Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ståle Eskeland

Eskeland-bilde

Kontaktinfo


Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Cand.jur. 1970, dr.juris 1988 på avhandlingen Fangerett. En studie av rettssikkerhet ved fullbyrdelse av fengselsstraff (Tano 1989), professor i rettsvitenskap med særlig ansvar for strafferett fra 1990. Tidligere ansatt som amanuensis og førsteamanuensis i rettssosiologi. Har også arbeidet som dommerfullmektig, i Justisdepartements lovavdeling, Statens forurensningstilsyn og Statens arbeidstilsyn. Advokatbevilling. En godkjent prøvesak for Høyesterett. Forskningsopphold ved William Richardsons School of Law, University of Hawaii 1995-96 og 2001-2002. Underviser og forsker innenfor nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhetsspørsmål.

Siste større arbeider:

Anders Bratholm og Ståle Eskeland (red.): Justismord og rettsssikkerhet. Universitetsforlaget 2008. 288 s.
Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.): Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid. Mot et paradgimeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker. Cappelen Akademisk Forlag 2007. 127 s.
Ståle Eskeland: Strafferett. 2. rev. utgave 2006. Cappelen Akademisk forlag. 576 s. Ståle Eskeland: Bevisene i Torgersen-saken. 2005. Ikke trykket. Ligger på www.torgersensaken.no 541 s.

Forskningsfelt

Strafferett, straffeprosess og rettssikkerhetsspørsmål mer generelt. Vårsemestesteret og høstsemesteret 2009 har han forskningstermin for å arbeide med en bok i internasjonal strafferett.

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter