Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Inger Johanne Sand

Institutt for offentlig rett (Instituttleder) - Universitetet i Oslo

Sand-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Cand.jur. 1981.Dr.juris. 1994 på avhandlingen Styring av kompleksitet. Rettslige former for statlig rammestyring og desentralisert statsforvaltning (publisert i 1996). Professor i offentlig rett 2002. Tilknyttet LOS-programmet (Ledelse, organisasjon og forskning) under Norges Forskningsråd 1988-1996. Medlem av styret i LOS 1993-96. Forsker på ARENA (Norges Forskningsråds program om europeisering av nasjonalstaten) 1996-97. Medlem av styret i ARENA 1993-95, 2008 - 2014.Visiting fellow ved European University Institute 2001. Medlem av Regional etisk komité for medisinsk forskning (øst), 2001-2005. Medlem av flere regjerings- og departementsoppnevnte utvalg, leder av utvalg om statsforetak. Gjesteprofessor Copenhagen Business School 2005-2007. Forskningsdekan ved Det juridiske fakultet, UiO, 2008-2011. Nestleder ved institutt for offentlig rett 2014 - . Æresdoktor ved Universitetet i Åbo (2011) og ved Göteborgs Universitet (2015) .

Forskningsfelt

Forsker tverrfaglig innenfor området offentlig rett på områder som berører forvaltningsrett, statsrett, EU-rett, miljørett, rettssosiologi og rettsteori. Endringer er diskutert rettslig, rettsteoretisk og rettssosiologisk i forhold til mer langsiktete endringsprosesser eksemplifisert ved begrepene rettsstat, forvaltningsstat og nettverksstat og i forhold til teorier om prosedural og refleksiv rett. :

1) Utviklingen av offentlig organisasjonsrett med særlig vekt på bruken av statsselskaper og stiftelser knyttet til offentlig forvaltning, utviklingen av lovgivningsformer og endringer i forholdet offentlig - privat. Endringer i norsk konstitusjonell rett.

2) Utviklingen av internasjonal konstitusjonell rett med henblikk på forholdet mellom nasjonale konstitusjoner og internasjonale traktater og organisasjoner, i rettslig og rettssosiologisk perspektiv.


3) EU-rett med fokus på forholdet mellom handel og miljø og på forholdet mellom medlemsland og organisasjoner i EU og EØS. Forholdet til andre internasjonale organisasjoner og traktater, herunder studier av begreper som det overnasjonale og det transnasjonale.

4) Miljørett med fokus på reguleringen av bio- og genteknologi, herunder utviklingen av anvendelsen av føre-var-prinsippet, og på forholdet mellom handel og miljø.

5) Rettsteoretiske studier med utgangspunkt i de problemområder som er nevnt ovenfor. Det vil si studier av institusjonelle forandringer mellom offentlig og privat, mellom ulike lovgivningsformer og mellom det nasjonale, internasjonale og transnasjonale. Det dreier seg primært om nyere rettsteori som er institusjonelt, demokratiteoretisk og rettssosiologisk orientert: Niklas Luhmann, Gunther Teubner, Jürgen Habermas, Michel Foucault.

Internasjonalt samarbeid: Har et utstrakt forskningssamarbeid med flere forskere ved Handelshøjskolen i København og Universitetene i København, Goteborg, Lund, Helsinki, Åbo, Westminster, Manchester, Birkbeck.

Flere publikasjoner er lagt ut på ARENAs websider: www.arena.uio.no/publications.
Se også litteraturliste i: http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/ijsand/index.html
og artikler i European Law Journal, no.3, vol.4, 1998, og Zeitschrift für Rechtssoziologie, Bd.22, H.2, 2001.

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter