Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-26 of 26

2019
1 Østenstad, Bjørn Henning.
Utviklingslinjer i tvangsjussen på helse- og omsorgsfeltet - og Bergenfakultetet si rolle.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. p. 521-530
UiB Untitled
 
2018
2 Østenstad, Bjørn Henning.
Det menneskerettslege vernet mot tvang: utviklingstrekk. I: Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245019827. p. 11-34
UiB Untitled
 
3 Østenstad, Bjørn Henning; Adolphsen, Caroline; Naur, Eva; Aasen, Henriette Sinding.
Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten.. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245019827) 302 p.
UiB Untitled
 
2017
4 Grimeland, Tiril; Baerheim, Anders; Østenstad, Bjørn Henning; Brenna, Sissel Johansson; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Raaheim, Arild.
Law students in teams with health professional students. The experiences from students and nursing home staff. The Nexus Summit; 2017-08-20 - 2017-08-23
HVL UiB Untitled
 
2016
5 Østenstad, Bjørn Henning.
Individtilpassa verjemål - er vi mål?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volume 14.(3) p. 227-231
UiB Untitled
 
6 Østenstad, Bjørn Henning.
Kontrollkommisjonane - samfunnsoppdrag og rolleforståing. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. p. 549-563
UiB Untitled
 
7 Østenstad, Bjørn Henning.
Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. I: Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245011241. p. 125-172
UiB Untitled
 
2015
8 Østenstad, Bjørn Henning.
Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part. Trygderetten sitt gjenopptaksinstitutt i lys av tradisjonell norsk rett og EMK.. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1545-4) 198 p.
UiB Untitled
 
9 Østenstad, Bjørn Henning.
Vilkårslæra sitt forholdsmessigkrav i lys av misbrukslæra sin kvalifisert-urimeleg-standard – og vice versa. I: Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1273-6. p. 111-146
UiB Untitled
 
2014
10 Østenstad, Bjørn Henning.
Rettstryggleik ved tvangsinngrep mot barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014 ;Volume 12.(4) p. 265-271
UiB Untitled
 
11 Østenstad, Bjørn Henning.
Sårstelldommen (Rt.2010 s. 612) - prejudikat for kva?. Lov og Rett 2014 ;Volume 53.(8) p. 484-501
UiB Untitled
 
2013
12 Østenstad, Bjørn Henning.
Prosessuell helseforskingsrett i lys av allmenn forvaltningsrett. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. p. 765-777
UiB Untitled
 
2011
13 Østenstad, Bjørn Henning.
Fråvær av avgjerdskompetanse som mogeleg vilkår for tvunge psykisk helsevern og tvangsbehandling m.m. I: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet - Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern (NOU 2011:9). Oslo: Departementenes servicesenter - Informasjonsforvaltning 2011 ISBN 978-82-583-1095-9. p. 290-353
UiB Untitled
 
14 Østenstad, Bjørn Henning.
Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke. Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-450-1053-4) 871 p.
UiB Untitled
 
15 Østenstad, Bjørn Henning.
Oppgavebok i Forvaltningsrett I. Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-450-1229-3) 252 p.
UiB Untitled
 
2009
16 Østenstad, Bjørn Henning.
Heimselsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke. Universitetet i Bergen 2009 (ISBN 978-82-308-0905-1) 827 p.
UiB Untitled
 
2006
17 Østenstad, Bjørn Henning.
Grunnverdiar og grunnomgrep i debatten om bruk av tvang mot utviklingshemma og demente. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2006 ;Volume 24.(4) p. 343-361
UiB Untitled
 
2005
18 Østenstad, Bjørn Henning.
Rettssikkerhet for senil demente. Helse- og sosialrettskonferanse 2005; 2005-09-26 - 2005-09-27
UiB Untitled
 
2004
19 Østenstad, Bjørn Henning.
"Hvilke verdimessige skiller finnes mellom tvang etter barnevernloven og annen tvangsbruk?" Kommentar til Kirsten Sandberg sitt innlegg med same tittel. Helse- og sosialrettseminaret; 2004-01-28 - 2004-01-28
UiB Untitled
 
20 Østenstad, Bjørn Henning.
Kommentar til Kirsten Sandbergs innlegg: Hvilke verdimessige skiller finnes mellom tvang etter barnevernsloven og annen tvangsbruk?. Helse- og solsialrettseminaret 2004; 2004-01-27 - 2004-01-28
UiB Untitled
 
21 Østenstad, Bjørn Henning.
Menneskerettigheter, rettsikkerhet og tvang. Landskonferanse om sykehjemsmedisin; 2004-05-05 - 2004-05-05
UiB Untitled
 
2003
22 Østenstad, Bjørn Henning.
Tvang overfor og maktbruk overfor aldersdemente. Likhet og ulikhet med tvang overfor psykisk utviklingshemmede. Helse- og sosialrettsseminaret 2003; 2003-02-06 - 2003-02-07
UiB Untitled
 
1997
23 Østenstad, Bjørn Henning.
Bakgrunnen for lova om tvangs- og maktbruk mot einskilde personar med psykisk utviklingshemming. Kritisk juss 1997 (2) p. 112-116
UiB Untitled
 
1996
24 Østenstad, Bjørn Henning.
Eksamensbesvarelse praktikum våren 1995. I: Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. : FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 1996 ISBN 82-7674-209-2. p. 30-41
UiB Untitled
 
25 Østenstad, Bjørn Henning.
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum høsten 1994. I: Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. : FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 1996 ISBN 82-7674-209-2. p. 80-93
UiB Untitled
 
26 Østenstad, Bjørn Henning.
Likskapsprinsippet og delegasjon til kommunedelsutval. Lov og Rett 1996 (10/1996) p. 693-714
UiB Untitled