Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 128 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen.
Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215028354) 800 s.
UiB UiO Untitled
 
2017
2 Hov, Jo; Høgberg, Alf Petter.
Obligasjonsrett. Oslo: Papinian 2017 (ISBN 9788291060255) 553 s.
UiO Untitled
 
3 Høgberg, Alf Petter.
Forvaltningsrettslig preklusjon. Kritisk juss 2017 ;Volum 53.(2) s. 113-114
UiO Untitled
 
4 Høgberg, Alf Petter.
Helseforetaksmodellen – Organisering av helseforetak – juridiske konsekvenser av ulike organiseringsmodeller. Den 11. nasjonale helserettskonferansen; 2017-03-06 - 2017-03-07
UiO Untitled
 
5 Høgberg, Alf Petter.
Kriminalstatistikkens betydning for ideen om det åpne og liberale samfunn. Eskelandseminaret på Slirå; 2017-08-24 - 2017-08-26
UiO Untitled
 
6 Høgberg, Alf Petter; Eskeland, Ståle.
Strafferett. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202534530) 616 s.
UiO Untitled
 
2016
7 Høgberg, Alf Petter.
Rekonstruksjon og omdefinering som subversivt legislativt grep på strafferettens område. Eskelandseminaret på Slirå; 2016-08-26 - 2016-08-28
UiO Untitled
 
8 Høgberg, Alf Petter.
Rettslige standarder redefinert. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 285-299
UiO Untitled
 
9 Høgberg, Alf Petter; Hov, Jo.
Obligasjonsrett. Oslo: Pampinian 2016 (ISBN 9788291060187) 550 s.
UiO Untitled
 
2015
10 Høgberg, Alf Petter.
Avtaletolkning - om forutberegnelighet og rimelighet i nordisk tradisjon. I: Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag 2015 ISBN 978-87-574-3321-0. s. 153-162
UiO Untitled
 
11 Høgberg, Alf Petter.
Gjenopptakelseskommisjonens lovanvendelse i Torgersen-saken. Lov og Rett 2015 ;Volum 54.(7) s. 441-443
UiO Untitled
 
12 Høgberg, Alf Petter.
I språkets bilde - elementære logiske emner i juridisk kontekst, 2. utgave. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02477-6) 125 s.
UiO Untitled
 
13 Høgberg, Alf Petter.
Strafferettens usynlige sømmer og skillelinjer. Strafferettsseminaret på Slirå; 2015-09-04 - 2015-09-06
UiO Untitled
 
2013
14 Høgberg, Alf Petter.
Anke på straffutmåling. VG [Avis] 2013-08-29
UiO Untitled
 
15 Høgberg, Alf Petter.
Lovspråkets transformasjoner – Om virkelighetens forvandling av lovspråket, og lovspråkets forvandling av virkeligheten. Innledning på instituttlunsj; 2013-06-04 - 2013-06-04
UiO Untitled
 
16 Høgberg, Alf Petter.
Om benådning. Aftenposten [Avis] 2013-07-23
UiO Untitled
 
17 Høgberg, Alf Petter.
Om forutsetninger for kunstgave. Adresseavisen [Avis] 2013-02-12
UiO Untitled
 
18 Høgberg, Alf Petter.
Om ikrafttredelse av ny straffelov. Dagbladet [Avis] 2013-04-22
UiO Untitled
 
19 Høgberg, Alf Petter.
Om korrupsjon. VG [Internett] 2013-09-18
UiO Untitled
 
20 Høgberg, Alf Petter.
Om saksbehandlingstiden i straffesaker. VG [Avis] 2013-05-26
UiO Untitled
 
21 Høgberg, Alf Petter.
Om sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter. Eiendomsrettsseminaret i regi av Statens Kartverk; 2013-09-11 - 2013-09-12
UiO Untitled
 
22 Høgberg, Alf Petter.
Om straffutmåling. VG [Avis] 2013-09-19
UiO Untitled
 
23 Høgberg, Alf Petter.
Om strukturerte spareprodukter. Dagens næringsliv [Internett] 2013-03-26
UiO Untitled
 
24 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Noen ord om grunnlovstolkning. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 249-265
UiO Untitled
 
25 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tolkning av Grunnloven. Jussens venner 2013 ;Volum 48.(3) s. 193-226
UiO Untitled
 
26 Høgberg, Alf Petter; Schea, Trond Eirik; Torgersen, Runar.
Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-39157-7) 333 s.
UiO Untitled
 
27 Høgberg, Alf Petter; Tøssebro, Henriette N..
Om aktiv og passiv medvirkning. I: Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-39157-7. s. 123-148
UiO Untitled
 
2012
28 Høgberg, Alf Petter.
Fra lovtekst til Facebook. Første seminar i seminarrekken Lovlig uklart? Arrangert av Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved UiO i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Seminarrekken er støttet av prosjektet «Klart språk i staten».; 2012-10-29 - 2012-10-29
UiO Untitled
 
29 Høgberg, Alf Petter.
I språkets bilde - Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215019659) 119 s.
UiO Untitled
 
30 Høgberg, Alf Petter.
Norway Mass Killer Gets the Maximum: 21 Years. New Yourk Times [Avis] 2012-08-24
UiO Untitled
 
31 Høgberg, Alf Petter.
Om tolkning og subsumsjon - med særlig henblikk på lagrettens og Høyesteretts kompetanse. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. s. 212-226
UiO Untitled
 
32 Høgberg, Alf Petter; Tøssebro, Henriette N..
Begrensninger i adgangen til å fingere skyld. Kritisk juss 2012 ;Volum 38.(3-4) s. 223-243
UiO Untitled
 
2011
33 Høgberg, Alf Petter.
Voodo i strafferetten. Strafferettsseminaret på Slirå; 2011-09-16 - 2011-09-18
UiO Untitled
 
34 Høgberg, Alf Petter.
Voodoo i rettslig argumentasjon: Kunsten å skjule gamle avguder i rettens hellige treenighet: autoritet, tradisjonalitet og rasjonalitet. Instituttlunsj ved; 2011-06-14 - 2011-06-14
UiO Untitled
 
35 Høgberg, Alf Petter; Kinander, Morten.
Det formelle legalitetsprinsippet og retttskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (1) s. 15-55
UiO Untitled
 
36 Kinander, Morten; Høgberg, Alf Petter.
Det formelle legalitetsprinsippet og rettskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (1) s. 15-56
BI UiO Untitled
 
2010
37 Høgberg, Alf Petter.
Kriminalitetens velsignelser - om kriminalitetens verdiskapning og samfunnsnyttige funksjon. Sliråseminaret 2010; 2010-04-16 - 2010-04-18
UiO Untitled
 
38 Høgberg, Alf Petter.
"Likhet for loven" - om aktuelle saksforhold der formelle og materielle rettssikkerhetsidealer er satt under press. Kriminalpolitisk seminar; 2010-11-17 - 2010-11-17
UiO Untitled
 
39 Høgberg, Alf Petter.
Om bedømmelseskriterier for juridiske doktorgrader i de nordiske land. XIV nordiske strafferettsworkshop; 2010-05-08 - 2010-05-11
UiO Untitled
 
40 Høgberg, Alf Petter.
Om samfunnsnytte og verdiskapning som direkte konsekvenser av lovbrudd og kriminell virksomhet. Forskergruppen SAMRISKs frokostseminar; 2010-04-29 - 2010-04-29
UiO Untitled
 
41 Høgberg, Alf Petter.
Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter som strukturell forklaringsmodell. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. s. 100-110
UiO Untitled
 
42 Høgberg, Alf Petter; Hov, Jo.
Oversikt over avtaleretten. Oslo: Pampinian 2010 (ISBN 978-82-91060-22-4) 169 s.
UiO Untitled
 
43 Høstmælingen, Njål; Høgberg, Alf Petter.
Grunnlovsfesting av retten til privatliv?. Jussens venner 2010 ;Volum 45.(2) s. 98-146
UiO Untitled
 
2009
44 Høgberg, Alf Petter; Hov, Jo.
Alminnelig avtalerett. : Papinian 2009 (ISBN 9788291060187) 480 s.
UiO Untitled
 
45 Høgberg, Alf Petter; Høstmælingen, Njål.
Betenkning om grunnlovsfesting av retten til personvern/privatliv. Publisert i NOU 2009: 1. Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet s. 244-275. Oslo: NOU - Norges offentlige utredninger. Departementenes servicesenter 2009 (ISBN 978-82-583-0997-7) ;Volum 2009.31 s. NOU - Norges offentlige utredninger(1)
UiO Untitled
 
46 Høgberg, Alf Petter; Høstmælingen, Njål.
Grunnlovsfesting av personvernet. Menneskerettighetsforum; 2009-09-16 - 2009-09-16
UiO Untitled
 
47 Høgberg, Alf Petter; Høstmælingen, Njål.
Kronikk: Retten til et privatliv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
48 Høgberg, Alf Petter; Stub, Marius.
Er reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102? Betenkning publisert i NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 420-449. Oslo: Departementenes servicesenter 2009 (ISBN 9788258310263) 30 s.
UiO Untitled
 
49 Høstmælingen, Njål; Høgberg, Alf Petter.
Grunnlovsfesting av retten til respekt for privatliv. Foredrag; 2009-09-15 - 2009-09-15
UiO Untitled
 
2008
50 Høgberg, Alf Petter.
Bokanmeldelse: Johan Giertsen; Avtaler. Lov og Rett 2008 ;Volum 47.(4) s. 248-256
UiO Untitled
 
    Vis neste liste