Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 206 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Falkanger, Thor.
Eierløs fast eiendom i våre dagers Norge?. Lov og Rett 2019 ;Volum 58.(1) s. 3-16
UiO Untitled
 
2 Falkanger, Thor.
Familieretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 153-156
UiO Untitled
 
3 Falkanger, Thor.
Sikring og tvangsgjennomføring av krav. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 293-320
UiO Untitled
 
4 Falkanger, Thor.
Speditørens tilbakeholdsrett under NSAB - et norsk perspektiv. I: Skrifter till Jan Rambergs minne. Jure 2019 ISBN 978-91-7223-753-7. s. 81-88
UiO Untitled
 
5 Falkanger, Thor; Solvang, Trond.
Sjørett og transportrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 356-369
UiO Untitled
 
2018
6 Falkanger, Thor.
Flaggets lov og sjømannens arbeidskontrakt Kommentarer til Høyesteretts avgjørelse i Eimskip-saken – HR-2016-1251-A. Lov og Rett 2018 s. 195-204
UiO Untitled
 
7 Falkanger, Thor.
Mineralloven : lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser : lovkommentar. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02990-0) 247 s.
UiO Untitled
 
8 Falkanger, Thor.
Ship registration and choice of law in relation to contacts of employment. MarIus 2018 ;Volum 502. s. 7-20
UiO Untitled
 
9 Falkanger, Thor.
The sub-carrier concept in the Norwegian Maritime Code chapter 13. MarIus 2018 ;Volum 502. s. 85-100
UiO Untitled
 
10 Falkanger, Thor.
Tilbakeføring av gave - verdifull villaeiendom - HR-2018-1906. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 ;Volum 20.(4) s. 15-16
UiO Untitled
 
11 Falkanger, Thor; Flock, Hans; Waaler, Thorleif.
Tvangsfullbyrdelsesloven : lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse : lovkommentar. 5. utg.. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02753-1) 911 s.
UiO Untitled
 
2017
12 Falkanger, Thor.
Akvakultur og panterett. Lov og Rett 2017 (5) s. 259-280
UiO Untitled
 
13 Falkanger, Thor.
Bills of lading and sea way bills issued under charter parties: who is bound?. MarIus 2017 ;Volum 482. s. 9-27
UiO Untitled
 
14 Falkanger, Thor.
Fiske og pant. Om pant i verdier som inngår i kommersielt fiske. MarIus 2017 (489) s. -
UiO Untitled
 
15 Falkanger, Thor.
Is a shipping protocol to the Cape Town Convention a good idea?. I: New trends in maritime Law. Maritime liens, arrest of ships, Mortgages and forced sale. Forlaget Thomson 2017 ISBN 9788491527732. s. 483-488
UiO Untitled
 
16 Falkanger, Thor.
Lokal sedvanerett - knyttet til fast eiendom. Tidsskrift for rettsvitenskap 2017 s. 68-99
UiO Untitled
 
17 Falkanger, Thor.
Lovsatt fortrinns- og sikringsrett for pengefordringer. PrivIus Journal of Private Law 2017 (205) s. -
UiO Untitled
 
18 Falkanger, Thor.
Pant og forsikring. Jussens venner 2017 ;Volum 52.(5) s. 315-341
UiO Untitled
 
19 Falkanger, Thor.
Tomtefesteloven. Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Kommentarutgave. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02759-3) 239 s.
UiO Untitled
 
20 Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob; Brautaset, Lasse.
Scandinavian maritime Law. The Norwegian perspective. 4th ed.. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02702-9) 756 s.
UiO Untitled
 
2016
21 Falkanger, Thor.
Fast eiendoms rettsforhold. 5. utg.. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02703-6) 412 s.
UiO Untitled
 
22 Falkanger, Thor.
Grunnvannsressurser - hvem råder over dem?. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. s. 161-172
UiO Untitled
 
23 Falkanger, Thor.
Lufttransport av gods. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02742-5) 185 s.
UiO Untitled
 
24 Falkanger, Thor.
Ugyldighet og landbrukets avtaler - lovbestemmelser om forbud og samtykke. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 207-221
UiO Untitled
 
25 Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob.
Sjørett. 8. utgave. Sjørettsfondet 2016 (ISBN 978-82-90260-56-4) 647 s.
UiO Untitled
 
26 Falkanger, Thor; Falkanger, Aage Thor.
Tingsrett. 8. utg.. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-1502554-4) 956 s.
UiO Untitled
 
27 Sigurdsson, Gudmundur; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor.
Sjóréttur. Reykjavik: Bókaútgáfan Codex 2016 (ISBN 978-9979-825-92-0) 500 s.
UiO Untitled
 
2015
28 Falkanger, Thor.
Høyesterett og odelsretten - grunnlovsvern, plenumsbehandling og prejudikater. Streiftog i Høyesteretts rettskildebruk. I: Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02464-6. s. 802-837
UiO Untitled
 
29 Falkanger, Thor.
Legalpant for nødvendige boomkostninger - pantel. § 6-4. PrivIus Journal of Private Law 2015 (201) s. -
UiO Untitled
 
30 Falkanger, Thor.
Løsningsrettsloven. Lov 9, desember 1994 nr 64 om løysingsrettar. Kommentarutgave.. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215025438) 212 s.
UiO Untitled
 
31 Falkanger, Thor.
The concept of shipper in sea Carriage Law - With some deviations to other modes of transport. MarIus 2015 ;Volum 456. s. 31-48
UiO Untitled
 
32 Falkanger, Thor.
Tvangsrealisasjon i Norge av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy. MarIus 2015 (451) s. -
UiO Untitled
 
2014
33 Falkanger, Thor.
Legalpant til sikring av offentlige krav - særlig om eiendomsskatt. I: Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02213-0. s. 191-202
UiO Untitled
 
34 Falkanger, Thor.
Odelsretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 139-142
UiO Untitled
 
35 Falkanger, Thor.
Sjørett og transportrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 338-360
UiO Untitled
 
36 Falkanger, Thor.
Transport Conventions and internal Norwegian regulation - in particular regarding carriage by sea. MarIus 2014 (430) s. 11-27
UiO Untitled
 
37 Falkanger, Thor; Huser, Kristian.
Sikring og gjennomføring av krav. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 277-304
UiO Untitled
 
2013
38 Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Dæhlin, Bjørn; Lazaridis, Sofia.
Transport Law in Norway. Wolters Kluwer 2013 (ISBN 978-90-411-4857-5) 216 s. International Encyclopedia of Laws(2013)
UiO Untitled
 
39 Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Overby, Lars Rosenberg.
Søret. Forlaget Thomson 2013 (ISBN 978-87-619-3421-5) 602 s.
UiO Untitled
 
40 Falkanger, Thor.
Delivery of sea borne cargo - distribution of risk and liability in liner trade. MarIus 2013 (419) s. 29-54
UiO Untitled
 
41 Falkanger, Thor.
Eiendomsmegling og bruk av sikringsobligasjon og urådighetserklæring. Lov og Rett 2013 ;Volum 52.(3) s. 195-213
UiO Untitled
 
42 Falkanger, Thor.
Formuerett - nye trender. I: Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2. s. 146-147
UiO Untitled
 
43 Falkanger, Thor.
Introduksjon til panteretten. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02243-7) 119 s.
UiO Untitled
 
44 Falkanger, Thor.
Jordlov- og odelslovendringer av juni 2013. Lov og Rett 2013 ;Volum 52.(8) s. 547-554
UiO Untitled
 
45 Falkanger, Thor.
Landbruksrett. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02292-5) 349 s.
UiO Untitled
 
46 Falkanger, Thor; Falkanger, Aage Thor.
Tingsrett. 7. utgave. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-01859-1) 910 s.
UiO Untitled
 
47 Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.
Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 9788205452695) 132 s.
UiO Untitled
 
2012
48 Falkanger, Thor.
Ansvarssubjektet etter forurensningsloven § 51 - noen refleksjoner på bakgrunn av Rt. 2010 s. 306 (Hempel). I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. s. 162-169
UiO Untitled
 
2011
49 Falkanger, Thor.
Cargo damage - who is entitled to sue the maritime carrier?. MarIus 2011 (400) s. 47-64
UiO Untitled
 
50 Falkanger, Thor.
Fast eiendoms rettsforhold. 4. utg. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01861-4) 404 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste