglig tilnærming  
Læreroppfatninger om eksterne leseprøver  
Learning Spaces for Inclusion and Social Justice. Success Stories from Immigrant Students and School Communities in Four Nordic Countries  
Å være gode språklige forbilder i barnehagen -barnehagelæreres refleksjoner om arbeid med andrespråk  
Utvikling av pedagogiske praksiser – barnehagen som arena for språklig mangfold  
Klasseromskulturer for språklæring  
Møte med tekster på 5. trinn  
Norsk som andrespråk - faghistoriske analyser  
Forskningsbasert lærerutdanning  
Tekst i test  

Lenker