Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Profesjonskunnskap, kvalifisering og mestring

Forskningsgruppeleder

Jannecke Wiers-Jenssen

Ansvarlig enhet(er)

Senter for profesjonsstudier

Beskrivelse

Det er vanlig å omtale profesjonene som en type kunnskapsbaserte yrker. Profesjonene forvalter kunnskap som andre trenger, det derfor er kunnskapsmessig asymmetri mellom profesjonene og brukerne av deres tjenester. I tradisjonell profesjonsteori ble det knyttet en sterk forbindelse mellom profesjon, høyere utdannelse og et vitenskaplig kunnskapsgrunnlag. Senere har diskusjoner omkring ulike former for praktisk og taus kunnskap kommet til og blitt en sentral del av diskusjonene om profesjoner.

I forskningsgruppen skilles det mellom tre arbeidsområder: profesjonskunnskap, kvalifisering og mestring. Selv om det analytisk kan skilles mellom disse temaene, et det også en sterk indre sammenheng mellom dem.

Profesjonskunnskap

Profesjonelle må både ha kunnskap for å kunne forstå og forklare de utfordringer og oppgaver de står overfor (”knowing that”) og kunnskap og ferdigheter for å kunne løse disse oppgavene (”knowing how”). Teori-praksisforholdet i utdanning og yrkesutøvelse griper til kjernen av alle yrkesrelevante utdanninger. Det inviterer til så vel teoretisk som empirisk forskning.

Profesjonskvalifisering

Profesjonskvalifisering tematiserer læring i så vel utdanningsinstitusjoner som i yrkesfeltet. Det handler dels om utdanningens innhold og form, og dels om forståelsen av utdanningens relative rolle i profesjonskvalifiseringen. Det første handler både om teoriopplæringens og praksisopplæringens innhold og organisering, og om samspillet mellom disse kvalifiseringsarenaene i utdanningen. Det siste handler bl.a. om forestillingen om nyutdannede som ”ferdigvare”, og hvilken rolle yrkeslivet skal spille i profesjonskvalifiseringen.

Mestring

Det overordnete spørsmålet er hvilke faktorer som sentrale for i hvilken grad den enkelte opplever en positiv profesjonelle utvikling og økt grad av mestring og hvilke faktorer som fører til belastninger og eventuelt utbrenthet. Mestring er en kontinuerlig prosess som innebærer kognitive, atferdsmessige og emosjonelle anstrengelser for å håndtere eller klare situasjoner som oppleves som utfordrende. På et mer konkret nivå er det viktig å differensiere mellom sammenhenger mellom psykisk belasting og arbeidsbelastning/utbrenthet på den ene siden og kvaliteten på det faglige arbeidet som utføres for forskjellige yrkesgrupper.

Lenker