Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Språkdidaktikk

Forskningsgruppeleder

Camilla Bjørke

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Språkstudier utgjør en sentral del av studieporteføljen ved Høgskolen i Østfold, enten det dreier seg om fremmedspråk som engelsk, fransk, spansk, tysk eller norskfaget som både morsmål og andrespråk. De aller fleste som studerer språkfag ved HiØ skal senere arbeide innen skoleverket, noe som gjør at språkdidaktikk er sentralt som del av lærerutdanningene, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller som moduler i de rene fagstudiene i språk. Masterstudiet Fremmedspråk i skolen har et overordnet fokus på didaktikk i og med at studiet tilbys framtidige lektorer. HiØ har det største språkmiljøet blant høgskolene i Norge, noe som var en viktig faktor da Det nasjonale senteret for fremmedspråk i opplæringen ble etablert her i 2005. Språkdidaktisk forskning og formidling er derfor en viktig del av virksomheten til HiØ. Forskergruppa er etablert på tvers av avdelingene ØSS, som tilbyr rene språkstudier, og LU, som tilbyr ulike lærerutdanningsprogram. Avdelingene samarbeider om å tilby språklærerutdanninger og har nær kontakt med praksisskolene, noe som muliggjør empiriske undersøkelser fra praksisfeltet. Forskergruppa har på grunnlag av en bokpublikasjon i fremmedspråksdidaktikk (2014) utviklet et tett samarbeid med språkdidaktiske miljøer ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU samt Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Forskningsfokus består av ulike fagdidaktiske interesseområder som samsvarer med tendenser innen den internasjonale forskningen på området: kommunikative ferdigheter, tidlig start med fremmedspråk i skolen, ordinnlæring, flerspråklighet, vurdering for læring, bruk av ulike medier, grammatikk, litteratur- og kulturformidling, interkulturell kommunikasjon, uttalenormer og ikke minst viktigheten av metaperspektiv på elevens læring og lærerens egne holdninger til språklærerrollen. Forskergruppa i språkdidaktikk har fokus både på læreren og eleven; vi vil ivareta både formidlings- og tilegnelsesperspektivet i språklæringskonteksten. Vi vil sette oss inn i og holde oss oppdatert på forskning innen området. Vi mener at det kontrastive aspektet ved språkinnlæring og språkundervisning bør stå i fokus. Det er dermed helt naturlig med samarbeid mellom fremmedspråkfagene og norskfaget. Dette bidrar til et større fokus på metakognisjon i et flerspråklighetsperspektiv. Gruppa vil derfor konsentrere seg om plurilingval og plurikulturell didaktikk. I tillegg til diverse prosjektarbeider arrangeres seminarer der gruppemedlemmene presenterer og diskuterer relevant teori, arbeidstekster og legger frem egen forskning. Med jevne mellomrom holdes et åpent seminar der noen av oss eller eksterne språkdidaktikere presenterer aktuell forskning. I 2016 arbeider gruppa mot en engelskspråklig publikasjon på nivå 2 innen temaet: Metacognition in language learning. Forskergruppa samler språkdidaktikere som jobber inn mot lærerutdanningene (GLU, PPU og den kommende MAGLU fra 2017). Forskergruppas leder er Camilla Bjørke. Arbeidsgruppa består av Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold