Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2021
1 Jacobsen, Jørn; Hjelmeng, Erling Johan.
Skyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021 s. 3-45
UiB UiO Untitled
 
2020
2 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle.
Konkurranse om melkebøndene. Samfunnsøkonomen 2020 ;Volum 134.(4) s. 26-35
NHH UiO Untitled
 
3 Hjelmeng, Erling Johan.
Det store forhandlingsspillet: vinnere, tapere og reguleringsbehovet. I: Mot bedre vitende i norsk matsektor. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671839. s. 215-266
NHH UiO Untitled
 
4 Hjelmeng, Erling Johan; Østerud, Eirik.
Fallittforetak i konkurranseretten. Lov og Rett 2020 ;Volum 2020.(10) s. 602-621
UiO Untitled
 
2017
5 Auriol, Emmanuelle; Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Deterring Corruption and Cartels: In Search of a Coherent Approach. Concurrences 2017 ;Volum 2017.(1)
NHH UiO Untitled
 
6 Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Bribes, Crimes and law enforcement. European Business Law Review 2017 ;Volum 28.(1) s. 19-40
NHH UiO Untitled
 
2016
7 Hjelmeng, Erling Johan.
Folkerettslig påvirkning av norsk erstatningsrett – to høyesterettsdommer. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2016 ;Volum 13.(3) s. 211-229
NHH UiO Untitled
 
8 Hjelmeng, Erling Johan.
"Lovstrid" som felles rettsgrunnlag for erstatningsansvar og ugyldighet - særlig om bruk av avtalelovens regler ved lovovertredelser/lovstrid. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 273-290
UiO Untitled
 
9 Hjelmeng, Erling Johan.
Årsaksvurderinger i konkurranseretten – særlig om det kontrafaktiske scenariet. Tidsskrift for forretningsjus 2016 s. 10-45
UiO Untitled
 
2014
10 Foros, Øystein; hjelmeng, Erling; Kind, Hans Jarle.
Fastpris på bøker. Samfunnsøkonomen 2014 ;Volum 128.(4) s. 29-37
NHH UiO Untitled
 
11 Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Debarment in Public Procurement: Rationales and Realization. I: Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts: Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally. Bruylant 2014 ISBN 978-2-8027-4294-4. s. 215-232
UiB UiO Untitled
 
12 Hjelmeng, Erling Johan; Sørgard, Lars.
Konkurransepolitikk : rettslig og økonomisk analyse. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1582-9) 783 s.
NHH UiO Untitled
 
2013
13 Gjendemsjø, Ronny; Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan.
Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition Law and Economics Review 2013 ;Volum 36.(3) s. 355-372
NHH UiB Untitled
 
14 Hjelmeng, Erling Johan.
COMPETITION LAW REMEDIES: STRIVING FOR COHERENCE OR FINDING NEW WAYS?. Common market law review 2013 ;Volum 50.(4) s. 1007-1037
UiO Untitled
 
15 Hjelmeng, Erling Johan.
Håndhevelse av konkurransereglene : er ad hoc-løsninger veien å gå?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013 ;Volum 16.(8) s. 63-72
NHH UiO Untitled
 
16 Hjelmeng, Erling Johan.
Normkonkurranse i erstatningsretten ?. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 287-300
UiO Untitled
 
17 Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Avvisning av straffedømte leverandører – et regime mot sin hensikt?. Europarättslig tidskrift 2013 (4) s. 667-694
UiB UiO Untitled
 
18 Hjelmeng, Erling Johan; Sørgard, Lars.
Produktkobling i konkurranseretten. Europarättslig tidskrift 2013 ;Volum 16.(2) s. 223-248
NHH UiO Untitled
 
2012
19 Hjelmeng, Erling Johan.
Competition law remedies - new challenges, new opportunities. I: Festskrift til Jens Fejø. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012 ISBN 9788757425734. s. 199-216
UiO Untitled
 
20 Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan.
En mer effektiv konkurranselov. Samfunnsøkonomen 2012 (7) s. 16-25
NHH UiO Untitled
 
2011
21 Gabrielsen, Tommy Staahl; Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan.
Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships: The Scope for Competition Law Intervention. European Law Review 2011 ;Volum 36.(6) s. 837-860
NHH UiB UiO Untitled
 
22 Hjelmeng, Erling Johan.
Bindende tilsagn i konkurransesaker – forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. Arbeidsnotat 2011 (13) s. -
NHH UiO Untitled
 
23 Hjelmeng, Erling Johan.
Hanekleiv-dommen - erstatningsrett i villrede?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2011 ;Volum 8.(1/2) s. 69-83
UiO Untitled
 
24 Hjelmeng, Erling Johan.
Konkurranserett. TINE SA mot Staten ved Konkurransetilsynet. Høyesteretts dom av 22. juni 2011 (HR-2011-01251-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3) s. 20-23
UiO Untitled
 
25 Hjelmeng, Erling Johan.
Konkurranserett. Villedning av patentmyndighetr som musbruk av dominerende stilling. Rettens dom i sak T-321/05 Astra/Zeneca. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 20-23
UiO Untitled
 
2010
26 Hjelmeng, Erling Johan.
Revisoransvar og ansvarsbegrensning. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. s. 86-99
UiO Untitled
 
2009
27 Hjelmeng, Erling Johan.
Offentlig regulering og konkurranseretten - en analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 978-82-450-0885-2) 157 s.
NHH UiO Untitled
 
28 Hjelmeng, Erling Johan; Thorson, Bjarte.
Erstatningsrett. Takstmannns ansvar for villedende informasjon - Rt. 2008 s. 1078 (28. august 2008). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (1) s. 17-18
UiO Untitled
 
2008
29 Hjelmeng, Erling Johan.
Konkurranserett. Hvitbok om privat håndhevelse av EFs konkurranseregler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 (2) s. 19-21
UiO Untitled
 
2007
30 Hjelmeng, Erling Johan.
Erstatningsrett. Litteratur. Endre Stavang: Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2007 (3) s. 10-10
UiO Untitled
 
31 Hjelmeng, Erling Johan.
Erstatningsrett. Revisors ansvar for innbetaling av aksjekapital etter asl. § 2-19. Rt. 2007 s. 220. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2007 (2) s. 7-9
UiO Untitled
 
32 Hjelmeng, Erling Johan.
Interessevern og rene formuesskader - i lys av Rt. 2007 s. 425. Tidsskrift for erstatningsrett 2007 (3) s. 169-180
UiO Untitled
 
33 Hjelmeng, Erling Johan.
Misbruk avforretningshemmeligheter - mellom konkurranserett og markedsføringsrett. I: Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01138-7. s. 312-329
UiO Untitled
 
34 Hjelmeng, Erling Johan.
Norway. I: The Effective application of EU state aid procedures. The role of national law and practice. Kluwer Law International 2007 ISBN 978-90-411-2657-3. s. 317-322
UiO Untitled
 
2006
35 Graver, Hans Petter; Hjelmeng, Erling Johan.
Norsk konkurranserett bind II Prosess og sanksjoner. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 978-82-15-01033-5) 207 s.
UiO Untitled
 
36 Hjelmeng, Erling Johan; Kolstad, Olav.
Allmenngjørongsloven og innsynsrett - EØS-rettslige problemstillinger. Arbeidsrett 2006 ;Volum 3.(1) s. 1-41
UiO Untitled
 
37 Hjelmeng, Erling Johan.
Revisors erstatningsansvar - en analyse av ansvarsnormen. Fagbokforlaget 2006 (ISBN 978-82-450-0564-6) 156 s.
UiO Untitled
 
2005
38 Hjelmeng, Erling Johan.
Advokatprivilegiet i konkurransesaker. Særlig om internadvokater. I: Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0379-4. s. 393-408
UiO Untitled
 
39 Hjelmeng, Erling Johan.
"Følgeavtaler" i konkurranseretten - en kommentar til "Elleveransmålet". Juridisk Tidskrift 2005 ;Volum 17.(1) s. 27-45
UiO Untitled
 
2004
40 Hjelmeng, Erling Johan.
Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 82-450-0254-2) 197 s.
UiO Untitled