Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Utdanning for bærekraft

Forskningsgruppeleder

Marianne Presthus Heggen

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppen utdanning for bærekraft søker å øke forståelsen av utdanning for bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (Brundtland, m.fl. 1987). Utdanning for bærekraftig utvikling er sentralt i FNs bærekraftsmål, og bærekraftig utvikling er løftet frem som et disiplinovergripende tema i grunnskolen. Høgskolen i Bergen har et aktivt miljø som jobber med utdanning for bærekraftig utvikling ut fra FNs pilarer; økologisk bærekraft, sosial og kulturell bærekraft og økonomisk bærekraft. I tråd med FNs bærekraftsmål har vi også inkludert en fjerde pilar; good governance (Sachs 2013). I Norge vil det pedagogiske virket, gjennom barns medvirkning og perspektiver på barns aktive deltagelse i et demokratisk samfunn, være naturlig å tolke innunder denne pilaren.

I den vanligste modellen for bærekraftig utvikling blir pilarene vurdert som likestilte og i ulik grad overlappende. Skal man oppnå bærekraftig utvikling, må det være en bærekraftig utvikling på alle de fire feltene. Bærekraftig utvikling blir dermed spesielt komplisert å oppnå. Utdanning for bærekraftig utvikling er, akkurat som bærekraftig utvikling, et konsept det kan være vanskelig å definere. Internasjonalt har kulturen for arbeid med miljøutdanning utviklet seg fra fokus på kunnskap, via erfaring og handling til deltagelse (Tilbury, Coleman et al. 2005). I Norge er miljøtrappen (som gjengitt i Langholm m. fl., 2011), med fokus på opplevelse, undersøkelse og refleksjon i naturen ofte utgangspunkt for barnehagenes utdanning for bærekraftig utvikling (Heggen 2015). Norsk utdanningsløp bygger imidlertid på verdier som speiler alle de fire grunnpilarene, som menneskeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, solidaritet, demokrati, menneskerett, økologisk ansvar, tradisjon og framtid, kulturarv og mangfold, kritisk tenking og etisk handling.

I forskergruppen Utdanning for Bærekraft tillegger vi de fire pilarene like stor grad av viktighet. Hvordan dette perspektivet på bærekraftig utvikling påvirker vår forståelse av bærekraftig utvikling er et av forskningsspørsmålene vi jobber med i forskningsgruppen. Det tverrfaglige perspektivet reiser også interessante spørsmål om tverrfaglighet i seg selv. Da få andre i Norge ser på utdanning for bærekraftig utvikling med alle de fire pilarene som utgangspunkt inngår også forskning på bærekraftig praksiser i barnehagen i forskningsgruppens arbeidsområder.

Forskningsgruppen utdanning for bærekraftig utvikling har slik flere delprosjekter som fra ulike vinkler belyser utdanning for bærekraftig utvikling. Vi deler disse inn i tre hoveddeler:

1. Forståelse for bærekraft

a. En interdisiplinær dialog for å øke forståelsen av utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen

b. Innovasjon og profesjon

2. Tverrfaglige tilnærminger til bærekraftig utvikling

a. Tverrfaglighet i barnehagelærerutdanningen

b. Tverrfaglige arbeidsmåter i barnehagelærerutdanningen

3. Utforskning av bærekraftige praksiser

a. Mulige arbeidsmetoder for utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagen, presentert som et case-studie fra barnehagelærerutdanningen.

b. Utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagen

c. Nysgjerrige barn

d. Tilhørighet og kjennskap til et lokalsamfunn. Nærmiljø, fortid og fremtid

e. Natur og matkultur - Danning gjennom didaktiske praksiser i naturfag og mat & helse

f. Undervisningspraksis for bærekraftig utvikling

4. Globale perspektiv på utdanning for bærekraftig utvikling

a. Etniske minoriteter og utdanning i Tanzania – utdanning for økologisk og kulturell bærekraft

Publikasjoner

Kontraktualisme, konsekvensialisme og fremtidige generasjoner (2014)
Berdinesen, Hein
Norsk Filosofisk tidsskrift
Pedagogic Creed: a Formation Pathway for Preschool Teacher Students (2014)
Akslen, Åse Nylenna;Sæle, Ove Ronny
Educational Practice and Theory
Elevers uttrykte kunnskap om bærekraftig utvikling i en diskusjon om oljeboring (2015)
Hauge, Kjellrun Hiis;Heggen, Marianne Presthus
An interdisciplinary narrative dialogue to enhance our understanding of education for sustainable development in early childhood education (2015)
Bakken, Yvonne;Grindheim, Liv Torunn;Hauge, Kjellrun Hiis;Heggen, Marianne Presthus
Matgilde I BLU (2015)
Lynngård, Anne Myklebust;Johannessen, Helen
Borgarskap i barnestorleik. Synleggjering og drøfting av korleis barn kan gjere borgarskap i barnestorleik. (2016)
Grindheim, Liv Torunn
Kvalitet i barnehagelærerutdanning i naturvitenskap: En fellesnordisk studiemodul (2017)
Sortland, Merete Økland;Tikkanen, Tarja Irene;Heggen, Marianne Presthus;Holter, Kari;Langholm, Guri;Broström, Stig;Bollingberg, Karen;Damgaard, Birgitte;Frøkjær, Thorleif;Gustavsson, Laila;Ladstein, Sigve;Nappen, Kari Grutle;Nordahl, Kristín;Harju-Luukkainen, Heidi;Staffans, Eva;Thulin, Susanne
Nordic Studies in Science Education
Velferd og fremtidige generasjoner (2015)
Berdinesen, Hein
Norsk Filosofisk tidsskrift
Children as Playing Citizens (2016)
Grindheim, Liv Torunn
Education for Sustainable Development in Norway (2016)
Heggen, Marianne Presthus
Panel: Environmental fears 1 - To fear and care about nature (2016)
Goga, Nina;Nyrnes, Aslaug;Khateeb, Ahmed Akef;Heggen, Marianne Presthus;Hallås, Bjørg Oddrun;Bjørlo, Berit Westergaard
Opplæring av kvaliteter og evner til omsorgspersoner/barnehagelærer som støtter barnas naturopplevelse: sammenligning av Norge og Japan (2016)
Sortland, Merete Økland;Kamisaka, Yuko;Yamaguchi, Miwa
Strengthening the sustainability element of early childhood teacher training (2016)
Akslen, Åse Nylenna
Leadership in early childhood education:From preschool teacher students' perspectives. (2016)
Akslen, Åse Nylenna;Sæle, Ove Olsen
Educating Girls from Ethnic Minorities for Development. The Case of Maasai in Tanzania (2016)
Vågenes, Vibeke
Lærerstudenter med praksis i skole i Tanzania. Tilnærming, utbytteformuleringer og utbytte (2016)
Vågenes, Vibeke
Tilhørighet og kjennskap til et lokalsamfunn (2017)
Bakken, Yvonne
BOOK REPORT: Young children and the environment: Early education for sustainability (2017)
Heggen, Marianne Presthus
Agents of change while playing with water? (2017)
Grindheim, Liv Torunn;Bakken, Yvonne;Hauge, Kjellrun Hiis;Heggen, Marianne Presthus;Gislefoss, Tonje
Barnet og bærekraften (2017)
Hallås, Bjørg Oddrun;Heggen, Marianne Presthus;Rimmereide, Hege Emma;Schwebs, Ture
Morgenbladet
Transforming vaules, ideas and paradoxes to education for sustainability (2017)
Heggen, Marianne Presthus;Bakken, Yvonne;Grindheim, Liv Torunn;Hauge, Kjellrun Hiis
Pedagogic Creed. Different perspectives from English and Norwegian Preschool Teacher Education (2017)
Sæle, Ove Olsen;Akslen, Åse Nylenna;Ward, Ute
Pedagogic Creed: focusing on the students' approach to sustainability in ECE. (2017)
Akslen, Åse Nylenna
Future generations and concepts of well-being (2018)
Berdinesen, Hein
Filozofia
Values in Climate Ethics (2018)
Berdinesen, Hein
Journal of Agricultural and Environmental Ethics
"We Are All Nature" - Young Children's Statements About Nature (2018)
Hallås, Bjørg Oddrun;Heggen, Marianne Presthus
“Is this the end of the world?” A talk about how we can meet the urgent challenges of the future without freaking out. (2018)
Heggen, Marianne Presthus
Barnkunne - Presentasjon/bod under Arendalsuka 2018 (2018)
Glosvik, Øyvind;Bjørkkjær, Tormod;Heggen, Marianne Presthus;Selås, Magnhild
Bærekraftig utvikling - pedagogiske tilnærminger i barnehagen (2019)
Kasin, Olav;Haugen, Arne Sveinson;Langholm, Guri;Heggen, Marianne Presthus;Syed, Bushra Fatima
Fagbokforlaget
Late Holocene natural and man induced environmental changes in the Western Iberian coast: assessing forcing factors (2019)
Ramos-Pereira, Ana;Ramos, Catarina;Danielsen, Randi;Trindade, Jorge;Soares, António Monge;Granja, Helena;Martins, Jose M.M.;Portela, Paulo J. C.;Torres, André;Araújo-Gomes, João

«Utflukter sitter lengre i hjernen». Elevers synspunkter på hvordan de lærer naturfag «Excursions remains longer in the brain». Student’s views on teaching methods in Science education (2019)
Sælemyr, Kari;Bjørndal, Jan Egil
Nordic Studies in Science Education
Children as eco-citizens? (2019)
Heggen, Marianne Presthus;Sageidet, Barbara Maria;Goga, Nina;Grindheim, Liv Torunn;Bergan, Veronica;Krempig, Inger Wallem;Utsi, Tove Aagnes;Lynngård, Anne Myklebust
Nordic Studies in Science Education
Lekende endringsagenter i bærekraftige barnehager (2019)
Grindheim, Liv Torunn;Bakken, Yvonne;Gislefoss, Tonje;Hauge, Kjellrun Hiis;Heggen, Marianne Presthus
Tverrfaglighet i norsk barnehagelærerutdanning - et forslag til begrepsavklaring (2019)
Hauge, Kjellrun Hiis;Heggen, Marianne Presthus
Nordic Studies in Education
Early Childhood Education For Sustainability Through Contradicting and Overlapping Dimensions (2019)
Grindheim, Liv Torunn;Bakken, Yvonne;Hauge, Kjellrun Hiis;Heggen, Marianne Presthus
ECNU Review of Education
Djupnelæring gjennom utforskande arbeidsmåtar (2019)
Mestad, Idar
Vurdering ved bruk av utforskende arbeidsmåter (2019)
Kolstø, Stein Dankert;Bjønness, Birgitte;Klevenberg, Bente;Mestad, Idar


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Education is my Weapon. Girls, Education and Development, Tanzania.  
"Natur og matkultur - Danning gjennom didaktiske praksiser i naturfag og mat&helse"  
Forståelse for bærekraft  
Tverrfaglighet i barnehagelærerutdanningen  
Tilhørighet og kjennskap til et lokalsamfunn. Nærmiljø, fortid og fremtid  
Landscapes and Beings in Formative Practices  
Utforskning av bærekraftige praksiser i barnehagen  
Nysgjerrige barn