Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Kunnskap for praksis – sosialfagenes kunnskapsgrunnlag (KUPSK)

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Eivind Engebretsen

Kontakt


Beskrivelse

Sosialfagene står overfor nye kunnskapsutfordringer. Økt etnisk mangfold, en stadig eldre befolkning, fremveksten av nettbaserte samværsformer og nye former for sosial eksklusjon inngår i den varierte mengden av samfunnsendringer som velferdstjenestene må forholde seg til. I tillegg er relasjonen mellom velferdsstaten og brukerne i rask endring blant annet gjennom økt informasjonstilgang via internett og ved at utsatte grupper organiserer seg i et stadig større mangfold. Forholdet mellom profesjonenes ansvarsområder er også i endring. Hjelpeapparatet konfronteres med brukere med sammensatte problemer der både helserelaterte og sosiale forhold spiller inn. Dette stiller nye krav til utvidet kompetanse og samarbeid. De nevnte samfunnsendringene krever ikke bare nye kunnskaper, men de krever at sosialfagene stiller spørsmål til egen kunnskapsutvikling. Sosialfagene må analysere utfordringene de står i, samt hvordan fagtradisjon, kunnskapsgrunnlag, begreper og teorier er egnet til å møte disse utfordringene. Dette fordrer et kritisk blikk mot egen virksomhet i praksis, så vel som i utdanning og forskning. Sosialfagene må stille seg kritisk til om utviklingen av fagtradisjonene (både innen sosialt arbeid og sosialpedagogikk) har bidratt til entydig utvidelse av kunnskapsgrunnlaget eller om det også har skjedd uheldige innsnevringer der viktige grener har blitt klippet av. Eksempelvis kan man spørre om fokuset på individuelle endringsprosesser innenfor sosialt arbeid har gått på bekostning av samfunnsarbeidet. Fagfeltet må også se kritisk på egne kjernebegreper som familie, barn/voksenhet og sosial endring, og undersøke om de er adekvate og fleksible nok til å møte dagens kunnskapsutfordringer. I tillegg må fagfeltet utvikle en forståelse av kunnskapsbasert praksis som både er tilstrekkelig solid og fleksibel til å møte utfordringene, og som integrerer både teoretisk kunnskap (episteme) og praktisk klokskap (fronesis). Sist men ikke minst må fagfeltet reflektere over hvordan utdanningen er tilpasset moderne kunnskapsutfordringer og krav til profesjonene. Denne forskergruppa vil utforske de nevnte aspektene ved det sosialfaglige kunnskapsfeltet.

Lenker