Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskergruppe for barnerett

Forskningsgruppeleder

Trude Haugli

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskergruppa for barnerett har som formål styrke forskningssamarbeidet innen barnerett og å skape et godt miljø for utvikling av forskningsprosjekter. Det er et mål å få til større samarbeidsprosjekter og på sikt søke ekstern finansiering. Gruppa har, sett i forhold til antall medlemmer, bred kompetanse når det gjelder metodisk og teoretisk tilnærming til feltet. Fakultetet har flere studenter som skriver masteravhandling innen barnerett. I 2011 fikk forskergruppa innvilget en søknad om styrking av fagmiljøet i barnerett over en treårsperiode og innenfor en kostnadsramme på 2.6 millioner, hvorav 1.6 millioner fra Norges Forskningsråd.

Publikasjoner

Samværsrett i barnevernsaker Psykologiske og juridiske vurderinger (2010)
Haugli, Trude;Havik, Toril
Universitetsforlaget
Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer - foreldreansvar og adopsjon (2008)
Bendiksen, Lena Lauritsen
Fagbokforlaget
Rettssikkerhet for barn og unge i sårbare situasjoner (2010)
Haugli, Trude
Regulation of Parenthood - Deregulation of Marriage (2009)
Brækhus, Hege
Dommer og avvisningsavgjørelser av den europeiske menneskerettighetsdomstol som rettskilder (2009)
Bendiksen, lena lauritsen
Nærhet og frihet. Om utviklingslinjer i familieretten og likestilling i familien (2009)
Brækhus, Hege
Barns rettssikkerhet (2009)
Haugli, Trude
Hensynet til barnets beste (2008)
Haugli, Trude
Er økonomisk avhengige mødre det beste for barna? (2007)
Brækhus, Hege
Er barnet i fokus? (2008)
Haugli, Trude
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Hvor ble det av gutten? En analyse av Ashok-saken, Rt. 2009 s. 1261 (2010)
Haugli, Trude;Bendiksen, Lena Lauritsen
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Barnerett - utviklingstrekk og utfordringer (2010)
Haugli, Trude
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Meklingsmodeller i tvsiteloven: terapi, tvekamp eller kreativ problemløsning? (2010)
Nylund, Anna
Lov og Rett
Til domstolen - med barnet i fokus? (2008)
Nylund, Anna
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Skal sladrehank selv ha bank? (2008)
Bendiksen, Lena Lauritsen
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Lov om barn og foreldre (2007)
Haugli, Trude
Jussens venner
Adopsjon som barnevernstiltak - hva nå? (2007)
Bendiksen, Lena Lauritsen
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Samværsrett på helsa løs? (2007)
Haugli, Trude
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Likestilling og den rettslige reguleringen av foreldreskap (2005)
Brækhus, Hege
Tidsskrift for kjønnsforskning
Til barnets beste. Familiebilder - familiemønstre i endring (2004)
Haugli, trude
Kirke og kultur
Bør samværsrettens omfang lovfestes? (2004)
Haugli, trude
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Folketrygdens ytelser til enslig mor eller far (2009)
Brækhus, Hege
Jussens venner
Bosted og samlet foreldrekontakt - betyr størst og mest det samme som best? (2011)
Haugli, Trude
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Barneperspektivet i rettsvitenskapelig forskning (2011)
Bendiksen, lena lauritsen;Haugli, Trude
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift
Mekling i barnefordelingssaker på godt og ondt (2011)
Nylund, Anna
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Plassering av barn i barnebolig - krenkelse av barns menneskerettigheter? (2011)
Sigurdsen, Randi
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
The Best Interests of the Child Versus Public Safety Interests: State Interference into Family Life And Separation of Parents and Children in Connection with Expulsion/Deportation in Norwegian and Russian Law (2012)
Haugli, Trude;Shinkareva, Elena
International Journal of Law, Policy and the Family
Kapittel 3. Hensynet til barnets beste (2012)
Haugli, Trude
Adopsjon som barnevernstiltak Aune mot Norge, klagenr. 52502/07, dom av 28. oktober 2010 (2012)
Bendiksen, lena lauritsen
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål


Lenker

http://uit.no/jurfak/barnerett (Hjemmeside)