Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskernettverket "Omsorgens grunnlag, fenomen og vilkår"

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Oddvar Førland
Oddgeir Arne Synnes
Anne Marie Sandvoll
Herdis Alvsvåg
Kari Marie Martinsen
Venke Irene Ueland
Kari Marie Thorkildsen
Frode Fadnes Jacobsen

Kontakt

høgskolen på vestlandet
kari.marie.thorkildsen@hvl.no


Beskrivelse

Forskernettverket har sin forankring på Senter for omsorgsforskning Vest. Omsorg kan betraktes som et grunnvilkår som hører selve livet til. Det er en kjensgjerning at mennesket er avhengige av og utlevert til hverandre. I avhengigheten og utlevertheten berøres menneskets sårbarhet. Det er ikke likegyldig hvordan sårbarheten møtes. Omsorg er responsen på denne kjensgjerning. Selv om avhengighet, sårbarhet og omsorg er universelle og grunnleggende fenomen, kommer de særlig tydelig til syne i relasjoner mellom pasienter og profesjonelle i pleie og omsorgstjenestene, det vil si i de konkrete pleie og omsorgssituasjonene. Foruten å arbeide med omsorgens ontologiske grunnvilkår vil vi også utforske og studere strukturelle og kulturelle rammevilkår for omsorg i konkrete situasjoner og institusjoner. Nettverket arbeider internt, med eksterne forskere utenfor regionen, og nasjonalt og internasjonalt. Over halvparten av medlemmene av forskernettverket (ca. 60 personer) er ansatt på Senter for Omsorgsforskning Vest sine partnerinstitusjoner på Vestlandet. Det arrangeres nettverksseminar og konferanser der grunnlagsproblematikker rundt omsorg blir lagt fram og drøftet. Det blir hvert halvår arrangert et seminar, og hvert annet år en konferanse med etterfølgende publikasjoner. Det bredt sammensatte forskernettverket fokuserer på ulike spørsmål knyttet til omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår. Blant annet: • Hva springer omsorg ut av? • Hvordan trer omsorg fram og erfares? • Hvilken grunnlagstenkning kan knyttes til omsorg, generell etikk og profesjonsetikk? • Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag og hvordan blir de påvirket av ulike styringsmekanismer? • Hvordan forholder makt seg til omsorg? • Hvordan vokser omsorg fram i de profesjonelle fellesskapene og den profesjonelle omsorgen? • Hvordan kan behandlings- og pleiekulturene bidra til en god profesjonalitet der pasienters sårbarhet og lidelse blir møtt? • Hvilke etiske problemstillinger trer fram i profesjonelle omsorgsrelasjoner? • Hva truer omsorgen innenfor pleie- og omsorgstjenestene i dag?

Lenker