Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bjørn Tore Gjertsen

Klinisk institutt 2 (Professor) - Universitetet i Bergen

Medisinsk avdeling (Overlege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kompetansesenter for klinisk forskning (Overlege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gjertsen-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
55972968

Hjemmeside
http://www.uib.no/med/avd/ii/forskn/hemat/

Annet

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Hematologi

Emner

Akutt myelogen leukemi

Apoptose

Cellesignalisering

Kinaser

Kreftmarkører

Kronisk myelogen leukemi

Tumor mikromiljø

Tumorimmunologi

Land

Norge

Region

Vest-Europa


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

Betalutin radioimmunterapi ved non-Hodgkin lymfom

Lymrit 37-01: Radioimmunterapi med Lutetium- (177Lu) lilotomab satetraxetan (Betalutin) ved non-Hodgkin lymfom

Utprøving av venetoclax plus azacitidin hos pasienter med ubehandlet akutt myelogen leukemi som ikke er egnet for intensiv cellegift-behandling

Stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose

Kirurgisk behandling av eggstokkreft – har grad av tumorredusjon en biologisk forklaring ?

Fase-1 studie som skal evaluere sikkerhet, effekt og farmakologi av VT1021 hos pasienter med fremskredne solide kreftsvulster

Real-World Data analyse av behandling av Akutt myeloisk leukemi og Myelodysplastisk syndrom ved Haukeland universitetssykehus

Bortezomib sensibilisering av glioblastoma med umetylert MGMT promotor til Temodal, fase IB/II studie

Midostaurin tilleggsbehandling for pasienter med akutt myelogen leukemi uten FLT3 mutasjon

Ultralydforsterket behandling av bukspyttkjertelkreft

Panobinostat vedlikeholdsbehandling etter allogen stamcelletransplantasjon for høyrisiko AML og MDS- en randomisert multisenter fase III studie (HO145)

Sonoporation of adenocarcinoma

Immunterapi med dendritiske celler ved akutt myelogen leukemi med minimal restsykdom

Hvordan påvirker kirurgisk behandling livskvaliteten til pasienter med eggstokkreft

AML vaccine

Behandling med Ivosidenib eller Enasidenib i kombinasjon med kjemoterapi for pasienter med tidligere ubehandlet akutt myelogen leukemi (AML) eller myelodysplastisk syndrom (HO150)

Clinical relevance of circulating tumor cells and circulating tumor DNA in advanced pancreatic cancer

Etablering av immunkompetente musemodeller for eggstokkreft

Persontilpasset medisin ved barnekreft

Utprøving av venetoclax pluss lavdose cytarabin hos pasienter med ubehandlet akutt myelogen leukemi som ikke er egnet for intensiv cellegift-behandling

Optimizing Ultrasound Enhanced Delivery of Therapeutics

Studie om andre seponeringforsøk av behandling med TKI for KML pasienter som mislykket ved forrige seponeringforsøket

Improved Treatments of Acute Myeloid Leukaemias by Personalised Medicine

Behandling med gilteritinib eller midostaurin i kombinasjon med kjemoterapi for akutt myelogen leukemi (AML) eller myelodysplastisk syndrom med en FLT3 mutasjon (HO156)

BGB324: Ny behandling ved akutt myelogen leukemi og myelodysplasi

Substudie Biomarkører VT1021

Imaging biomarkers for precision medicine in Acute Myeloid Leukemia (AML)

Medikamentell behandling ved eggstokkreft - Hvordan kan man bedre forutsi respons til platinum-basert terapi?

Repurposing medicines for therapy of acute leukemia (Western Norway Regional Health Authority)

BosuPeg. Undersøkelse av om Ropeginterferon bedrer behandlingseffekten av bosutinib ved nydiagnostisert kronisk myelogen leukemi. En randomisert kontrollert studieeffekte

sonoporation: enhanced therapy for the treatment of pancreatic carcinoma


Forskningsgrupper

Gjertsen-gruppen

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

PUBMED