Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Lillian Lillemoen

Lillemoen-bilde

Kontaktinfo


Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier med klinisk erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjeneste i tillegg til undervisnings- og veiledningserfaring. Min forskningsinteresse er praktisk etikk, en forlengelse av mitt doktorgradsarbeid som omhandlet læring og utvikling av etisk kompetanse. Ved seksjon for medisinsk etikk (SME) er jeg engasjert i den nasjonale satsing på etikk i kommunehelsetjenesten. For tiden arbeider jeg med to forskningsprosjekter:"
1) "Systematisk etikkarbeid i Bærum kommune". Prosjektet er finansiert av Bærum kommune, kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KS) og SME. Prosjektets fokus er systematisk etikkarbeid blant ledere og ansatte ved fem tjenestesteder i pleie- og omsorgssektoren og gjennomføres etter modell av aksjonsforskning. Prosjektets varighet er 2008 - 2011 og innebærer: a) Kartlegging av behov for utvikling av etikk-kompetanse, b) "Skolering" av etikkveiledere, c) Etablere møtesteder for etisk refleksjon på tjenestestedene, d) Opprettelse av klinisk etikk-komitè og e) Evaluering av de gjennomførte tiltak. "
2) "Etiske utfordringer i sykehjem. Pasienter og pårørendes erfaringer og vurderinger". Prosjektet er finansiert av midler fra helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det gjennomføres kvalitative intervju på sykehjem i østlandsområdet; a) Individuelt med pasienter som er vurdert samtykkekompetente, b) Fokusgruppeintervju med pårørende til pasienter vurdert som ikke-samtykkekompetente.

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Kritisk refleksjon

Praktisk etikk