Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2014
1 Fjørtoft, Tore.
Organisasjons- og samarbeidsformer i norsk rett - særlig om hvem som er arbeidsrettslig pliktssubjekt. Juristsamling Direktoratet for arbeidstilsynet; 2014-05-08 - 2014-05-08
UiO Untitled
 
2 Fjørtoft, Tore.
Organisering av eigarskap for bruk og vern av naturressursar. Fagleg seminar; 2014-04-04 - 2014-04-04
UiO Untitled
 
3 Fjørtoft, Tore; Aarbakke, Magnus.
Sammenslutningsrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 392-421
UiO Untitled
 
2013
4 Fjørtoft, Tore.
Organisasjonsformer i norsk rett. Foredrag; 2013-10-11 - 2013-10-11
UiO Untitled
 
5 Fjørtoft, Tore; Gjems-Onstad, Ole.
Norway and Scandinavian Countries. I: International Handbook of Cooperative Law. Springer 2013 ISBN 978-3-642-30128-5. s. 563-583
BI UiO Untitled
 
2011
6 Fjørtoft, Tore.
Europeisk samvirkeforetak – aktuell organisasjonsform eller ubrukeleg symbol?. Selskapsrettslunsj; 2011-12-07 - 2011-12-07
UiO Untitled
 
7 Fjørtoft, Tore.
Grensedraginga mellom selskap, samvirkeforetak og økonomiske foreiningar. Selskapsrettslunsj; 2011-10-19 - 2011-10-19
UiO Untitled
 
8 Fjørtoft, Tore.
Innføring i samvirkelova + stifting av samvirkeforetak + tilpassing til ny lov. Informasjonskurs; 2011-11-22 - 2011-11-22
UiO Untitled
 
9 Fjørtoft, Tore.
Krav om fullgod trygd ved fisjon – Høgsteretts orskurd 14. desember 2010 (HR-2010-02138-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 30-
UiO Untitled
 
10 Fjørtoft, Tore.
Personellservicane og samvirkelova. Årskonferanse; 2011-10-10 - 2011-10-10
UiO Untitled
 
11 Fjørtoft, Tore.
Søksmålsfrist ved trekantfisjonar – Rt. 2011 s. 181. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 25-26
UiO Untitled
 
2010
12 Fjørtoft, Tore.
Bruk av IKT i forsking og undervising. Seminar; 2010-11-10 - 2010-11-10
UiO Untitled
 
13 Fjørtoft, Tore.
Elektronisk tinglysing. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (3) s. 23-24
UiO Untitled
 
14 Fjørtoft, Tore.
Financial Rights of Members of Cooperatives. PhD seminar; 2010-11-17
UiO Untitled
 
15 Fjørtoft, Tore.
Hovudpunkt i samvirkelova. Korleis tilpasse seg den nye lova? Nokre aktuelle skatte- og rekneskapsspørsmål. Etterutdanningskurs for rekneskapsførarar og økonomiarbeidarar; 2010-12-02 - 2010-12-02
UiO Untitled
 
16 Fjørtoft, Tore.
Kva kjenneteiknar eit samvirkeforetak? Kva inneber samvirkelova?. Kurs om samvirkeorganisering av Inn på tunet-verksemd; 2010-06-03 - 2010-06-03
UiO Untitled
 
17 Fjørtoft, Tore.
Lov om samvirkeforetak + Frå BA til SA - tilpassing til ny lov + Etablering av samvirkeforetak. Kurs; 2010-09-28
UiO Untitled
 
18 Fjørtoft, Tore.
Låginnskotsbustader - lovendringar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (4) s. 4-5
UiO Untitled
 
19 Fjørtoft, Tore.
Nokre grunnprinsipp/hovudomsyn i den statiske tingsretten. Faglunsj; 2010-12-07 - 2010-12-07
UiO Untitled
 
20 Fjørtoft, Tore.
Nynorsk lovmål. I: Mål og Rett - Juristmållaget 75 år. Oslo: Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 2010 ISBN 978-82-7236-207-1. s. 35-53
UiO Untitled
 
21 Fjørtoft, Tore.
Omfattande studie av europeisk samvirkerett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (4) s. 17-
UiO Untitled
 
22 Fjørtoft, Tore.
Reduserte inkassosatsar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (2) s. 18-19
UiO Untitled
 
23 Fjørtoft, Tore.
Samvirkelova - ei innføring med hovudvekt på reglane om økonomiforhold + Skattespørsmål i tilknyting til samvirkelova. Fagdag; 2010-09-27 - 2010-09-27
UiO Untitled
 
24 Fjørtoft, Tore.
Samvirkelova § 33 - kreditt og trygdgiving for medlemmar o.a. Møte i Rådgivende utvalg for samvirke; 2010-05-07 - 2010-05-07
UiO Untitled
 
25 Fjørtoft, Tore.
Styrka forbrukarvern for bustadkjøparar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (3) s. 17-19
UiO Untitled
 
2009
26 Fjørtoft, Tore.
Eigeninkasso - rettslege aspekt ved inndriving av eigne krav. Seminar om eigeninkasso; 2009-11-30
UiO Untitled
 
27 Fjørtoft, Tore.
Samvirkelova + etablering av samvirkeforetak. Seminar; 2009-10-06
UiO Untitled
 
28 Fjørtoft, Tore; Gjems-Onstad, Ole.
Samvirkeforetak – reglene om økonomiforhold, skatt og avgift. Gyldendal Akademisk 2009 (ISBN 978-82-05-39818-4) 243 s.
BI UiO UIS Untitled
 
2004
29 Fjørtoft, Tore.
Inkassoreforma. Lov og Rett 2004 (4/5) s. 285-309
UiO Untitled
 
2003
30 Fjørtoft, Tore; Gjems-Onstad, Ole.
A New Legislative Foundation for Co-operatives in Norway. Review of International Co-operation 2003 ;Volum 96.(1) s. 18-30
UiO Untitled
 
31 Fjørtoft, Tore; Gjems-Onstad, Ole.
Cooperative Law in Norway – Time for Codification?. Scandinavian Studies in Law 2003 ;Volum 45. s. 119-137
UiO Untitled
 
2002
32 Fjørtoft, Tore; Oftedal, Kaare.
Noen hovedpunkter i Samvirkelovutvalgets utredning. Lov og Rett 2002 (8) s. 481-497
UiO Untitled
 
1997
33 Fjørtoft, Tore.
Ansvarsgjennombrot - eit spørsmål om selskapsrettsleg identifikasjon?. Jussens venner 1997 (5) s. 300-318
UiO Untitled