Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 140 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Jacobsen, Jørn; Hjelmeng, Erling Johan.
Skyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021 s. 3-45
UiB UiO Untitled
 
2 Jacobsen, Jørn; Westrum, Victoria.
Status report: A Norwegian decriminalisation of use and possession of drugs?. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2021 ;Volum 9.(1) s. 42-48
UiB Untitled
 
3 Søreide, Tina; Hjelmeng, Erling Johan; Rui, Jon Petter; Jacobsen, Jørn.
Sanksjonsregimer for foretak. Tidsskrift for strafferett 2021 ;Volum 21.(3) s. 273-299
NHH UiB UiO Untitled
 
4 Vogt, David Godfrey Chelsom; Jacobsen, Jørn.
Avkriminalisering bare for tungt rusavhengige vil stride mot Grunnloven. Rett24.no 2021
UiB Untitled
 
2020
5 Holst, Øyvind.
Samfunnsvernets begrensninger : En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern.. : Universitetet i Bergen 2020 (ISBN 9788230860359)
UiB VID Untitled
 
6 Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn; Grøning, Linda; Strandbakken, Asbjørn.
Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser.. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245034486) 308 s.
UiB Untitled
 
7 Jacobsen, Jørn.
– Rettsvitskapen er like viktig for rettsordninga som medisinsk forsking er for helsevesenet. Morgenbladet.no [Avis] 2020-02-24
UiB Untitled
 
8 Jacobsen, Jørn.
Architectonics for Legal Reform Research: Some Preliminaries. Social Science Research Network (SSRN) 2020
UiB Untitled
 
9 Jacobsen, Jørn.
Is the Last Laugh on Liszt? On the Development of the Norwegian System of Criminal Sanctions. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft 2020 ;Volum 132.(1) s. 223-249
UiB Untitled
 
10 Jacobsen, Jørn.
Manshausdommen og forvaringsinstituttet sine to tunger. Rett24.no 2020
UiB Untitled
 
11 Jacobsen, Jørn.
Stephan Hurwitz: Professor - Kriminalist - Ombudsman. Lov og Rett 2020 s. 123-125
UiB Untitled
 
12 Jacobsen, Jørn; Bladini, Moa.
Introduction - Rape laws in the Nordic Countries – Definitions, Development and Discussions Special Issue of Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice.. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2020 ;Volum 8. s. 1-4
UiB Untitled
 
13 Jacobsen, Jørn; Skilbrei, May-Len.
Reforming the rape offence in Norwegian criminal law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2020 ;Volum 8.(2) s. 78-94
UiB UiO Untitled
 
2019
14 Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn; Husabø, Erling Johannes.
Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245028911) 827 s.
UiB Untitled
 
15 Jacobsen, Jørn.
Om teori og praksis i strafferetten. I: Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk 2019 ISBN 9788205530096.
UiB Untitled
 
16 Jacobsen, Jørn.
Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 527-561
UiB Untitled
 
17 Jacobsen, Jørn.
Law, Legal Science and Methodological Pluralism.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 361-378
UiB Untitled
 
18 Jacobsen, Jørn.
Ler Liszt sist? Om utviklingstrekk i reaksjonslæra i norsk strafferett.. Seminar for Henry John Mæland; 2019-09-02 - 2019-09-02
UiB Untitled
 
19 Jacobsen, Jørn.
Reform av valdtektsstraffebodet?. Dag og Tid 2019
UiB Untitled
 
20 Jacobsen, Jørn.
Skyldkrav for foretak og ansatte - Et strafferettslig perspektiv. Det årlige konkurranserettsseminaret; 2019-09-19 - 2019-09-20
UiB Untitled
 
21 Jacobsen, Jørn.
The Norwegian Criminal Regulation of Drugs. Norwegian Drug Policy Reform; 2019-09-09 - 2019-09-10
UiB Untitled
 
22 Jacobsen, Jørn.
Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245027051) 361 s.
UiB Untitled
 
23 Jacobsen, Jørn; Aasen, Henriette Sinding.
Når mangler et „samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 94-119
UiB Untitled
 
24 Sandhaug, Ingvild.
Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold. : Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 9788230862964)
UiB Untitled
 
2018
25 Jacobsen, Jørn.
Er den humane strafferettspleien truet av minstestraffer, normalstraffer og et stadig sterkere offerperspektiv?. Norsk kriminalpolitikk – hvor står vi og hvor skal vi?; 2018-04-04
UiB Untitled
 
26 Jacobsen, Jørn.
Introduction: Neoliberalism and Criminal Law. Neoliberalism and Criminal Law; 2018-07-25
UiB Untitled
 
27 Jacobsen, Jørn.
Kan krenkeren krenkes?. Strafferettskonferansen; 2018-04-23 - 2018-04-24
UiB Untitled
 
28 Jacobsen, Jørn.
Krav til eit godt straffebod. Gjesteføredrag - Justis- og beredskapsdepartementet; 2018-11-05
UiB Untitled
 
29 Jacobsen, Jørn.
Lov, sannhet, rett – men hvilken?. [Internett] 2018-04-09
UiB Untitled
 
30 Jacobsen, Jørn.
Skyldprinsippets betydning for strafferettens begrunnelse og legitimitet. Gjesteførelesing UiT; 2018-10-02
UiB Untitled
 
31 Jacobsen, Jørn.
Straffansvaret for å overlate pornografi til barn: om straffelova § 317 første ledd alternativ c. Tidsskrift for strafferett 2018 ;Volum 18.(2) s. 102-130
UiB Untitled
 
32 Jacobsen, Jørn.
Ti minutter med strafferettsfilosofi. Agenda Magasin 2018
UiB Untitled
 
33 Jacobsen, Jørn; Aasen, Henriette Sinding.
Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin 2018
UiB Untitled
 
34 Jacobsen, Jørn; Taslaman, Selma.
The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2018 ;Volum 6.(1) s. 20-52
UiB Untitled
 
35 Vogt, David G. C..
Crime, Punishment, and Understanding Justice through Injustice. Bergen: Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3700-9) 334 s.
UiB Untitled
 
2017
36 Jacobsen, Jørn.
Constitutions and Criminal Law Reform. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2017 ;Volum 5.(1) s. 18-36
UiB Untitled
 
37 Jacobsen, Jørn.
Formidling av strafferettsvitskap. Forskargruppemøte,; 2017-12-06
UiB Untitled
 
38 Jacobsen, Jørn.
Gjensyn med kriminalretten?. I: Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering 2017 ISBN 978-82-8152-049-3. s. 284-325
UiB Untitled
 
39 Jacobsen, Jørn.
Hagerup og den strafferettsvitskaplege ansvarslæra. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2238-4) 219 s.
UiB Untitled
 
40 Jacobsen, Jørn.
Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2017 (2-4) s. 399-414
UiB Untitled
 
41 Jacobsen, Jørn.
Legal dogmatics between constructivism and pragmatism?. Det Nasjonale Doktorandseminar; 2017-10-25
UiB Untitled
 
42 Jacobsen, Jørn.
Norway: Three Codes, Three (Somewhat) Different Solutions. The Strangely Familiar History of the Unitary Theory of Perpetration 2017
UiB Untitled
 
43 Jacobsen, Jørn.
Rettsdogmatikk mellom konstruktivisme og pragmatisme?. Det Nasjonale Doktorandseminar; 2017-10-25
UiB Untitled
 
44 Jacobsen, Jørn.
Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet. Kritisk juss 2017 ;Volum 43.(3) s. 118-144
UiB Untitled
 
45 Jacobsen, Jørn; Grøning, Linda.
Det norske kontrollregimet. Klassekampen 2017
UiB Untitled
 
46 Jacobsen, Jørn; Vogt, David G. C..
Streng = rettferdig?. Klassekampen 2017
UiB Untitled
 
2016
47 Husabø, Erling Johannes; Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn.
Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245015997) 820 s.
UiB Untitled
 
48 Jacobsen, Jørn.
Between f/acts and law. Scottish-Scandinavian Criminal Law Conversations; 2016-05-07
UiB Untitled
 
49 Jacobsen, Jørn.
Burkiniparadokset. Morgenbladet 2016
UiB Untitled
 
50 Jacobsen, Jørn.
Claes Lernested: Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 s. 562-565
UiB Untitled
 
    Vis neste liste