Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Litteratur og narrativitet

Forskningsgruppeleder

Guri Ellen Barstad

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskergruppen Litteratur og narrativitet har eksistert siden høsten 2012. Den er organisert ved Avdeling for Økonomi, Språk og Samfunnsfag, og er også åpen for kolleger fra andre avdelinger ved høgskolen samt eksterne institusjoner. Arbeidsområdet for denne gruppen er tekster i vid forstand. Begrepet narrativitet er grenseoverskridende. Det har vist seg å være fruktbart ikke bare for litterater, men også for forskere innen teologi /religionsvitenskap, helsefag, psykologi, juss, pedagogikk, historie og en rekke andre områder. Begrepet egner seg derfor godt til en tverrfaglig tilnærming. Selv om gruppens tilnærming til narrativer er hovedsakelig litterær, utforsker medlemmene narrativ-begrepets fleksibilitet ved å krysse grenser: det fokuseres på tekstlingvistikk, historie, kulturstudier, ideologi, religion og didaktikk. Gruppen opererer dessuten med et vidt tekstbegrep der også film, TV-serier, dataspill og billedkunst kan inngå. Tverrfagligheten preger gruppens sammensetning. De fleste av forskergruppens medlemmer kommer fra forskjellige disipliner og språkfag (engelsk, fransk, tysk og spansk). Dette gir en tilnærming til stoffet som preges av ulike kulturer og forståelsesmodeller, og som den enkelte forsker kan bruke for å utdype sin forståelsen han/hun har med seg fra sin egen fagbakgrunn. Når det gjelder det praktiske arbeidet i gruppen, presenterer medlemmene sin egen forskning og kommenterer og diskuterer de andres arbeider. Men gruppen har også samlet seg om et felles prosjekt som bestreber seg på å belyse forskjellige sider ved identitetsbegrepet. Tverrfagligheten viser seg her ved at hele spekteret av forskningsinteresser blir synliggjort gjennom forskjellige kulturelle og faglige tilnærminger. Arbeidet skal munne ut i en antologi i løpet av 2017, der også eksterne bidragsytere vil bli invitert med. Antologien skal bli en internasjonal publikasjon på engelsk, og i forbindelse med prosjektet vil det bli organisert en konferanse i Wien. Forskergruppen arbeider sammen med andre, eksterne nettverk (i alle verdensdeler) for å fremme forskningen: Et forskernettverk som arbeider med barne- og ungdomslitteraturgruppen har en antologi (med interne og eksterne bidragsytere), Narratology Plus: Studies in Recent International Narratives for Children and Young Adults, klar for utgivelse, og forlaget Brill Rodopi har uttrykt interesse for denne boken. Flere forskere ved avdelingen er med i ENTICE-prosjektet (East-North Travel and Intercultural Communication in Europe) som arbeider med en bok som Cambridge Scholars har vist interesse for. Flere av forskergruppens medlemmer arrangerte i 2014 den internasjonale konferansen States of Decadence / La Décadence dans tous ses états, og konferanserapporten vil bli publisert hos Cambridge Scholars høsten 2016.

Lenker