Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Nina Jøranson

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Jøranson-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Besøksadresse
VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag, studiested Diakonhjemmet

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
NMBU - forskergruppe i folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet

Bakgrunn

Mine fag- og forskningsinteresser omhandler utfordringer knyttet til sårbare eldre, særlig innen demensomsorg, samt til brukererfaringer knyttet til velferdsteknologiske løsninger. Min forskning omhandler ikke-medikamentelle tiltak på sykehjem, bruk av velferdsteknologiske løsninger, samt utvikling og kvalitet i omsorgstjenesten til eldre. Mine forskningstilganger er både kvantitative og kvalitative med erfaring fra cluster-RCT, fokusgrupper og kartleggingsverktøy. Er utdannet sykepleier med spesialisering i demensomsorg, har lang klinisk sykehjemserfaring og som leder av skjermet enhet. Har mye erfaring med kartleggingsverktøy (DCM) og fagutvikling i sykehjemstjenesten. Har i mange år undervist både helsepersonell og pårørende om demensomsorg. Har ansvar for bacheloremne om palliativ omsorg. Har ansvar for tverrfaglig masteremne i tjenesteutvikling til eldre med særskilte helse- og omsorgsbehov. Er veileder for flere masterstudenter og en stipendiat. Leder forskningsgruppen "Tjenester og kvalitet i eldreomsorgen" (TJENESTEFORSK).

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Sykepleievitenskap

Emner

Beboeratferd

Demensomsorg

Dyreassisterte intervensjoner

Eldreomsorg

Folkehelse

Ikke-medkamentell intervensjon

Kommunehelsetjenester

Lindrende behandling

Personsentrert omsorg

Sosiale robotdyr

Velferdsteknologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter


Forskningsgrupper

Tjenester og kvalitet i eldreomsorgen

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

PUBMED