Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskergruppe for prosessrett og tvisteløsning

Forskningsgruppeleder

Anna Nylund

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Formålet med gruppen er å styrke forskningssamarbeidet og kvaliteten innen sivil- og straffeprosessrett samt forskning på alternativ konfliktløsning gjennom diskusjoner, foredrag, seminarer og andre aktiviteter i gruppen. Det er også et mål at gruppen skal stimulere til at medlemmene i større grad publiserer sin forskning, gjerne gjennom fellesprosjekter. Gruppen arbeider med såvel tradisjonell sivilprosess og straffeprosess som forvaltningsprosess, alternativ tvisteløsning og voldgift.

Publikasjoner

Bruk av materiale fra hemmelig avlytting av kommunikasjon som bevis i straffesak - abusos non tollit usum? (2013)
Osnes, Anett Beatrix

Kravet til legalitet, nødvendighet og proporsjonalitet når det utøves polisiær eller påtalemessig myndighet som griper inn i vernet etter EMK art. 8 nr. 1 (2014)
Osnes Fause, Anett Beatrix
Tidsskrift for strafferett
European Integration and Nordic Civil Procedure (2014)
Nylund, Anna
The Many Ways of Civil Mediation in Norway (2014)
Nylund, Anna
Access to Justice: Is ADR a Help or Hindrance? (2014)
Nylund, Anna
Konfliktinratkaisu ja sovittelu (2014)
Nylund, Anna;Ervasti, Kaijus
Edita Publishing Oy
Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll (2015)
Rui, Jorun I

Fengsling av barn i spenningen mellom allmennprevensjon og barnets beste (2015)
Martnes, Mona
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Begränsningen av tillgången till den andra instansen i tvistemål i ett nordiskt perspektiv (2015)
Nylund, Anna
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland
Tilpasset mekling som konfliktløsningsmetode i konflikter om omsorgsorganisering (2016)
Nylund, Anna
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Introduction to the Preparatory Stage of Civil Proceedings (2016)
Nylund, Anna
Preparatory Proceedings in Norway: Efficiency by Flexibility and Case Management (2016)
Nylund, Anna
Materiell prosessledelse (2016)
Eldjarn, Erik
Cappelen Damm Akademisk
The European Union and National Civil Procedure (2016)
Nylund, Anna;Krans, Bart
Intersentia
Norway: An Insider Outside - or an Outsider Inside - European Civil Justice (2016)
Nylund, Anna
Juridiske personers klageadgang til EMD (2016)
Jensen, Christina
Jussens venner
Begrunnelse av rettsavgjørelser (2016)
Pedersen, Jussi Erik
Universitetsforlaget
Norwegian Civil Procedure - how to make fast Even Faster (2016)
Nylund, Anna
Amicus curiae - retten til å inngi prosesskriv uten å være part i saken : (2016)
Eldjarn, Erik
Jussens venner
Tvisteløsning, 3. utgave (2017)
Skoghøy, Jens Edvin A
Universitetsforlaget
"Alle er like for loven" - likhetsnormen i Grunnloven § 98 første ledd (2017)
Pedersen, Jussi Erik
Jussens venner
An Introduction to Finnish Legal Culture (2017)
Nylund, Anna
Skattemyndighetenes kontrollvirksomhet – en virksomhet unntatt rettslig styring og kontroll? (2017)
Osnes Fause, Anett Beatrix
Lov og Rett
Norway (2017)
Nylund, Anna
Norway International Encyclopaedia of Laws: Civil Procedure (2017)
Nylund, Anna
Wolters Kluwer
Sak samma om det är samma sak? Om litispendens, italienska torpeder och ömsesidig tillit (2017)
Nylund, Anna
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland
Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess (2017)
Rui, Jorun I
Tidsskrift for strafferett
Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll (2017)
Rui, Jorun I
Universitetsforlaget


Lenker

uit.no/jurfak/prosessrett (Hjemmeside)