Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 164 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Sverdrup, Tone.
Familieretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 123-153
UiO Untitled
 
2018
2 Asland, John; Sverdrup, Tone; Syse, Aslak.
Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(2-3) s. 103-105
UiO Untitled
 
3 Sverdrup, Tone.
Felleseieordningen i prosessuelt barneperspektiv. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(2-3) s. 177-193
UiO Untitled
 
4 Sverdrup, Tone.
Gaver mellom ektefeller og kreditors krav etter ekteskapsloven § 51.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(1) s. 67-78
UiO Untitled
 
5 Sverdrup, Tone.
The Strengthening of Fathers' Rights in Norwegian Child Law and Other Recent Reforms. I: International Survey of Family Law 2018. Intersentia 2018 ISBN 978-1-78068-663-9. s. 385-398
UiO Untitled
 
6 Sverdrup, Tone.
Valuation of care and housework in property law. A Norwegian perspective. I: Valorisation of Household Labour in Family Property Law. The Hague, The Netherlands: Eleven International Publishing 2018 ISBN 978-94-6236-859-0. s. 85-91
UiO Untitled
 
2017
7 Sverdrup, Tone.
Contractual thinking in couple relationships. I: Wealth and Poverty in Close Personal Relationships. Money Matters. Routledge 2017 ISBN 9781472469861. s. 89-100
UiO Untitled
 
8 Sverdrup, Tone.
Gjeldsavleggelse på felleseieskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 s. 42-60
UiO Untitled
 
9 Sverdrup, Tone.
Gjeldsavleggelse på felleseieskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 s. 40-62
UiO Untitled
 
10 Sverdrup, Tone.
Ny ekteskapslov i Danmark. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(4/2017) s. 263-264
UiO Untitled
 
11 Sverdrup, Tone.
Prosessuelt barneperspektiv på deling av formue ved ekteskapets opphør.. I: Festskrift til Irene Nørgaard. København, Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 ISBN 978-87-574-3687-7. s. 123-139
UiO Untitled
 
2016
12 Sverdrup, Tone.
Bevismessige problemer i skjevdelingssaker - Rt. 2015 s. 710.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volum 14.(1/2016) s. 70-81
UiO Untitled
 
13 Sverdrup, Tone.
Norway: New provisions allowing legal action on paternity, THE FAMILY LETTER: NEWSLETTER OF THE ISFL FALL 2016.
UiO Untitled
 
14 Sverdrup, Tone.
Oversikt over familieretten. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202534523) 115 s.
UiO Untitled
 
15 Sverdrup, Tone.
The changing concept of "family" and challenges for family law in the Nordic countries. I: European Family Law, Volume II. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781785363023. s. 186-211
UiO Untitled
 
16 Sverdrup, Tone.
Transaksjon eller arbeidsdeling? To ulike tenkesett i familieretten. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 469-479
UiO Untitled
 
17 Sverdrup, Tone.
Ugyldighet i familieretten: Grensen mellom rene formuerettslige avtaler og avtaler om oppgjøret. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 455-480
UiO Untitled
 
18 Sverdrup, Tone; Lødrup, Peter.
Familieretten. Oslo: Peter Lødrup og Tone Sverdrup 2016 (ISBN 9788291724157) 457 s.
UiO Untitled
 
2015
19 Asland, John; Lind, Göran; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Singer, Anna; Sverdrup, Tone.
Nordic Cohabitation Law. Intersentia 2015 (ISBN 978-1-78068-324-9) 290 s.
UiO Untitled
 
20 Sverdrup, Tone.
Family solidarity and the mind-set of private law. Child and Family Law Quarterly 2015 ;Volum 27.(3) s. 237-247
UiO Untitled
 
21 Sverdrup, Tone.
Høyesteretts rolle i rettsutviklingen innenfor familie- og arveretten. I: Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02464-6. s. 838-870
UiO Untitled
 
22 Sverdrup, Tone.
L04.07.1991 nr 47 Lov om ekteskap. Oslo: Gyldendal 2015 102 s. Norsk Lovkommentar(47)
UiO Untitled
 
23 Sverdrup, Tone.
National Report: Norway. I: European Family Law in Action Volume V: Informal relationships. Cambridge Antwerp Portland: Intersentia 2015 ISBN 978-1-78068-323-2. s. 1-25
UiO Untitled
 
24 Sverdrup, Tone; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Lind, Göran; Singer, Anna; Asland, John.
Nordic Cohabitation Law. Intersentia 2015 (ISBN 9781780683249) 290 s.
UiO Untitled
 
2014
25 Sverdrup, Tone.
Eierforholdets betydning for skjevdelingskravets størrelse. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014 ;Volum 12.(4) s. 334-351
UiO Untitled
 
26 Sverdrup, Tone.
Familieretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 110-139
UiO Untitled
 
27 Sverdrup, Tone.
Gyldigheten av avtaler mellom ektefeller - kommentar til dom fra Gulating lagmannsrett 26. juni 2014(LG-2013-161959) - Rt.2012 s.874. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2014 ;Volum 4. s. 7-8
UiO Untitled
 
28 Sverdrup, Tone.
Minnetale over Viggo Hagstrøm. I: Årbok 2013. Det Norske Videnskaps-Akademi 2014 ISBN 978-82-7099-789-3. s. 103-107
UiO Untitled
 
29 Sverdrup, Tone.
Samboerforholdets rettslige egenart og behovet for lovgivning. I: Nordisk samboerrett. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 978-82-05-47517-5. s. 255-283
UiO Untitled
 
30 Sverdrup, Tone.
Statutory regulation of cohabiting relationships in the Nordic countries: recent developments and future Challenges. I: Family Law and Culture in Europe. Intersentia 2014 ISBN 978-1-78068-159-7. s. 65-74
UiO Untitled
 
31 Sverdrup, Tone; Asland, John; Brattstrøm, Margareta; Lind, Gøran; Lund-Andersen, Ingrid; Singer, Anna.
Nordisk samboerrett. Gyldendal Juridisk 2014 (ISBN 978-82-05-47517-5) 314 s.
UiO Untitled
 
32 Sverdrup, Tone; Lødrup, Peter.
Oversikt over familieretten, 4. utgave. Oslo: CappelenDamm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-40429-1) 142 s.
UiO Untitled
 
2013
33 Sverdrup, Tone.
Kreditors proforma-innsigelse mot samboeravtale. Borgarting lagmannsretts kjennelse (LB-2013-28578). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(4) s. 9-11
UiO Untitled
 
34 Sverdrup, Tone.
Likheter og forskjeller mellom særeie og skjevdeling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 ;Volum 11.(3/2013) s. 219-234
UiO Untitled
 
35 Sverdrup, Tone.
Nye trender i familie- og arveretten. I: Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2. s. 80-91
UiO Untitled
 
36 Sverdrup, Tone.
Passer avtalemodellen til livsfellesskapets logikk?. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 575-601
UiO Untitled
 
2012
37 Sverdrup, Tone.
Gyldigheten av avtale om formuesordningen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012 (3-4) s. -
UiO Untitled
 
38 Sverdrup, Tone.
Gyldigheten av ektepakt om særeie - Rt. 2012 s. 401. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (2) s. 12-13
UiO Untitled
 
39 Sverdrup, Tone.
Gyldigheten av ektepakt-trapp og overføring av særeie - Rt.2012 s.874. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (3) s. 10-11
UiO Untitled
 
40 Sverdrup, Tone.
Norway : Equal rights at any cost?. I: The future of child and family law. Cambridge University Press 2012 ISBN 978-1-107-00680-5. s. 296-329
UiO Untitled
 
2011
41 Sverdrup, Tone.
Citromízú házasság. I: A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága. Budapest: Balassi Kiadó 2011 ISBN 9789635068524. s. 223-224
UiO Untitled
 
42 Sverdrup, Tone.
Familierett. Eierforhold og skjevdelingskrav - Agder lagmannsretts dom 3. januar 2011 (LA-2010-115371). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 14-15
UiO Untitled
 
43 Sverdrup, Tone.
Familierett. Lemping og vederlagskrav i samboerforhold. Høyesteretts dom av 19. september 2011 (HR-2011-1739-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (4) s. 10-13
UiO Untitled
 
44 Sverdrup, Tone.
Familierett. Skjevdeling og eierforhold - Borgarting lagmannsretts dom av 2. mai 2011 (LB-2010-77913). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3)
UiO Untitled
 
45 Sverdrup, Tone.
Indirekte bidrag, berikelse og livsfellesskapets logikk. En norsk kommentar til Lund-Andersens bok "Familieøkonomien". Tidsskrift for familie- og arveret 2011 (4) s. 293-302
UiO Untitled
 
46 Sverdrup, Tone.
Litteratur. I. Lund-Andersen: Familieøkonomien, samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik. Jurist- og økonomforbundets forlag København 2011 (644 sider inkl. registre). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3) s. 11-12
UiO Untitled
 
47 Sverdrup, Tone.
«Nicht gekleidet, nicht nackend» Über das vertragsrechtliche Bewusstsein in Ehe und nichtehelicher Lebensgemeinschaft. I: Private Law - national - global - comparativeFestschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag. Bern, Sveits: Stämpfli Verlag 2011 ISBN 978-3-7272-2956-5. s. -
UiO Untitled
 
48 Sverdrup, Tone.
Norway. Equal Parenthood: Recent Reforms in Child Custody Cases. I: The International Survey of Family Law. 2011 Edition. Bristol: Jordan Publishing Limited 2011 ISBN 9781846612848. s. 303-312
UiO Untitled
 
49 Sverdrup, Tone.
Samboere uten lovvern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011 (4) s. -
UiO Untitled
 
50 Sverdrup, Tone.
Trenger vi en samboerlov?. I: Med loven mot makta. Juss-Buss førti år. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-648-3. s. 226-242
UiO Untitled
 
    Vis neste liste