Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Operativ pedagogikk

Beskrivelse

Operativ pedagogikk: Grunn- og anvendt forskning på lærer- og profesjonsutdanningene i teori og praksis. Forskergruppen har som mål å bidra med kunnskap om pedagogiske tema med høy relevans for praksisarenaene samt å belyse samtidens komplekse problemstillinger knyttet til utdanning. I kjernen av forskergruppens virksomhet finner vi forskning på sentrale dimensjoner ved utdanning som etikk, profesjonell utvikling, endringskompetanse, læring og undervisning. Integreringen av teori og praksis i ulike læringsarenaer står sentralt. Forskergruppen er åpen for forskere, grunnskolelærere, barnehagelærere og studenter som forsker i pedagogikk. Forskergruppen bidrar blant annet inn i masterprogrammet «profesjonsrettet pedagogikk», «begynneropplæring», «master i pedagogikk» og «høgskolepedagogikk. Forskergruppen er involvert i masterutdanningene gjennom veiledning av masterstudenter, å involvere masterstudentene i forskning og utforskende aktiviteter knyttet til lærerutdanningsskolene og lærerutdanningsbarnehagene. Forskergruppen i Operativ Pedagogikk NLA jobber både med teoridannelse, og metodeutvikling som kan være relevante også for Barnevernet og barnevernspedagoger, spesielt med tanke på ettervern. Forslaget om forlenget ettervern, fra 23 til 25 år i barnevernet, ligger nå inne i proposisjonen om endringer i barnevernloven, som ble klar 24. april 2020 (Prop. 84 L (2019–2020). Dagens ordning er at ettervernet varer frem til 23 år. Kjernen i ettervern, er å sikre overganger fra omsorg i barnevernet til selvstendighet i samfunnet. Hvis forslaget blir vedtatt (2021), kan det få betydning for både teoriutvikling og utvikling av nye tiltak, ettersom målgruppen blir eldre/unge voksne.

Lenker