Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-30 av 30

2019
1 Aulstad, Johan.
Har befolkningen rett til innsyn i statsministerens elektroniske kalender?. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. -
UiT Untitled
 
2018
2 Aulstad, Johan.
Allmennhetens rett til å få innsyn i forvaltningens interne dokumenter. Oslo: Norsk Arkivråd 2018 4 s.
UiT Untitled
 
3 Aulstad, Johan.
Innsynsrett. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-1143-2) 552 s.
UiT Untitled
 
2013
4 Aulstad, Johan.
Allmennhetens rett til insyn hos selvstendige rettssubjekter. I: Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7. s. 3-24
UiT Untitled
 
5 Aulstad, Johan.
Utfordringer i innsynsfeltet. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 27-38
UiT Untitled
 
2010
6 Aulstad, Johan.
Merinnsyn etter offentleglova § 11. Gjesteforelesning for Forskergruppen for forvaltningsrett i Bergen; 2010-10-20 - 2010-10-20
UiT Untitled
 
7 Aulstad, Johan.
Merinnsynsbestemmelsen i offentleglova § 11. Nordisk forvaltningsrettslig seminar; 2010-08-19 - 2010-08-21
UiT Untitled
 
8 Aulstad, Johan.
Sivilombudsmannens kontroll med forvaltningens skjønnsutøvelse. Gjesteforelesning for Forskergruppen for forvaltningsrett Bergen; 2010-10-20 - 2010-10-20
UiT Untitled
 
9 Aulstad, Johan.
Utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven § 42. Jussens venner 2010 ;Volum 45.(5) s. 323-367
UiT Untitled
 
2009
10 Aulstad, Johan Greger.
Sametinget og forvaltningsloven. I: Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3. s. 41-57
UiT Untitled
 
11 Aulstad, Johan Greger.
Tilbakelevering av lokale. Tidsskrift for eiendomsrett 2009 (1) s. 13-48
UiT Untitled
 
2008
12 Aulstad, Johan Greger.
Delingsforbudet etter jordloven § 12. Tidsskrift for eiendomsrett 2008 ;Volum 4.(3) s. 227-264
UiT Untitled
 
13 Aulstad, Johan Greger.
Ny høyesterettsdom som klarlegger forholdet mellom myndighetsmisbrukslæren og kravet om forholdsmessighet (HR-2008-695-A). Jussens venner 2008 ;Volum 43.(4) s. 262-273
UiT Untitled
 
2007
14 Aulstad, Johan Greger.
Bør en større del av den alminnelige forvaltningsretten lovreguleres?. I: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37592-5. s. 594-609
UiT Untitled
 
15 Aulstad, Johan Greger.
Domstolprøvingen av dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven § 7. I: Areal og eiendomsrett. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9. s. 63-83
UiT Untitled
 
16 Aulstad, Johan Greger.
Sameierens faktiske og juridiske rådighet over boenheten og fellesarealene i et eierseksjonssameie. Tidsskrift for eiendomsrett 2007 (3) s. 259-292
UiT Untitled
 
17 Lie, Markus Hoel; Aulstad, Johan Greger.
Rt. 2007 s. 257 - domstolprøvelsen av forvaltningsvedtak. Jussens venner 2007 ;Volum 42.(4) s. 221-234
UiT Untitled
 
2006
18 Aulstad, Johan Greger.
Oppsigelse av avtaler inngått etter lov om helsetjenesten i kommunene kapittel 4. Kritisk juss 2006 ;Volum 32.(4) s. 345-368
UiT Untitled
 
19 Aulstad, Johan Greger.
Rettspørsmål knyttet til planvedtak og dispensasjonsvedtak i medhold av plan- og bygningsloven der kommunen selv eier grunn eller har andre private interesser i området. I: Festskrift til Carl August Fleischer - dog Fred er ej det Bedste .... Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00960-3. s. 39-57
UiT Untitled
 
2005
20 Aulstad, Johan Greger.
Forholdet mellom domstolene og forvaltningen i norsk rett - Særlig med henblikk på kravet om forholdsmessighet ved forvaltningens skjønnsutøvelse. Förvaltningsrättslig Tidskrift 2005 (4) s. 381-400
UiT Untitled
 
21 Aulstad, Johan Greger.
Kommunale utbyggingsavtaler. Fagbokforlaget 2005 (ISBN 82-450-0368-9) 528 s.
UiT Untitled
 
22 Aulstad, Johan Greger.
Svar til advokatene Jørn Terje Kristensen og Helge Morten Svarva sine kommentarer i JV, hefte 5-6/2004 - særlig om utbyggingsavtaler. Jussens venner 2005 ;Volum 40.(4) s. 259-273
UiT Untitled
 
2004
23 Aulstad, Johan Greger.
Forvaltningens adgang til å motta ytelser fra private rettssubjekter ved offentlig myndighetsutøvelse - Illustrert ved utbyggingsavtaler på plan- og bygningsrettens område. Oslo: Hustrykkeriet Jur.Fak. Universitetet i Oslo 2004 722 s.
UiT Untitled
 
24 Aulstad, Johan Greger.
Saksbehandling og omgjøring av avtaler som er enkeltvedtak. Jussens venner 2004 (2) s. 74-129
UiT Untitled
 
25 Aulstad, Johan Greger.
Utbyggingsavtaler mellom kommune og utbygger. PROF konferanse om "Udførelse af offentlig opgave via kontrakt" 3.-4. desember 2003; 2003-12-03 - 2003-12-04
UiO Untitled
 
2003
26 Aulstad, Johan Greger.
Kommunale utbyggingsavtaler. Foredrag Juristenes Utdanningssenter; 2003-04-09 - 2003-04-09
UiO Untitled
 
27 Aulstad, Johan Greger.
Kommunenes adgang til å fastsette forpliktelser for en utbygger. Foredrag for Bygningslovutvalget; 2003-03-25 - 2003-03-25
UiO Untitled
 
28 Aulstad, Johan Greger.
Utbyggingsavtalenes juridiske karakter. Foredrag for Bygningslovutvalget; 2003-04-04 - 2003-04-04
UiO Untitled
 
2002
29 Aulstad, Johan Greger.
Forholdet mellom legalitetsprinsippet og prinsippet om avtalefrihet. Förvaltningsrättslig Tidskrift 2002 (3-4) s. 228-265
UiO Untitled
 
2001
30 Aulstad, Johan Greger.
Avtaler om utslipp av klimagasser. : Juristforbundets Forlag 2001 (ISBN 82-7833-035-2) 240 s.
UiO Untitled