Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar. Aftenposten 2019
UiB UiO Untitled
 
2 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnloven som rettskildefaktor. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 239-258
UiO Untitled
 
2018
3 Befring, Anne Kjersti Cecelia; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen. Lov og Rett 2018 s. 342-346
UiO Untitled
 
4 Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiB UiO Untitled
 
2017
5 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett. I: Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02212-3. s. 215-228
UiO Untitled
 
6 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tap av statsborgerskap - Særlig om fremmedkrigere og skade på nasjonens vitale interesser.. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2017 (3-4) s. 88-116
UiO Untitled
 
2016
7 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Ellen Lexerød Hovlid: Vern av privatlivets fred.. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016
UiO Untitled
 
8 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Rettighetsbegreper i Grunnloven. Illustrert ved retten til utdannelse og grunnleggende opplæring i § 109.. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. s. 117-134
UiO Untitled
 
9 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Statsrett - kort forklart. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02767-8) 168 s.
UiO Untitled
 
10 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Ørebech bedriver hokus pokus. Nordlys [Avis] 2016-11-04
UiO Untitled
 
11 Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg.
Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. : Nærings- og fiskeridepartementet 2016 52 s.
NF NHH NOFIMA UiO UiT Untitled
 
2015
12 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Bør fremmedkrigere miste sitt norske statsborgerskap?. Aftenposten [Avis] 2015-03-24
UiO Untitled
 
13 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap. : Norges offentlige utredninger 2015 118 s.
UiO Untitled
 
2013
14 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Noen ord om grunnlovstolkning. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 249-265
UiO Untitled
 
15 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tolkning av Grunnloven. Jussens venner 2013 ;Volum 48.(3) s. 193-226
UiO Untitled
 
16 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Flere grunnlovsreformer må komme. Stat og Styring [Tidsskrift] 2013-12-01
UiO Untitled
 
17 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Forslag til nye rettigheter i Grunnloven. Fagseminar; 2013-10-29
UiO Untitled
 
18 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Hva menes med menneskerettigheter?. Undervisning; 2013-11-20
UiO Untitled
 
19 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105. I: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3633-5. s. 368-403
UiO Untitled
 
20 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Menneskerettigheter i Grunnloven: Flere rettigheter i Grunnloven?. Fagkonferanse; 2013-11-05
UiO Untitled
 
21 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Moss Avis. [Avis] 2013-10-04
UiO Untitled
 
22 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Norwegian Constitutionalism 1814-2014: From the Napoleonic Wars to Finnish influence. Nordic Constitutionalism; 2013-04-16
UiO Untitled
 
23 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Når blir berettigede forventninger vernet av Grunnloven?. Kurs JUS; 2013-12-09
UiO Untitled
 
24 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Samarbeidsavtale de borgerlige partier. P4 [Radio] 2013-10-01
UiO Untitled
 
25 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Statsrett - kort forklart. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02176-8) 160 s.
UiO Untitled
 
26 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tilbakevirkende lover på privatrettens område. Faglunsj; 2013-06-26
UiO Untitled
 
27 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Verdens Gang. [Avis] 2013-09-29
UiO Untitled
 
2012
28 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Den juridiske metode. Særlig om internasjonale kilder. Seminar for UNEs ansatte; 2012-11-09
UiO Untitled
 
29 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Forholdet mellom grunnlovsrettigheter og internasjonale menneskerettigheter i lys av Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsendringer. De nordiske konstitusjoner og internasjonale menneskerettigheter; 2012-11-19 - 2012-11-20
UiO Untitled
 
30 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Forslag til grunnlovsbestemmelser om menneskerettigheter. Faglunsj ved Avdeling for Petroleumsrett; 2012-03-06
UiO Untitled
 
31 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnlovsfesting av menneskerettigheter: Diskrimineringsvern, barns rettigheter, sosiale og økonomiske rettigheter. Forskergruppen RIKS; 2012-03-19
UiO Untitled
 
32 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnlovsfesting av personvern og personopplysningsvern. Personvernkonferanse; 2012-06-12
UiO Untitled
 
33 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnlovsfesting av retten til utdanning. Frokostmøte ved det tverrfakultære forskningsområdet Kunnskap i Skolen (KIS); 2012-03-07
UiO Untitled
 
34 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105. Bokprosjekt: Grunnlova mellom tolking og endring; 2012-09-04
UiO Untitled
 
35 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Menneskerettigheter i Grunnloven. Særlig om personvern og personopplysningsvern. Faglunsj; 2012-09-27
UiO Untitled
 
36 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsfesting av domstolskontroll og dets betydning for de øvrige forslag til grunnlovsendringer. Lunsjseminar i forskergruppen for konstitusjonelle studier; 2012-03-05
UiO Untitled
 
37 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Mulighetene for Riksrett ved feilinformasjon av Stortinget. TV2Nyhetskanalen [TV] 2012-08-30
UiO Untitled
 
38 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Stortingets grunnlovskomité - vurderinger og tilrådinger. Instituttlunsj ved Institutt for offentlig rett; 2012-01-24
UiO Untitled
 
39 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tilbakevirkning og skiltreklame i Oslo. Kommunal Rapport [Avis] 2012-05-11
UiO Untitled
 
40 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tolkning av Grunnloven. Instituttlunsj; 2012-11-13
UiO Untitled
 
41 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tolkning av Grunnloven §§97 og 105 - i endring med samfunnsutviklingen?. NFR-prosjekt: Nye perspektiver på Grunnloven; 2012-03-12
UiO Untitled
 
2011
42 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Dokument 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven. Oslo: Stortinget 2011 262 s.
UiO Untitled
 
2010
43 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Forbud mot tilbakevirkende lover. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01566-8) 517 s.
UiO Untitled
 
44 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnloven § 97 etter plenumsdommen i Rt. 2010 s. 143 (rederiskattesaken). Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010 (4-5) s. 694-744
UiO Untitled
 
45 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Strekker EMKs individvern seg utover det vern som følger av tilsvarende bestemmelser i Grunnloven?. Jussens venner 2010 (1) s. 68-84
UiO Untitled
 
46 Høgberg, Benedikte Moltumyr; Salomonsen, Torunn.
Voldtektslovgivning på ville veier? - straffeloven § 192. Tidsskrift for strafferett 2010 (3) s. 210-252
UiO Untitled
 
2009
47 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Fra Eidsvoll til Strasbourg og Brüssel: Hvilken betydning vil Grunnloven ha som selvstendig skranke for lovgivers kompetanse?. Prøveforelesning; 2009-10-22
UiO Untitled
 
48 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tilbakevirkningsforbudet i norsk rett. Universitetet i Oslo 2009 410 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo(19)
UiO Untitled
 
49 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tolkning av Grunnloven i lys av EMK og EØS?. Seminar; 2009-11-27
UiO Untitled
 
2008
50 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
EØS-rettens betydning for norsk statsrett. Jussens venner 2008 ;Volum 43.(3) s. 159-178
UiO Untitled
 
    Vis neste liste