Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   



Kristian Andenæs

Andenæs-bilde

Kontaktinfo


Annet

Bakgrunn

Kristian Andenæs er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1974. Han ble dr. philos. på avhandlingen Sosialomsorg i gode og onde dager (TANO 1992) i 1993. Etter eksamen var Andenæs utredningskonsulent i Sosialdepartementet og dommerfullmektig i Lyngen før han ble amanuensis i Sosialpolitikkgruppa, Institutt for samfunnsvitenskap på Universitetet i Tromsø i 1978. Fra 1984 har han vært ansatt på Institutt for rettssosiologi, fra 2000 Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Han har vært professor siden 1997 og er fra 2008 instituttleder. Fra 1989 til 2009 har han også vært prosjektleder for Juss-Buss.

Faglige kompetanseområder
Andenæs er fagansvarlig i rettssosiologi og hadde også i mange år fagansvar for utlendingsrett. Han veileder studenter og doktorander i rettssosiologi, sosialrett og utlendingsrett.

Rettssosiologi, rettshjelp, rettspolitikk, den juridiske profesjon, domstoler, minoriteters rettsstilling, sosialhjelp og sosialpolitikk, med myndigheters behandling av svake grupper som gjennomgående tema. Han er medlem av forskergruppene ”Rettigheter, individer, kultur og samfunn” (RIKS) og ”Samfunnskontroll og rettssikkerhet”.

Andenæs leder forskningsprosjektet om rettslig styring og rettsliggjøring, finansiert av NFR, som har flere delprosjekter om velferdslovgivning (Knut Papendorf), kontrollkulturer (Lill Scherdin), oppsøkende rettshjelp (Camilla Lied) og billighetserstatninger (Karen-Sofie Pettersen). Sammen med Knut Papendorf leder han et prosjekt om klageordninger hos fylkesmennene, finansiert av Fornyings- og Administrasjonsdepartementet. Fra 2011 er han prosjektleder fra Det juridiske fakultet i samarbeid med UV-fakultetet for det NFR-finansierte forskningsprosjektet Legal Standards and Professional Judgment in School Leadership. <

Andenæs satt i Forskningsrådets styre for IMER-forskning (Innvandring, Migrasjon og Etniske relasjoner) og i universitetets styre for Nord-/Sørsamarbeid. Han er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Retfærd og medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet Kritisk Juss. Han er styremedlem i Gadejuristen i København, frivillig medarbeider i Gatejuristen i Oslo, styreleder i Gastejuristen i Tromsø og styremedlem i foreningen Fattig-Norge.

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi

Emner

Rettssosiologi

Prosjekter

Kommunikasjon og rettssikkerhet

Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie