Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper

Forskningsgruppeleder

Anita Berg

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Gruppens profil har fokus på forskning og utviklingsarbeid rettet mot kunnskap om samfunnsdeltagelse, aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper. Innenfor temaet samfunnsdeltagelse utvikler gruppa kunnskap om hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i samfunnet generelt og gjennom selvbestemmelse i eget liv. Et sentralt fokus er hvordan utsatte grupper kan påvirke hjelpe- og velferdstilbudet, delta i arbeidsliv og i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i dagliglivet. Gruppen har fokus på forskning- og utviklingsarbeid som utvikler innovativ kunnskap om a.)forhold som fremmer og hemmer samfunnsdeltakelse, selvbestemmelse og likeverdige tjenester for marginaliserte grupper. b.)hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i samfunnet generelt og gjennom selvbestemmelse i eget liv. c.)hvordan marginaliserte grupper kan påvirke helse- og velferdstjenesten, delta i arbeidsliv og i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i dagliglivet og d.)tilrettelegging av aktiviteter som gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet for å utvikle egne ressurser gjennom å delta i meningsfull aktivitet sammen med andre, og bidra til samfunnet. Forskningsgruppen har tre formål: 1.) Være et møtepunkt for fagansatte ved Nord universitet som driver forskning- og utviklingsarbeid med fokus på samfunnsdeltagelse og marginaliserte grupper. Gruppen skal være en arena for diskusjon av pågående forskningsprosjekter og tilbakemelding på disse. Videre skal gruppen være et arnested for prosjektideer og ta initiativ og utvikling av søknader om FoU-midler både internt og ekstern knyttet til forskningsområdet. 2.) Bidra til at forskningsresultater blir publisert, og at forskningen er praksisnær gjennom å knytte forskningsområdet til studieprogrammene i helse- og sosialfag. 3.) Bidra med aktuell forskning i relevante forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt. Delta i nettverk rundt forskergruppens tema og være aktivt med på relevante konferanser, workshop o.lign. Gruppen arrangerer minst to seminar per semester, samt holder en workshop på aktuell tematikk i løpet av et studieår.   Gruppen er særlig opptatt av likeverdig samfunndeltakelse for følgende grupper: - Personer med funksjonsnedsettelser - Minoritetsgrupper med innvandrerbakgrunn - Personer med urfolksbakgrunn (særskilt personer med sør- og lulesamisk bakgrunn) - grupper med livsstilsrelaterte sykdommer

Publikasjoner

"Herre i egen Leilighet" en oppsummering av erfaringer med flytting av Løvetanne Bofelleskap til egne leiligheter på Vikatunet. (2019)
Johansen, Oddbjørn;Mjøen, Odd Morten

Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok (2019)
Østby, May;Haugenes, Marit
Universitetsforlaget
"Da må jeg spørre boligen først!" -Opplevelsen av selvbestemmelse i bofellesskap (2019)
Guddingsmo, Hilde
Profesjonell yrkesutøvelse - styrt av dags- og ukeplaner (2019)
Johansen, Oddbjørn;Mjøen, Odd Morten
De nærmeste - talspersoner, vaktbikkjer og støttespillere (2019)
Kittelsaa, Anna;Johansen, Oddbjørn;Witsø, Aud Elisabeth
Aspekter ved organisering av tjenester i hjemmet (2019)
Mjøen, Odd Morten;Johansen, Oddbjørn;Tøssebro, Jan
'The same care providers over time who make individual adjustments and have competence' Older South Sami People in Sweden's expectations of home nursing care (2019)
Ness, Tove Synnøve Mentsen;Söderberg, Siv;Hellzen, Ove
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Untold stories of living with a bariatric body: Long-term experiences of weight-loss surgery (2019)
Berg, Anita
Sociology of Health and Illness
Barriers to access of healthcare services by immigrant population in Scandinavia: a scoping review protocol (2020)
Appoh, Lily;Felix, Franca;Pedersen, Preben Ulrich
BMJ Open
Selvbestemmelse som gave (2020)
Guddingsmo, Hilde
Fontene forskning
We all care just as much about the child: stakeholders’ experiences of parenting support in a Norwegian school context (2021)
Berg, Anita;Appoh, Lily;Ørjasæter, Kristin Berre
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Dagtilbud for personer med demes som bor hjemme  
Seniorers motivasjon og utbytte av deltakelse i frivillig arbeid  
Fysisk aktivitet i hverdagsrehabilitering rettet mot hjemmeboende eldre  
Coming of age in indigenous communities  

Lenker