Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Geir Selbæk

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Forskningssjef) - Sykehuset i Vestfold HF

Div Psykisk helsevern () - Sykehuset Innlandet HF

Geriatrisk avdeling (Professor ii) - Universitetet i Oslo

Avd Alderspsykiatri (Overlege) - Sykehuset Innlandet HF

Selbæk-bilde

Kontaktinfo


Sykehuset i Vestfold HF

E-post

Hjemmeside
http://www.aldringoghelse.no/

Sykehuset Innlandet HF

E-post

Adresse
Avd Alderspsykiatri

Universitetet i Oslo

E-post

Sykehuset Innlandet HF

E-post

Adresse
Avd Alderspsykiatri

Annet

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens - 2018

SHAPE: Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with e-learning for carers - A randomised controlled trial

Musikkbasert intervensjon tol pasienter med demens sykdom på sykehjem

Demensteamets oppgaver

Progresjon ved Alzheimers sykdom med samtidig depresjon

Miljøets betydning for nevropsykiatriske symptomer ved demens

Innføring av strukturert medisingjennomgang i norske sykehjem

Etiske tema ved familiemedlemmers involvering i avgjørelser om behandling av NPS hos sykehjemspasienter med demens

The Incidence and Prognosis of Dementia related to Drug use in out-patients with cognitive impairments (the IPoD-D-Study)

Livskvalitet hos personer med demens i sykehjem

Course of Dementia and Neuropsychiatric symptoms among elderly receiving in home care (CONSIC).

Levekår og helse blant eldre med tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne

Akutte hendelser blant eldre personer med hjemmesykepleie

Forekomstundersøkelse demens - DemensPlan2020

Demensutredning og utviklingshemning - forprosjekt kommunehelsetjenesten

Gyldighet av kartleggingsskalaer for undersøkelse av kognitiv funksjon

Mobility in nursing home residents – a longitudinal study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and behaviour.

Dementia among elderly people receiving in-home care - Poster.

Erfaringer med VPM

Dementia, neuropsychiatric symptoms and the use of psychotropic drugs among older people who receive domiciliary care: a cross-sectional study.

Bruk av alkohol og vanedannende medikamenter hos eldre

Forekomst og forløp av demens og nevropsykiatriske symptomer blant hjemmeboende eldre over 70 år som mottar hjemmesykepleie

ACTIFCare - Access to timely formal care

Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater

Psykose ved demens

Livskvalitet, mestring og depresjon hos hjemmeboende eldre personer

Proteinsammensetning i blod ved aldring og demens

HUNT hørsel

Kondisjon, bruk av psykofarmaka og hjernehelse blant middelaldrende og eldre

fMRI-markører for hukommelse og orientering

A-DEM Activity in dementia - needs and neuropsychiatric symptoms

Forekomst og diagnostisering av demens i Trøndelag

Forekomst av demens i Nord-Trøndelag

SAM-AKS III

Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Helse og rusmidler blant eldre (65+)

Pasientkarakteristika hukommelsesklinikk

Gyldighet av kartleggingsskalaer for undersøkelse av kognitiv funksjon

Progression of Alzheimers disease (PAD)

Progresjon ved MCI og Alzheimers demens

Funksjonsnivå (ADL) i sykehjem

Norwegian Old age Health and Retirement Survey (NORSE)

TID i hjemmetjenesten

Yngre med demens og deres familier (YOUNG-DEM): kvantitativ del

Prognosis of depression in the elderly - PRODE

Musikkbasert intervensjon tol pasienter med demens sykdom på sykehjem

Hjerneforandringer målt med MR hos pasienter med mild kognitiv svikt eller demens og samtidig depresjon

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Behandling av depresjon hos eldre - vurdering av effekt på kort og lang sikt

Aldring i Trøndelag

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NORKOG)

Kvalitetsregister Alderspsykiatri (KVALAP)

Subtyper av personer med kognitive symptomer og demens -MRI

REDIC (Resource use and Disease Course in Dementia)

Vitamin D og hjernefunksjoner - Del II

Demens med tidlig debut

Utviklingsprosjekt. Implementering av retningslinje demens.Oppdragsliste 2

Psychosis in dementia

Effekt av dagsenteraktivitetstilbud for personer med demens

Psykometriske egenskaper for Montreal Cognitive Assessment Scale (MOCA)

IPLOS og kartlegging av tjenestebehov hos hjemmeboende med kognitiv svikt - Rapport.

Prognose ved demens

Brain changes in cognitive impairment and dementia

Angst blant alderspsykiatriske pasienter

Ekstracellulære vesikler som kilde til biomarkører for Alzheimers sykdom - en pilotundersøkelse

Den norske Downs syndrom- og demensstudien

Kohort-profil for HUNT4 70+

Hørsel og demens

Arbeidsdeltagelse og bruk av aktivitetstilbud blant eldre i Norge: Sammenheng med sosiodemografiske faktorer, funksjonsnivå og helse

CO-PRODE

Effects and costs of a day care centre program designed for people with dementia – a 24 month controlled study

MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom

Actifcare videreføring

Prevalens av demens i TrøndelagForskningssentre

Alderspsykiatrisk forskningssenter