Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Creating the New North:Manifestations of central power in the North AD 500-1800 (CNN)

Forskningsgruppeleder

Sigrun Høgetveit Berg

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

"Creating the New North: Manifestations of central power in the North AD 500-1800" er ei fleirfagleg forskingsgruppe som koordinerer og fremjar tverrfagleg forsking mellom fagmiljøa for arkeologi, historie, kunstvitskap og religionsvitskap, og kulturvitskap ved HSL-fakultetet og Tromsø museum. Programmet er eit langsiktig initiativ for å koordinere arbeidet til dei involverte institutta mot eit felles mål om ei ny og betre forståing av den historiske utviklinga innanfor busetnad, samfunn og identitet i mellomalderens Nord-Noreg spesielt, og Nordkalotten generelt. Hovudmålet for programmet er å skapa ny kunnskap om korleis dei nordlegaste områda i Europa gjekk frå å vera prega av eit ope samspel mellom ulike etniske grupper til å utgjera nordlege periferiområde underlagt veksande statar med administrative senter lenger sør. Og å sjå denne utviklinga i eit regionalt, nasjonalt og kontinentalt perspektiv. Programmet har utvikla seg gradvis og var til april 2010 konsentrert om perioden AD 1000-1600. Fra 2010 har programmet formell status som forskargruppe ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning. I samband med denne prosessen har me utvida den kronologiske ramma av to grunnar: For det første, ved å utvide programmet kronologisk vil forskinga vår koma meir på line med generell europeisk mellomalderforsking. For det andre blir me betre i stand til å få grep om karakteristiske trekk ved fortida i arktiske regionar. Difor: AD 500-1800.

Publikasjoner

Nordlands kulturelle mangfold. Etniske relasjoner i historisk perspektiv (2008)
Hansen, Lars Ivar;Evjen, Bjørg
Pax Forlag
Middelaldersamfunnets etniske grenser (2004)
Hansen, Lars Ivar
Interaction between Northern European sub-arctic Societies during the Middle Ages. Indigenous peoples, peasants and state builders (1996)
Hansen, Lars Ivar
Trondenes kannikegjeld (2003)
Hansen, Lars Ivar
Sámi (2010)
Hansen, Lars Ivar;Olsen, Bjørnar
Arkaiske bønder eller alternativ sosial logikk? Om telemarksbøndenes forhold til stat, eiendom, kirke og helvete i middelalderen (2010)
Hansen, Lars Ivar
Sami Fisheries in the Pre-Modern Era: Household Sustenance and Market Relations (2010)
Hansen, Lars Ivar
Le père Jésuite Maximilien Hell et ses relations avec Lalande (2010)
Aspaas, Per Pippin
Chapter 9: The Arctic Dimension of 'Norgesveldet' (2010)
Hansen, Lars Ivar
Sami Fishing in the Pre-Modern Era: Household Sustenance and Market Relations (2009)
Hansen, Lars Ivar
Vágar, en kortlevd by eller et urbant fiskevær? (2009)
Bertelsen, Reidar
Medieval civilization in Arctic earthen huts (2001)
Bertelsen, Reidar
Fishing Communities of the North AD 800-1800 (FCN) (2003)
Bertelsen, Reidar;Nielssen, Alf Ragnar
Some ideas on social structure and system of the Northernmost Vikings (2001)
Bertelsen, Reidar
Varanger-siidaen: Et handelssentrum (2009)
Hansen, Lars Ivar
Mellom tradisjon og modernitet: Vern av kulturminner i Nord-Norge (2001)
Bertelsen, Reidar;Hansen, Lars Ivar;Olsen, Bjørnar
Vágar i de første to hundreårene – en annerledes bydannelse (2008)
Bertelsen, Reidar
Om vilkårene for tørrfiskproduksjon (2008)
Mook, Reinhard;Bertelsen, Reidar;Nielssen, Alf Ragnar
Etniske grupper og flerkulturelle forhold - tidligere forskning (2008)
Evjen, Bjørg;Hansen, Lars Ivar;Nielssen, Alf Ragnar
Kjært barn - mange navn. Om forskjellige betegnelser på den samiske befolkningen i Nordland gjennom århundrene (2008)
Hansen, Lars Ivar;Evjen, Bjørg
Hvalrekst i Kaldfjorden på 1780-tallet (2008)
Hansen, Lars Ivar
Den sjøsamiske befolkningen i Salten fogderi ca. 1600 - 1760. Omfang, lokalisering og rettigheter til jord (2008)
Hansen, Lars Ivar
Thomas von Westen i Tromsø prestegjeld 1716-22 (2008)
Storm, Dikka
Kystsamisk befolkning på 1500-tallet og første halvdel av 1600-tallet (2008)
Hansen, Lars Ivar;Storm, Dikka
Categorisation and classification of native populations by state authorities - the case of the Sámi in Nordland county, Norway during the 17th and 18th centuries (2007)
Hansen, Lars Ivar
Samisk befolkning, rettighetsforhold og bruk av naturen i Sør-Troms fra jernalder til ca. 1750 (2007)
Hansen, Lars Ivar
Sjøsamene i Salten fogderi ca. 1600-1760: folketall og jordeiendomsrettslige vilkår (2007)
Hansen, Lars Ivar
Fra Nöteborgsfreden til Lappekodisillen, ca. 1300 - 1751. Folkegrupper og statsdannelse på Nordkalotten med utgangspunkt i Finnmark (2005)
Hansen, Lars Ivar
Trondenes, et ankerfeste i historien eller et hav av åpne spørsmål? (2004)
Bertelsen, Reidar
Det religiøse landskapet i Vågan (2004)
Bertelsen, Reidar
Om den norske utgreiinga Lånte fjører eller bunad? (1998)
Sandøy, Helge
Vågar i de første to hundreårene. En annerledes bydannelse eller et urbant fiskevær? (2009)
Bertelsen, Reidar
Historie i landskapet (2010)
Bertelsen, Reidar
Middelalderens boksamling på Trondenes (2010)
Bergesen, Rognald Heiseldal
Da nordområdene ble Europas periferi (2008)
Bertelsen, Reidar
"Norwegian, Swedish and Russian 'tax lands' in the North" (2010)
Hansen, Lars Ivar
Nordnorske boplasser fra mellomalderen (2004)
Bertelsen, Reidar
The overlapping taxation areas of the North and the nature of the Russian-Norwegian border in Medieval and Early Modern times (2005)
Hansen, Lars Ivar
Trondenes som misjonskirke på 1700-1800-tallet (2006)
Storm, Dikka
The Rise of Commecial Fisheries. An Archaeological Perspecive (2008)
Bertelsen, Reidar
On the potential of written sources in understanding the Norwegian medieval period (2008)
Hansen, Lars Ivar
The rise and role of Trondenes within Nidaros Archbishopric (2008)
Hansen, Lars Ivar
Approaches to comparison between Russian and Norwegian written records (2008)
Hansen, Lars Ivar
On ethnicity and complexity of the north (2008)
Hansen, Lars Ivar
"The Attractions of a Benefice in the Far North around 1400" (2009)
Berg, Sigrun Høgetveit
The frontier between the Christian and the pagan: mission as a tool of colonization (2009)
Storm, Dikka
State, mission and local knowledge during the 18th century. Establishment of local knowledge as a tool by way of consolidating the power of the Dano-Norwegian state in the County of Troms, North Norway (2009)
Storm, Dikka
"Land Ownership and Church Organization on the Periphery of Christendom" (2009)
Hansen, Lars Ivar
Hekseprosessene i Europa og trolldomsprosesser mot samer i Vest-Finnmark på 1600-tallet (2010)
Hagen, Rune Blix
Kirkerommet i Trondenes kirke. Hvorvidt kan arkitektur og innredning dokumentere at Trondenes var en kollegiatkirke i middelalderen (2010)
Bergesen, Rognald Heiseldal
"Bearded women and sea monsters?: Reports about the North before 1200" (2010)
Tveit, Miriam
Wergild as tool of abolishing vengeance (2009)
Tveit, Miriam
Legal principles of inheritance in medieval Western Europe - development according to regional or structural influences? (2010)
Tveit, Miriam
"For Business or Pleasure? Travelling to Rome from the Arctic in the 15th Century" (2010)
Berg, Sigrun Høgetveit
Strategies of inheritance and social reproduction among the freeholding peasants of Telemark, Norway (2010)
Hansen, Lars Ivar
Images and Representations of the Extreme North at the End of the Middle Ages (session 1522) (2010)
Hagen, Rune Blix
Far out to the Unknown. Images and Representations of the Extreme North at the End of the Medieval Ages and Early Modern Period (2010)
Hagen, Rune Blix
Images and self-perception of magic among the Sami Shamans of Arctic Norway, 1593-1692 (2010)
Hagen, Rune Blix
"Political Contacts and Rivalry between Norway and Russia: Diplomacy and Warfare on the Move" (2010)
Hansen, Lars Ivar
"Inheritance and social reproduction" (2010)
Hansen, Lars Ivar
Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen (1973)
Bertelsen, Reidar

Formation of Very Large Conductance Channels by Bacillus cereus Nhe in Vero and GH(4) Cells Identifies NheA plus B as the Inherent Pore-Forming Structure (2010)
Haug, Trude M;Sand, Sverre;Sand, Olav;Phung, Danh;Granum, Per Einar;Hardy, Simon P.
Journal of Membrane Biology
Farm mounds in North Norway, a review of recent research (1979)
Bertelsen, Reidar
Norwegian Archaeological Review
Farm mounds of the Harstad area. Quantitative investigations of accumulation character¬istics (1984)
Bertelsen, Reidar
Acta Borealia
The Storvågan Project 1985 86 (1987)
Bertelsen, Reidar;Buko, Andrzej;Fossnes, Anne;Hood, John;Kobylinski, Zbigniew;Lind, Keth;Urbanczyk, Przemyslaw
Norwegian Archaeological Review
Nasjonale klenodier i en lokal kontekst (2002)
Bertelsen, Reidar
Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring
Grenseoverskridende reindrift i en grenseløs tid: Reindrift i nordre Nordland på begynnelsen av 1600-talleet (2007)
Hansen, Lars Ivar
Senter for samiske studier - skriftserie
The Possible Advantage of Living in Turf Houses on Settlement Mounds (2007)
Mook, Reinhard;Bertelsen, Reidar
Acta Borealia
One people - many names: on different designations for the Sami population in the Norwegian county of Nordland through the centuries (2009)
Evjen, Bjørg;Hansen, Lars Ivar
Continuity and Change
Onde kvinner som gjør menn glatte i skrittet: Malleus Maleficarum – verdens mest ekstreme bokutgivelse (2010)
Hagen, Rune Blix
Fortid
Hålogaland eller ei? (2001)
Bertelsen, Reidar
Harstad Tidende
Vågar, et sentrum i bevegelse i tid, i landskapet, i menneskenes forestilling (2005)
Bertelsen, Reidar
Ottar
Omtale av "I pakt med Djævelen. Trolddomsforestillinger og trolddomsforfølgelser i Italien og Danmark efter Reformationen" av Louise Nyholm Kallestrup (2010)
Hagen, Rune Blix
Historisk Tidsskrift (Norge)
"How to Define Borders between Private and Common Land in Norway?" (2010)
Hansen, Lars Ivar
"Samer og nordmenn i Sør-Troms, fra jernalderen til tidlig 1700-tall" (2010)
Hansen, Lars Ivar
The Urban Transformation in England, 900-1100 (2010)
Holt, Richard
Mills and Milling (2010)
Holt, Richard
A Venetian report of Arctic Norway in 1432: Misrepresenting a fishing society? (2010)
Holt, Richard
Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD? (2010)
Storli, Inger
Norwegian Archaeological Review
Samene i lokalhistorien: Utfordringer og erfaringer (2010)
Hansen, Lars Ivar
Heimen - Lokal og regional historie
The Large Black Cat from Northern Russia: Some strange cultural encounters with the Sami people in 1599 (2010)
Hagen, Rune Blix
Rollen til Instituttet for sammenlignende kulturforskning innen samisk forskning - fra tysk forskningstradisjon til fremveksten av samfunnsvitenskapene (2010)
Storm, Dikka
Heimen - Lokal og regional historie
Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse (2010)
Hagen, Rune Blix
Humanist Forlag
Hålogaland i mellomalder og moderne tid (2010)
Bertelsen, Reidar
Kirke og tun på Trondenes fra vikingtid til 1400-tallet. Ei skrittvis utvikling som gjenspeiler nasjonale endringsprosesser (2010)
Bertelsen, Reidar
The “Europeanization” of Northern Scandinavia during the period 1000-1600 AD (2010)
Bertelsen, Reidar
Bokmelding: På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet (2011)
Berg, Sigrun Høgetveit
DIN - Tidsskrift for religion og kultur
Det ytterste nord hvor Satan har sin bolig (også trykt i Finnmark Dagblad 14.02.2011) (2011)
Hagen, Rune Blix;Tveit, Miriam
Nordlys
Nordiske amatørastronomers bidrag i forbindelse med venuspassasjene 1761 og 1769 (2011)
Aspaas, Per Pippin
Trolldomsprosessene i Nord-Norge i kjølvannet av reformasjonsjubileet i oktober 1617 (2011)
Hagen, Rune Blix
Åttekantkirkene i Vesterålen - arkitektur og kunst (2011)
Hage, Ingebjørg
Renessansehagen - utforming og hagekunstneriske motiver (2011)
Hage, Ingebjørg
Nordlit
Kontinuitet og endring - landskapslæring og materialitet : (2011)
Hesjedal, Anders
Primitive tider
Näkökulmia saamelaisten historiankirjoitukseen (2011)
Hansen, Lars Ivar
Nyrydning, gjenrydning og finnerydninger (2011)
Hansen, Lars Ivar
Ottar
Hedrer hekser i Vardø (2011)
Hagen, Rune Blix
Forskning.no
Monument over trollfolk (2011)
Hagen, Rune Blix
Nordlys
Statsmakt og misjon (2011)
Storm, Dikka
Ottar
Innledning (2011)
Storm, Dikka;Hesjedal, Anders
Ottar
Ei romaferd frå nord? (2011)
Berg, Sigrun Høgetveit
Ottar
Nordlendingar i Roma i 1500 (2011)
Berg, Sigrun Høgetveit
Nordlys
Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier - Rapport til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011 (2011)
Hansen, Lars Ivar;Holt, Richard ;Imsen, Steinar;Niemi, Einar a
Orkana Forlag
Lawmaking and consolidation of power – Cnut’s laws and the developing Norwegian kingdom (2011)
Tveit, Miriam
Kva slags reformasjon? Om religionsskifte i eit fleirreligiøst landskap (2011)
Berg, Sigrun Høgetveit;Storm, Dikka;Bergesen, Rognald Heiseldal
Samhandling, samfunnsmakt og omdanning i nord (2011)
Hansen, Lars Ivar;Holt, Richard
Formuesfellesskap og arverett i seinmiddelalderens Norge (2011)
Hansen, Lars Ivar
Fra Kharybdis til Ginnungagap (2011)
Hansen, Lars Ivar;Holt, Richard ;Imsen, Steinar
Vágar som regional og nasjonal arena fra 1000 til 1400-tallet (2011)
Bertelsen, Reidar
Ottar
Skipsristninger bak hovedalteret i Trondenes kirke (2011)
Hesjedal, Anders;Bertelsen, Reidar
Haaløygminne : Håløygminne
Tilkomsten av fiskevær, med særlig blikk på kysten mellom Vestfjorden og Lopphavet (2011)
Bertelsen, Reidar
Comparing the central authorities' expansion into North Norway and Finland during the Middle Ages (2011)
Figenschow, Stefan
The Registers of the 'Sami Tax' from 1600 to 1750, and Their Usefulmess for Reconstructing Population Development and Settlement in Northern Nordland, Norway (2011)
Hansen, Lars Ivar
Sameretten møter hekseprosessene – Rettslig trolldomsforfølgelse av samer i Nord-Norge 1592-1692. Hvem var det dansk-norske myndigheter forfulgte – samiske sjamaner, samiske trollfolk eller statspolitiske fiender blant samene? (2011)
Hagen, Rune Blix
Statsmakt og misjon – en undersøkelse om misjonens rolle på 1700-tallet i Sør - Troms (2011)
Storm, Dikka
Misjon og reindrift som ledd i konsolidering av statsmakten – undersøkelser på 1700-tallet i indre Troms (2011)
Storm, Dikka
Nytt Ottar om samisk viten (2011)
Storm, Dikka;Wersland, Elin Margrethe
Ságat - Samisk avis
Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2)) (2011)
Brink, Stefan;Grimm, Oliver;Iversen, Frode;Hobæk, Halldis;Ødegaard, Marie Kjærnet;Näsman, Ulf;Sanmark, Alexandra;Urbanczyk, Przemyslaw;Vesteinsson, Orri;Storli, Inger
Norwegian Archaeological Review
Troll (2011)
Hagen, Rune Blix
Food in northern Europe from the thirteenth to the sixteenth century (2011)
Bertelsen, Reidar
Should we search for a feudal revolution in Scandinavia? (2011)
Holt, Richard
Ble Norge samlet nordfra? (2011)
Holt, Richard
Ottar
Trondenes kannikgjeld i mellomalderen (2011)
Berg, Sigrun Høgetveit
Frå Sør-Troms til Roma i 1500 (2011)
Berg, Sigrun Høgetveit
Haaløygminne : Håløygminne
The Russian-Norwegian Border in Medieval and Early Modern Times (2011)
Hansen, Lars Ivar
Nord og ned til syndens svovelpøl. Forestillinger om nordområdene gjennom tidene (2011)
Hagen, Rune Blix
Introduction to and organizer(with Louise Nyholm Kallestrup) of the half day session (HA10) Early Modern Witchcraft in the Nordic countries: Historiography and challenges(Trolldomsforskning i Norden 1994-2011: Forskningshistorie, resultater og utfordringer) (2011)
Hagen, Rune Blix
Livsfarlig trolldom (bidrag til reportasje) (2011)
Hagen, Rune Blix;Solhaug, Randi M.
Kunnskapsmagasinet Labyrint
Norwegian, Swedish and Russian 'tax lands' in the North (2011)
Hansen, Lars Ivar
Historical vernacular gardens beyond Norway's arctic circle : (2011)
Hage, Ingebjørg
Acta Borealia
Hagebokpionerer i Norge, Danmark og Tyskland (2011)
Hage, Ingebjørg
Architectura (København) : arkitekturhistorisk årsskrift
Myten om Kong Øysteins rorbuer (2011)
Bertelsen, Reidar
Lofotposten
Vágar i Hálogaland (2011)
Bertelsen, Reidar
Samisk kulturarv i Tromsø (2011)
Bertelsen, Reidar
Trondenes som lærdomssete (2011)
Bertelsen, Reidar
Introduksjon til foredrag om Trondenes kirke (2011)
Bertelsen, Reidar
Tørrfiskhandelen og Nidarosdomen (2011)
Bertelsen, Reidar
Da korstogene kom til Tromsø...? (2011)
Figenschow, Stefan
Ottar
Vardø og Salem - Trollfolk, samfunn og minnesteder (to dobbelt forelesninger) (2012)
Hagen, Rune Blix
The establishment of dominant institutions of Medieval European style in Arctic Norway (2012)
Bertelsen, Reidar
Missonaries, Local knowledge, and State Consolidation in the North (2012)
Storm, Dikka
Maximilian Hellin ja Johannes Sajnovicsin "Expeditio litteraria ad Polum arcticum" ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen synty (2012)
Aspaas, Per Pippin
Finnmark, Bjarkøy and the Norwegian Kingdom (2011)
Bratrein, Håvard Dahl;Andreassen, Reidun Laura
Finnmark between the East and West (2011)
Bratrein, Håvard Dahl;Andreassen, Reidun Laura
Reply to Comments from Stefan Brink, Oliver Grimm, Frode Iversen, Halldis Hobæk, Marie Ødegaard, Ulf Näsman, Alexandra Sanmark, Prezemislav Urbaczyk and Orri Vésteinsson (2011)
Storli, Inger
Norwegian Archaeological Review
Tunanlegget på Bjarkøy (2011)
Storli, Inger
Ottar fra Hålogaland (2011)
Storli, Inger
Nordlys
Skansen i Tromsø: verdt å verne? (2012)
Bertelsen, Reidar
Europeisk importkeramikk i nordnorsk kontekst (2008)
Karoliussen, Yassin Nyang

Forfølgelse av trollfolk i fortid og samtid (2012)
Hagen, Rune Blix
Kirke og kultur
Far out to the Unknown (2012)
Hagen, Rune Blix
Skjeggete kvinner, farlige demoner og sjømonstre - Forestillinger om nordområdene i middelalderen (2012)
Hagen, Rune Blix;Tveit, Miriam
Haaløygminne : Håløygminne
Missionaries, Local knowledge, and State Consolidation in the North (2012)
Storm, Dikka
The Role of the Northern Canonries in State Church Politics in the North during the 16th Century (2012)
Berg, Sigrun Høgetveit
Vikinghøvdingen Ottar (Ohtere)fra Troms (2012)
Bratrein, Håvard Dahl
Haaløygminne : Håløygminne
Verdens dokumentarv fra nord (2012)
Hagen, Rune Blix
Nordlys
Bokomtale av Stephen A. Mitchell "Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages" (2012)
Hagen, Rune Blix
Historisk Tidsskrift (Norge)
Presentation and chair of the session: Sacred borders, time and spaces. Popular religion and magic in Early Modern Northern Europe (2012)
Hagen, Rune Blix
Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A Study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts (2012)
Aspaas, Per Pippin;Kraggerud, Egil;Hansen, Lars Ivar

Kulturminner i gamle Langenes herred (2012)
Bertelsen, Reidar
Sorcery and Witchcraft Legislation in Scandinavia, 1200-1600 (2012)
Hagen, Rune Blix
Lofotfiskets kulturarv (2012)
Bertelsen, Reidar
Skansen,ressurs eller belastning for byen? (2012)
Bertelsen, Reidar
Trolldomsforfølgelse som minnehistorie, Steilneset memorial (2012)
Hagen, Rune Blix
Trolldomsprosessene i Nord-Norge med særlig vekt på Finnmark og samisk magi (2012)
Hagen, Rune Blix
Kjønn som uavhengig variabel i forståelsen av de europeiske hekseprosessene (2012)
Hagen, Rune Blix
Kyrkjene på Senja (2012)
Berg, Sigrun Høgetveit
Forfølgelse av hekser og trollfolk i Europa og Nord-Norge på 1600-tallet (2012)
Hagen, Rune Blix
A Journey to Rome from the Arctic in the Holy Year 1500 (2012)
Berg, Sigrun Høgetveit
Om Bjarkøy, Trondenes og Ọmð (2012)
Bertelsen, Reidar
John Cunningham - en skotte i Finnmark 1619-1651 (2012)
Hagen, Rune Blix
Ottar
Innledning til og hefteredaktør av Ottar 5/2012 om Heksebrenning i nord (2012)
Hagen, Rune Blix
Ottar
"Norge og Den hellige stol" http://www.nrk.no/kanal/nrk_p2/1.10841845 (2012)
Berg, Sigrun Høgetveit;Arntsen, Øyvind
Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller – og ikke forteller (2012)
Hansen, Lars Ivar
Tromsø som sameby: Et historisk tilbakeblikk (2012)
Hansen, Lars Ivar
Networks, Diversity and Mobility among the Northern Sámi in the 16th Century (2012)
Hansen, Lars Ivar
A Network of Missionairies and the Establishment of Knowledge: Creating Space (2012)
Storm, Dikka
Samisk bosetning og næringer på Senja (2012)
Hansen, Lars Ivar
Labergene i Sør-Troms: Møte- og lasteplasser i tidlig middelalder (2012)
Hansen, Lars Ivar
Kystsamisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet (2012)
Hansen, Lars Ivar
The Role of the Societas Meteorologica Palatina (1781–1792) in the History of Auroral Research (2012)
Aspaas, Per Pippin;Hansen, Truls Lynne
Acta Borealia
DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012 (2012)
Sjøgren, Per Johan E;Kirchhefer, Andreas;Storm, Dikka;Sommerseth, Ingrid;Frafjord, Karl;Elvebakk, Arve

Samernas historia i Dividalen (2012)
Storm, Dikka
Juxta paganos: The Delineation of the Religious Frontier in the North (2012)
Hansen, Lars Ivar
Hadsel som maktsentrum i jernalder og mellomalder (2013)
Bertelsen, Reidar
"Heksehammeren" - den historiske bakgrunnen (2013)
Hagen, Rune Blix
Nordlys
”Håndtere trøkket” – samehets og samisk vitalisering (2013)
Sommerseth, Ingrid;Storm, Dikka;Brantenberg, Odd t
The Canonry of Trondenes – a Jewel in the Nidaros Crown (2013)
Berg, Sigrun Høgetveit
Petter Dass og hans ettermæle (2013)
Hagen, Rune Blix
Avisa Nordland
The Mission Networks and the Religious Situation (2013)
Storm, Dikka
Trollkvinnenes forsvarer i rettslokalet på Vardøhus festning, Trolldomsprosessene i Øst-Finnmark på 1600-tallet (2013)
Hagen, Rune Blix
Hvem har æren for rorbuene i Lofoten? (2013)
Bertelsen, Reidar
Haaløygminne : Håløygminne
Solbergfjorden i bildet av det nordlige Hálogaland (2013)
Bertelsen, Reidar
En historie om ei tjenestejente som ble offer for trolldomsprosessene i nord (2013)
Hagen, Rune Blix
Tromsø-området. Samisk-norsk møteplass (2013)
Brantenberg, Odd t;Storm, Dikka
Ottar
Hansakjøpmenne endret nordnorsk hverdag og fest (2013)
Bertelsen, Reidar
Den historiske arkeologien nord i Norge (2013)
Bertelsen, Reidar
Samer i Tromsø i minst 1000 år (2013)
Brantenberg, Odd Terje;Storm, Dikka;Sommerseth, Ingrid;Wersland, Elin Margrethe;Graff, Ola
Witchcraft Criminality and Witchcraft Research in the Nordic Countries (2013)
Hagen, Rune Blix
Denmark-Norway, 1761-1769: two missed opportunities? (2013)
Aspaas, Per Pippin
Journal of Astronomical Data
A synoptic overview of selected key people and key places involved in historical transits of Venus (2013)
Sterken, Christiaan;Aspaas, Per Pippin
Journal of Astronomical Data
A Voyage to Vardø - a Scientific account of an unscientific expedition (2013)
Sterken, Christiaan;Aspaas, Per Pippin;Dunér, David;Kontler, László;Neul, Reinhard;Pekonen, Osmo;Posch, Thomas
Journal of Astronomical Data
Meeting Venus: A Collection of Papers Presented at the Venus Transit Conference Tromsø 2012 (2013)
Aspaas, Per Pippin;Sterken, Christiaan

Skjoldhamndrakten (2013)
Sommerseth, Ingrid;Storm, Dikka;Hansen, John
Norges eldste raggsokk stilles ut (2013)
Sommerseth, Ingrid;Storm, Dikka;Hansen, John
Pleasure, jealousy and magic: The Witchcraft Trial of Ragnhild Tregagaas in 1325 (2013)
Hagen, Rune Blix
Sjørøvertoktet mot Vardø og kampen mot den forferdelige sjørøverkapteinen Jan Mendoza (2013)
Hagen, Rune Blix
Piratvirksomhet i Nordområdene, lørdagskronikk i Nordlys (2013)
Hagen, Rune Blix
Nordlys
Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat (2011)
Rasmussen, Siv
Ottar
Samiske prester i Sverige og Finland (2012)
Rasmussen, Siv
The Protracted Sámi Reformation - or the Protracted Christianizing Process (2013)
Rasmussen, Siv
Navn i det nordlige Sápmi på 1500 - 1600-tallet (2012)
Rasmussen, Siv
Merchants`Travel to the Sámi: Trace, Tax and Convertion (2010)
Rasmussen, Siv
The Sámi between Two Churches and Two Legal Systems (2011)
Rasmussen, Siv
Svensk misjonsvirksomhet i indre Finnmark 1550–1700 (2010)
Rasmussen, Siv
”Svensksamene og kirka i Torne Lappmark” (2011)
Rasmussen, Siv
Materielle spor etter grenser i Nord-Norge (2012)
Karoliussen, Yassin Nyang
Imported pottery - imported habits? Table manners in medieval North-Norway (2013)
Karoliussen, Yassin Nyang
Hansahandelen og vareomsetninga på Nordkalotten (2013)
Hansen, Lars Ivar
Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller - og ikke forteller (2013)
Hansen, Lars Ivar
Ottar
Introduction (2013)
Hansen, Lars Ivar
Navn i det nordlige Sápmi på 1500 - 1600-tallet - eller navnene som forsvant. (2015)
Rasmussen, Siv
Norna-rapporter
Kva gjorde reformasjonen med tørrfiskrikdomane i nord? (2013)
Berg, Sigrun Høgetveit
Kva gjorde reformasjonen med tørrfiskrikdomane i nord? (2013)
Berg, Sigrun Høgetveit
Hunters in Transition. An Outline of Early Sámi History (2014)
Hansen, Lars Ivar;Olsen, Bjørnar Julius
Brill Academic Publishers
Schamanismus – Shamanism, (Übersetzung von Johannes Peisker) (2013)
Hagen, Rune Blix
Travels in the North: A Multidisciplinary Approach to the Long History of Northern Travel Writing (2013)
Gaupseth, Silje;Federhofer, Marie-Theres;Aspaas, Per Pippin
Wehrhahn Verlag
The Auroral Zone versus the Zone of Learning: A Brief History of Early Modern Theories on the Aurora Borealis (2013)
Aspaas, Per Pippin
Skattelister som kilde til mobilitet blant samer på 1500-tallet (2013)
Hansen, Lars Ivar
Reformasjonen i Nord-Noreg - ei brytingstid (2014)
Berg, Sigrun Høgetveit
Middelalderens bibliotek på Trondenes (2013)
Bergesen, Rognald Heiseldal
Collegium Medievale
Die Hexenprozesse in der Finnmark, Norwegen(Übersetzung von Karl-Heinz Valtl) (2014)
Hagen, Rune Blix
Witchcraft and Ethnicity: A Critical Perspective on Sami Shamanism in Seventeenth-Century Northern Norway (2014)
Hagen, Rune Blix
Introduction (2014)
Hansen, Lars Ivar
From Vienna to Vardøhus ... and back again, 1768-1770: Two Jesuit scholars encountering the 'Ur-Hungarians' of the North (2014)
Aspaas, Per Pippin
Trondenes kannikgjeld - makt og rikdom gjennom seinmellomalder og reformasjon (2014)
Berg, Sigrun Høgetveit

Compensation as conflict resolution in twelfth- and thirteenth-century law (2014)
Tveit, Miriam Jensen
Introducing Landownership to the North? (2014)
Tveit, Miriam Jensen
Consolidating National Authority in the North: The Role of the Nidaros Archdiocese (2014)
Berg, Sigrun Høgetveit
The Persecution of Sami sorcerers in the Norwegian region of Vest-Finnmark (2014)
Hagen, Rune Blix
The Protracted Sami Reformation - Or The Protracted Christianizing Process (2014)
Rasmussen, Siv
Rettslig forfølgelse av trollfolk i Nordlandene. Et forsøk på en kartlegging av hekseprosesser i Troms og Nordland på 1600-tallet (2014)
Hagen, Rune Blix
Lagtingssesjonen i Vardø sommeren 1647. Rettsaktører, trolldomssaker og lagmannsdømming (2014)
Hagen, Rune Blix
Reformasjonen sett frå nord (2014)
Berg, Sigrun Høgetveit
Syn og Segn
Integrasjon gjennom lovgivning? Rettsresepsjon i Hålogaland 1100-1600 (2014)
Tveit, Miriam
Trondenes kannikgjeld i vekst og fall (2014)
Berg, Sigrun Høgetveit
Alter, liturgi og fromhet i Gildeskål kirke før reformasjonen (2014)
Bergesen, Rognald Heiseldal
The successive integration of Hålogaland and Finnmọrk into the realm of the king of Norway (2014)
Hansen, Lars Ivar
Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie (2014)
Aspaas, Per Pippin;Albert, Sigrides;Nilsen, Fredrik

The use of Latin and the European Republic of Letters: Change and continuity in the seventeenth and eighteenth centuries (2014)
Aspaas, Per Pippin
Nordlit
Oassi sámi noaidevuođa birra Kaspar Peucera čállosis Commentarius de praecipuis divinationum generibus (Wittenberg 1560): Teakstakritihkalaš hámis jorgalusain ja kommentáraiguin (2014)
Aspaas, Per Pippin;Gaski, Harald
Nordlit
Samisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet (2014)
Hansen, Lars Ivar
Omd og det nordligste Halogaland - et nytt blikk på P. A. Munchs tanker (2014)
Bertelsen, Reidar
Samisk forskning ved et tidsskifte: Jens Andreas Friis og lappologien - vitenskap og politikk (2001)
Hansen, Lars Ivar;Niemi, Einar a
"Èpokha vikingov i rannee srednevekovje", "Vycokoe srednevekovje", "Pozdnee srednevekovje" (2001)
Hansen, Lars Ivar
Fredstraktaten mellom Norge og Novgorod av 1326 (2003)
Hansen, Lars Ivar
Middelalderforum
"Rara avis in Ultima Thule": In diem natalem septuagesimum Profestricis Sunnivae des Bouvrie (2015)
Aspaas, Per Pippin
Vox Latina
Sjørøvere i nord (tredelt dokumentar ved programleder Martin Steinholt) 21/1, 23/1 og 30/1 (2015)
Hagen, Rune Blix
Jens Munk. Vår kanskje største, men mest glemte polarhelt. (2015)
Hagen, Rune Blix
Jens Munk - vår mest glemte polarhelt (2015)
Hagen, Rune Blix
Kristian Nilsson, Baltic-Finns and Scandinavians: Comparative-Historical Linguistics and the Early History of the Nordic Region, Ugglan – Minervaserien 16 (Lund: Lunds universitet, 2012). 273 s. (2014)
Aspaas, Per Pippin
1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies
The Dawn of State Formations 800-1550 (2015)
Hansen, Lars Ivar;Lundholm, Kjell;Semënov, Viktor;Vahtola, Jouko
Samisk kunstutstilling gjorde stor suksess i Amerika (2015)
Storm, Dikka;Wersland, Elin Margrethe
Finnmark i erkebiskopens lomme (2015)
Berg, Sigrun Høgetveit
Ved porten til helvete. Trolldomsprosessene i Finnmark (2015)
Hagen, Rune Blix
Cappelen Damm AS
Ved porten til helvete. Trolldomsprosessene i Finnmark. Bokpresentasjon (2015)
Hagen, Rune Blix
Fra "ild og bål" til frifinnelse. Lagmannsdømming i trolldomssaker fra Finnmark 1616-1682. Til sesjonen om Lagmannsdømming i norske trolldomssaker på 1600-tallet (2015)
Hagen, Rune Blix
Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap? (2015)
Sjøgren, Per Johan E;Storm, Dikka;Kirchhefer, Andreas;Sommerseth, Ingrid;Karlsen, Stein Rune;Elvebakk, Arve
Nils Kolle, Hein Bjartmann Bjerck, Marion Fjelde Larsen, Alf Ragnar Nielssen og Alan Hutchinson. Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind I: Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fram til 1720 (2015)
Bertelsen, Reidar
Historisk Tidsskrift (Norge)
Missed Opportunities? How Did the King Manage His Interests in the Far North? (2015)
Berg, Sigrun Høgetveit
The Role of the Church in State Policies in the Dano-Norwegian North during the Long Reformation Century (2015)
Berg, Sigrun Høgetveit
Sámi Religious Practices (2015)
Rasmussen, Siv
Just How Pagan Were the Sámi at the End of the Middle Ages? (2015)
Rasmussen, Siv
Social Integration and State Expansion 1550-1809 (2015)
Chernyakova, Irina;Enbuske, Matti;Hagen, Rune Blix;Nyström, Maurits
Mannen i myra (2015)
Bunse, Laura;Breian, Line;Storm, Dikka;Jørgensen, Roger;Wickler, Stephen
Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet (2015)
Storm, Dikka
St. Anna - sjømennenes og rikdommens beskytter. Anna-selv-tredje og den Hellige slekt i billedprogrammet på Trondenes (2015)
Bergesen, Rognald Heiseldal
Nordlit
Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet (2015)
Storm, Dikka
Åpning av utstillingen "Mannen i Myra" (2015)
Storm, Dikka
Forfølgelse av trollfolk i Finnmark, en times bussforedrag mellom Vadsø og Vardø etterfulgt av omvisning ved Steilneset Minnested i Vardø (2015)
Hagen, Rune Blix
Før vår tid. Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna gjennom 11000 år (2015)
Holberg, Eirin

Håløygriket. Nordlands historie bind 1. Del 1 Frå pionertid til rikssamling (2015)
Holberg, Eirin;Røskaft, Merete
Fagbokforlaget
The Complex Religious Situation in the Mission District of Senja and Vesterålen in the Early 18th Century (2015)
Storm, Dikka
Befolkningens etniske sammensetning i Tromsø-området gjennom siste halvdel av 1800-tallet – Hva folketellingene forteller - og ikke forteller (2015)
Hansen, Lars Ivar
Museum: Skjoldehamndrakten (2015)
Ihlebæk, Jan Henrik;Bunse, Laura;Storm, Dikka;Nylund, Per helge
Reindrift, hushold og kjønn: Sør-Troms på 1700-tallet, i historisk kildemateriale. (2015)
Storm, Dikka
Nordlit
Et forsvar for hus som har kommet i knestående (2015)
Bertelsen, Reidar
Nordlit
Trondenes kannikgjeld - ein juvel i nord (2016)
Berg, Sigrun Høgetveit
Korleis ramma svartedauden Nord-Noreg? (2016)
Berg, Sigrun Høgetveit
Kyrkjehistorikaren Oluf Kolsrud (2016)
Berg, Sigrun Høgetveit
Nordic Representations of Sami Magic and Rituals from Historia Norwegia to Johannes Schefferus, c. 1150 - 1680 (2016)
Alm, Ellen;Hagen, Rune Blix
Hva Louise Bourgeois ville vite om trollfolk i Finnmark (2016)
Hagen, Rune Blix
Kunst Pluss
Kvæfjord 1695 - Norges siste heksebål (Også trykt i noe revidert versjon under tittelen "Den siste heksa i Norge", Nordlys 11/11-2016) (2016)
Hagen, Rune Blix
Harstad Tidende
Velbyrdige Kong Hans av Vardø. John (Hans) Cunninghams virke som slottsherre i Finnmark 1619-1651 (2016)
Hagen, Rune Blix
Årbok for Vardø
The Sámi as Sorcerers i Norwegian History: Sorcery Persecutions of the Sámi, 1593-1692. (2015)
Hagen, Rune Blix
The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North (2016)
Berg, Sigrun Høgetveit;Bergesen, Rognald Heiseldal;Kristiansen, Roald E
Wehrhahn Verlag
Black Book Ministers in Northern Norway (2016)
Kristiansen, Roald E
The Influence of the Reformation on Religious Practice in the North (2016)
Berg, Sigrun Høgetveit
Lapponia and the Drum: Instruments of Integration and Othering in the Confessionalisation of Northern Sweden (2016)
Bergesen, Rognald Heiseldal
Towards a Standardization of Faith (2016)
Bergesen, Rognald Heiseldal
Husvågen og Båtnesset. Om stedsnavn og andre kulturminner. (2016)
Bertelsen, Reidar
Haaløygminne : Håløygminne
Trolldomsforfølgelse av samer (2016)
Hagen, Rune Blix
Norgeshistorie.no
En runebomme på rettens bord (2016)
Hagen, Rune Blix
Norgeshistorie.no
"På Luthers tid". Innslag nummer ein i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
"På Luthers tid". Innslag nummer to i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen og konsekvensar for Nord-Noreg (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
"På Luthers tid". Innslag nummer tre i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen i nord – dramatisk og langvarig (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
"På Luthers tid". Innslag nummer fire i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1 (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
"På Luthers tid". Innslag nummer fem i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1 (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen - mest dramatisk i nord? (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
"På Luthers tid". Innslag nummer seks i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen 1517, reformasjonsjubileum i 1617 og i 2017 (2017)
Hagen, Rune Blix
Kva gjorde reformasjonen med Nord-Noreg? (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen, jubelfesten 1617 og hekseprosessene i nord, to dobbelt forelesninger (2017)
Hagen, Rune Blix
Perifere pilegrimsreiser? (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Images, Representations and the Self-Perception of Magic among the Sami Shamans of Arctic Norway, 1592–1692 (2017)
Hagen, Rune Blix
Dei første reformasjonsbiskopane i ei kyrkje dømd til endring (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen sett frå nord (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Førmoderne reiseseminar til Steigen. Med erkebiskop Aslak Bolt og superintendent Hans Mogenssøn. (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Det Norske Samlaget
Olaus Magnus. History of the People Under the Septentriones (2017)
Hagen, Rune Blix
Lutherjubileet 1617 og trolldomsforordningen av 1617 – bakgrunn og betydning, bidrag til sesjon 6, Guds fortørnelse og Vrede. Luthersk ortodoksi og biblisisme innenfor den danskdominerte fyrstestaten. Eksempler fra Nordområdene 1580-1700 (2017)
Hagen, Rune Blix
Far out to Unknown Lands: The Medieval background to the Writing and Map Drawing of Olaus Magnus. Paper to session 115 Scandinavia in Europe, I: An Imagined 'Other'? (2017)
Hagen, Rune Blix
Nordnorsk utakt? Om dei katolske kannikgjelda sin skjebne gjennom reformasjonshundreåret. (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen sett frå nord (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Katekismesangene hos Petter Dass (1646/47-1707) – Norsk protestantisk demonologi i verseform, til sesjonen Luthersk ortodoksi i Norden – Bakgrunn, utvikling og betydning (2017)
Hagen, Rune Blix
Hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Tingbøkene, internasjonal forskning og historiebruk (2017)
Hagen, Rune Blix
Sacralisation of traps - the complex creation of “Sámi circular offering sites” (2017)
Spangen, Marte
Dei nordnorske kannikgjelda (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Ottar
Anomaly or myth? Sami circular offering sites in medieval northern Norway (2017)
Spangen, Marte
Jubelhøsten - noe å feire? (Reformasjonen 500 år).Trykt i noe revidert versjon med tittelen "Luthers betydning", nettversjon "Halloweenparty eller Reformasjonsfeiring", Avisa Nordland, lørdag 28. oktober (2017)
Hagen, Rune Blix
Nordlys
Trolldomskriminalitet i Norge (2017)
Hagen, Rune Blix
Nordnorsk utakt? Reformasjonshundreåret i nord. (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
1517-2017 500 år med reformasjonen. Den dansknorske 1617-forordningen mot trolldom. Forordningens betydning for trolldomsprosessene i Finnmark (2017)
Hagen, Rune Blix
Reformasjson 2017 - samtale om boka Reformasjonen. (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen i Danmark-Noreg & Reformasjonen i Nord-Noreg (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Halloween er avlyst i år! Reformasjonsdagen, Allehelgensdag og Halloween i 2017 (2017)
Hagen, Rune Blix
Reformasjonsdagen eller Halloween – hva skal vi feire i kveld? (2017)
Hagen, Rune Blix
500 år siden Reformasjonen (2017)
Hagen, Rune Blix;Resvoll, Jørn
Betydningen av Reformasjonen i dag (2017)
Hagen, Rune Blix;Indsetviken, Emil
Reformasjonen i Noreg (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Samtale om reformasjonen (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen i nord - ei kyrkje dømd til endring (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Protestantenes heksejakt (2017)
Hagen, Rune Blix
Klassekampen
Nordnorsk utakt? Den lange reformasjonen på Nordkalotten (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Dømt til ild og bål i Nordland. Hva vet vi om rettslig forfølgelse av trollfolk i Nordland? (2017)
Hagen, Rune Blix
Reformasjonen og reformasjonsforskinga ved UiT (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen - statskuppet som førte til religionsskifte (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Da Luther kom til Norge (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Hvilke konsekvenser fikk reformasjonen for Nord-Norge? (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjon av liv og død - utstillingsomvising (2017)
Berg, Sigrun Høgetveit
Porten till helvetet/Portti helvettiin (2017)
Hagen, Rune Blix
Tre dømt til ild og bål i Hammerfest (2017)
Hagen, Rune Blix;Hermansen, Linn Marit
Sámi pre-Christian religion, AD 500-1500 (2017)
Spangen, Marte
Creating the New North: Mulige veier videre - med utgangspunkt i arkeologi (2017)
Spangen, Marte
“Circling Concepts” – en PhD om religion, politikk og ulvefeller (2017)
Spangen, Marte
Samiske offerringer eller ulvefeller? Ny forskning - nye svar (2017)
Spangen, Marte
Om historiske grenser og etniske ambisjoner (2018)
Johnsen, Astrid Marie Mellem;Berg, Sigrun Høgetveit
Nordlys
Lyngstuva og grenser nok ein gong (2018)
Berg, Sigrun Høgetveit;Johnsen, Astrid Marie Mellem
Nordlys
Tradition and transformation in Sámi animal-offering practices (2018)
Salmi, Anna-Kaisa;Äikäs, Tiina;Spangen, Marte;Fjellström, Markus;Mulk, Inga-Maria
Antiquity
Samiske offerplasser avslører når reindrifta startet (2018)
Spangen, Marte;Brøndbo, Stig
Offerfunn avslører når samene temmet reinen (2018)
Spangen, Marte
Pilegrimar frå Trondenes til Roma i år 1500. Kva kom dei frå, kva ville dei – og kva tok dei med seg heim? (2018)
Berg, Sigrun Høgetveit
Valfart, fromheit og liturgi etter kongens nye religion (2018)
Berg, Sigrun Høgetveit
Tarald Rasmussen,Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys (2018)
Berg, Sigrun Høgetveit
Historisk Tidsskrift (Norge)
Mapping Sámi territoriality and mobility in northern Norway in the Middle Ages (2018)
Spangen, Marte
Trolldomsprosessene i et kvinneperspektiv (2018)
Hagen, Rune Blix
Hekseprosessene i Vardø og Finnmark, medvirkning i direktesending fra Vardø, Norge Nå, NRK TV1 (intervjuet av Rune Nilson). (2018)
Hagen, Rune Blix
Forfølgelse av samiske trollfolk – den verste etniske konflikten i Norge, medvirkning i TV serien Samernas tid, del 2, Gränser genom Sápmi, SVT2. Sendt på NRK TV i april 2018 (2018)
Hagen, Rune Blix
Travel, encounters, and social negotiations in medieval northern Norway (2018)
Spangen, Marte
Roads of the North - an introduction (2018)
Spangen, Marte
Når landet mørknar. Presentasjon av boka på Polar bokkafe. (2018)
Berg, Sigrun Høgetveit
Reformasjonen i eit fleirreligiøst landskap (2018)
Berg, Sigrun Høgetveit
Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge
Sámi noaiddit – samiske sjamaner, Satans tjenere eller folks hjelpere. (2018)
Hagen, Rune Blix
Heksebrenning (2018)
Hagen, Rune Blix
Folkefesten (Halloween) (2018)
Hagen, Rune Blix
Klassekampen
Bokmelding. Knut Dørum og Eirin Holberg: Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 (2018)
Spangen, Marte
Historisk Tidsskrift (Norge)
Multiproxy approaches to movements and encounters in medieval and early modern northern landscapes (2018)
Spangen, Marte
Omtale av Eldbjørg Haug (red.): Fra avlatshandel til folkekirke. Reformasjonen gjennom 500 år (2018)
Hagen, Rune Blix
Historisk Tidsskrift (Norge)
Lokale kulturminner – lokale verdier/Kulturminner i kommunene (2016)
Bertelsen, Reidar
Materiell kultur hos fiskerbøndene i Hálogaland, før og etter tilkomsten av jektefarten (2016)
Bertelsen, Reidar
Kulturminner og frivillige – samfunnsnytte? (2017)
Bertelsen, Reidar
OM ǪMĐ OG DET NORDLIGSTE HÁLOGALAND (2017)
Bertelsen, Reidar
Vágar (2017)
Bertelsen, Reidar
TROLLSTEINEN I KJERKVÅGEN VED KABELVÅG (2018)
Bertelsen, Reidar
Kommunedelplan Kulturminner i Øksnes (2018)
Bertelsen, Reidar;Hansen, Hilde Johanne

Skansen i Tromsø og Norges grenser i nord (2018)
Bertelsen, Reidar
Haaløygminne : Håløygminne
Om Kulturminneplanen for Øksnes (2018)
Bertelsen, Reidar
The impact of medieval urban material culture on the rural population of Arctic Norway (2018)
Bertelsen, Reidar
Husvågen og Båtnesset på Gisløya. En tidlig fiskerbondeboplass eller Herrens staffedom? (2017)
Bertelsen, Reidar
Leddiken. Årbok for Øksnes historielag
Naustveiene i Harstad (2017)
Bertelsen, Reidar
Årbok for Harstad
The origin and development of the fisher-farmer economy in Hálogaland. (2017)
Bertelsen, Reidar
Erfaringer fra NFR-prosjektet: Forvaltning av kulturarven i marginaliserte kystsamfunn (2016)
Bertelsen, Reidar
A Fishy Tale about a Sheep and a Dog – Isotope Studies and Medieval Sámi Mobility and Husbandry in Inner Finnmark, Northern Norway (2018)
Spangen, Marte;Fjellström, Markus
Fennoscandia Archaeologica
The origin and development of the fisher-farmer economy in Hålogaland (2018)
Bertelsen, Reidar
Mandrup Pedersen Schønnebøl (2019)
Hagen, Rune Blix
Samiske noaidier og trolldomsprosessene (2019)
Hagen, Rune Blix
Kyrkja på Tromsøya - ei brekkstong for kong Hans' Sverige-politikk? (2019)
Berg, Sigrun Høgetveit
Haaløygminne : Håløygminne
Håløygminne og nordnorsk arkeologi. Følgesvenner gjennom hundre år (2019)
Bertelsen, Reidar
Haaløygminne : Håløygminne
Om tilkomsten av boplasshauger fra jernalder og mellomalder (2019)
Bertelsen, Reidar
Uten rettskilder fra 1600-tallet – hva kan vi vite om forfølgelse av trollfolk i Vesterålen? (2019)
Hagen, Rune Blix
Dømt til døden for trolldomskriminalitet. Hekseprosessene i Europa på 1500- og 1600-tallet med utsyn til forfølgelsen av trollfolk i Nord-Norge (2019)
Hagen, Rune Blix
Historisk arkeologi i Norge – en metadebatt (2019)
Spangen, Marte
META - Historiskarkeologisk tidskrift
Bokomtale av Göran Malmstedt: En förtrollad värld Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672. (2019)
Hagen, Rune Blix
Historisk Tidsskrift (Norge)
Open Science Talk, episode #20, Witchcraft and Open Science (2019)
Hagen, Rune Blix;Lieungh, Erik
Tørrfisk – 1000 år med politikk, økonomi og kultur i Nord-Noreg (2019)
Berg, Sigrun Høgetveit
Religious Travels in Northern Fennoscandia in the Shadow of St Olav (2019)
Berg, Sigrun Høgetveit
Trade and Transaction. How to become a canon – and finance a chapter – in Norway in the 15th and 16th Centuries (2018)
Berg, Sigrun Høgetveit
Trondenes som kannikgjeld etter reformasjonen (2019)
Berg, Sigrun Høgetveit
Multi-ethnicity in the North in the Viking and Early Middle Ages (2019)
Spangen, Marte
The Hanse Merchants of Bergen’s Donations to Religious Institutions in the Late Medieval Period (2019)
Berg, Sigrun Høgetveit
About moving. Mobility and being in the landscapes of the High North (2019)
Spangen, Marte
Witch Trials and Open Research Data (2019)
Hagen, Rune Blix;Lieungh, Erik
SÁVVÁ olbmuin lea beroštupmi fáddái (2019)
Hagen, Rune Blix;Gaup, Inger Karoline
Ved porten til helvete. Svart magi og trolldomsprosessene i Norge (2019)
Hagen, Rune Blix
Samiske sjamaner – satans tjenere eller folks hjelpere - Sámi noaiddit- Biro bálvaleaddjit vai olbmuid buorideaddjit (2019)
Hagen, Rune Blix
Rettsforfulgte samer i norske trolldomsprosesser utover 1600-tallet (2019)
Hagen, Rune Blix
Dømt til døden for falske trolldomsbeskyldninger. Rettssaken mot samen Niels Sich i Vadsø 1634 (2019)
Hagen, Rune Blix
Haaløygminne : Håløygminne
Henning Laugerud: Reformasjon uten folk: Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid (2019)
Berg, Sigrun Høgetveit
Kunst og kultur
Tørrfiskhandel og kyrkjevandel - om Senja si rolle i utviklinga av Noregs rikaste prestegjeld i mellomalderen (2019)
Berg, Sigrun Høgetveit
Northern Reformations: Introduction (2019)
Berg, Sigrun Høgetveit;Kristiansen, Roald E;Dahl Hambro, Cathinka
Nordlit
Roads of the North – movement, interaction, and landscape negotiation in northern Norway (2019)
Spangen, Marte
Historisk arkeologi i Norge – et metatema? (2019)
Spangen, Marte
Zooarchaeological and stable isotope evidence of Sámi reindeer offerings (2019)
Salmi, Anna-Kaisa;Fjellström, Markus;Äikäs, Tiina;Spangen, Marte;Nunez, Milton;Lidén, Kerstin
Journal of Archaeological Science: Reports
«All verden god natt og min sjel i Guds hånd», omtale av boka Jens Munk. Jakten på Nordvestpassasjen av Irene. A Ellefsen. (2019)
Hagen, Rune Blix
Nordlys
Halloween tradisjonens opphavelige historie og utviklingen her til lands (2019)
Hagen, Rune Blix;Hanssen, Hege Iren
Moderne hekser feirer Halloween (2019)
Hagen, Rune Blix;Dybvig, Elise
Jens Munk – polarfarer og sjørøverjeger (2019)
Hagen, Rune Blix;Frantzen, Jan Fredrik
Vår glemte polfarer (2019)
Hagen, Rune Blix;Frantzen, Jan Fredrik
Trollfolks misbruk av nattverdssakramentet (2019)
Hagen, Rune Blix;Nåvik, Margrete
Trolldomsvirksomhet under årets skumleste natt (2019)
Hagen, Rune Blix;Nåvik, Margrete
Langhus i Nord-Norge - seige strukturer og kreative husbyggere (2020)
Spangen, Marte;Arntzen, Johan Eilertsen
Samiske sjamaner i nordnorske trolldomsprosesser, 1600-tallet. (2020)
Hagen, Rune Blix
Samiske sjamaner – Satans tjenere eller folks hjelpere? (foredrag 6) (2020)
Hagen, Rune Blix
«Och flød som en stock» (ved Birgitte Wisur Olsen) (2020)
Hagen, Rune Blix
Trolldomsprosessene i Finnmark, rammehistorie (2020)
Hagen, Rune Blix
Haírsis – Strofter fra verdens ende. Etterpåsnakk med Ida Løken Valkeapää og Rune Blix Hagen (2020)
Hagen, Rune Blix
Roads of the North - myths and facts about cross-cultural interaction and land negotiations in medieval northern Norway (2020)
Spangen, Marte
Roads of the North. Isotope studies of husbandry and movements in medieval northern Norway? (2020)
Spangen, Marte
Introduction (2020)
Berg, Sigrun Høgetveit;Hansen, Lars Ivar
Tithes in Trondheim Diocese: A Regional Reformation Study (2020)
Berg, Sigrun Høgetveit
Sacred Nature. Diverging Use and Understanding of Old Sámi Offering Sites in Alta, Northern Norway (2020)
Spangen, Marte;Äikäs, Tiina
Religions
De møtte døden med ild og bål (intervjuet av Ann Helen Bjørum Nordgård) (2020)
Hagen, Rune Blix
Anne Mogensdatter Løset (ny versjon) (2020)
Hagen, Rune Blix
Seventeenth Century Persecution of Sorcery and Witches in the High North (2020)
Hagen, Rune Blix
Omtale av Nils Gilje: Hermeneutikk som metode. Ein historisk introduksjon (2020)
Hagen, Rune Blix
Historisk Tidsskrift (Norge)
Sámi Magic and Rituals from Historia Norwegie to Johannes Schefferus, c. 1150–1680 (2020)
Alm, Ellen;Hagen, Rune Blix
Sticky structures and opportunistic builders - The construction and social role of longhouses in northern Norway (2020)
Spangen, Marte;Arntzen, Johan Eilertsen
Sticky structures and opportunistic builders - longhouses in northern Norway (2020)
Spangen, Marte;Arntzen, Johan Eilertsen
Rettsforfølgelse av trollfolk i Europa, Finnmark og Kjelvik (2020)
Hagen, Rune Blix
Trolldom og hekseri. Trolldomsprosessene i Finnmark (2020)
Hagen, Rune Blix
Forestillinger om det mørke, farlige og fremmede nord (også oversatt til samisk: Sevdnjes, várálás ja amas davviguovllu birra jáhkut. Og til engelsk: Notions about the dark, dangerous and exotic north). Foreligger også i trykt utgave, i Årsutstillingen 2020, Norske Kunsthåndverkere, Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø 2020: 120-128. (2020)
Hagen, Rune Blix
Kven bygde kyrkjene på Senja? (2020)
Berg, Sigrun Høgetveit
Årbok for Senja
Dømt til ild og bål for heksekunst i mørketid. Karlsøyjenta Margrette Jonsdatters historie (2020)
Hagen, Rune Blix
Virkelig Tromsø magasin
Currents of Saami pasts. Recent advances in Saami archaeology (2020)
Spangen, Marte;Salmi, Anna-Kaisa;Äikäs, Tiina;Fjellström, Markus
The Archaeological society of Finland
Introduction: Currents of Saami pasts (2020)
Spangen, Marte;Salmi, Anna-Kaisa;Äikäs, Tiina;Fjellström, Markus
Sámi Myths and Medieval Heritage (2020)
Spangen, Marte
Kyrkja som statsmakt (2021)
Sunde, Jørn Øyrehagen;Berg, Sigrun Høgetveit
Offerringer eller ulvefeller? En studie av steinsirkler i samiske landskap (2021)
Spangen, Marte
Misuse of the Medieval in the Early 21st Century (2021)
Spangen, Marte;Sindbæk, Søren M