Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2021
1 Hjort, Maria Astrup.
Sources of Inspiration of Nordic Procedural Law: Choices and Objectives of the Legal Reforms. I: Rethinking Nordic Courts. Springer 2021 ISBN 978-3-030-74851-7. s. 69-88
UiO Untitled
 
2019
2 Hjort, Maria Astrup.
Bankers taushetsplikt - og deres plikt til å gi tilgang til bevis. Faglunsj i Forskergruppen for tvisteløsning; 2019-06-14 - 2019-06-14
UiO Untitled
 
3 Hjort, Maria Astrup.
Bankers taushetsplikt - og deres plikt til å gi tilgang til bevis. Foredrag hos DNB-advokatene; 2019-06-21 - 2019-06-21
UiO Untitled
 
4 Hjort, Maria Astrup.
Class action and group litigation – a Norwegian perspective. PPJ-konferanse: The Holy Grail for (European) Civil Procedure?; 2019-05-27 - 2019-05-31
UiO Untitled
 
5 Hjort, Maria Astrup.
Rettshistorisk metode og tolkning av historiske tekster. I: Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 ISBN 978-82-8152-055-4. s. 16-47
UiO Untitled
 
6 Hjort, Maria Astrup.
The EU’s Influence on Norwegian Civil Procedure through National Substantive Law. I: Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties.. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936. s. 111-124
UiO Untitled
 
7 Hjort, Maria Astrup; Bruce, Ingvild.
Behovet for digital tilpasning av prosessretten - særlig om tilgang til bevis. Lovkonferansen 2019; 2019-06-04 - 2019-06-05
UiO Untitled
 
2018
8 Hjort, Maria Astrup.
Fri bevisføring og fri bevisvurdering - truede prinsipper?. Det 14. nordiske prosessrettsmøtet i Tromsø; 2018-08-17 - 2018-08-18
UiO Untitled
 
9 Hjort, Maria Astrup.
God advokatskikk. Kommuneadvokaten i Oslos etikkseminar; 2018-12-07 - 2018-12-07
UiO Untitled
 
10 Hjort, Maria Astrup.
Hva er en god prosessordning?. Tiltredelsesforelesning; 2018-10-30 - 2018-10-30
UiO Untitled
 
11 Hjort, Maria Astrup.
Hva er en juridisk helt. Juridika Innsikt [Fagblad] 2018-12-19
UiO Untitled
 
12 Hjort, Maria Astrup.
Hvilket ansvar har dommeren for å legge til rette for et godt avgjørelsesgrunnlag i en sivil sak?. Jussens venner 2018 ;Volum 53.(6) s. 382-398
UiO Untitled
 
13 Hjort, Maria Astrup.
Krav, påstand og påstandsgrunnlag - grunnleggende begreper i sivilprosessen. Pacta 2018 ;Volum 11.(40) s. 57-60
UiO Untitled
 
14 Hjort, Maria Astrup.
Materielle og prosessuelle krav – en kommentar til Ørnulf Øyens artikkel om HR-2018-1130-A. Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(9) s. 580-582
UiO Untitled
 
15 Hjort, Maria Astrup.
Sources of inspiration of Nordic procedural law. Rethinking Nordic Law – Nordic Court Procedure and Cooperation in the Age of Globalization; 2018-09-10 - 2018-09-11
UiO Untitled
 
16 Hjort, Maria Astrup.
Tilgang til digitale bevis i sivile saker. Foredrag i Follo tingrett; 2018-12-03 - 2018-12-03
UiO Untitled
 
2017
17 Hjort, Maria Astrup.
Behandlingen av politisaker - I grenseland mellom forvaltningsprosess og straffeprosess. I: Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering 2017 ISBN 978-82-8152-049-3. s. 207-242
UiO Untitled
 
18 Hjort, Maria Astrup.
Behov for reformering av tvistelovens bevissikringsregler. Lov og Rett 2017 ;Volum 56.(3) s. 131-158
UiO Untitled
 
19 Hjort, Maria Astrup.
Sorteringsprosessen i bevissikringssaker og ved beslag inneholdende taushetsbelagt informasjon. Lov og Rett 2017 ;Volum 56.(3) s. 178-192
UiO Untitled
 
2016
20 Frøjd, Elise Koppang; Gakkestad, Mari; Hjort, Maria Astrup.
Jakten på digitale bevis kan gå på bekostning av folks privatliv. Forskning.no [Fagblad] 2016-09-25
UiO Untitled
 
21 Hjort, Maria Astrup.
Endringsprosesser i prosessretten. Rettshistorisk lunsjseminar; 2016-06-16 - 2016-06-16
UiO Untitled
 
22 Hjort, Maria Astrup.
Gjennomføring av internasjonale forpliktelser i sivilprosessen. Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i Norge, Sverige og Danmark. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. s. 277-290
UiO Untitled
 
23 Hjort, Maria Astrup.
Prosessrettslige spørsmål knyttet til investor- og forbrukerbeskyttelse på verdipapirmarkedet. Særlig om bevisbyrdeproblematikk og gruppesøksmål. Investor- og forbrukerbeskyttelse på verdipapirmarkedet; 2016-05-24 - 2016-05-24
UiO Untitled
 
24 Hjort, Maria Astrup.
Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02638-1) 429 s.
UiO Untitled
 
2015
25 Hjort, Maria Astrup.
Historiske linjer i den skandinaviske prosessretten - om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser. Seminar for Kirsti Strøm Bull - 70 år; 2015-05-07 - 2015-05-07
UiO Untitled
 
26 Hjort, Maria Astrup.
Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i prosessretten i Norge, Sverige og Danmark. Nordiske rettshistorikerdager; 2015-04-22 - 2015-04-24
UiO Untitled
 
27 Hjort, Maria Astrup.
Presentasjon av doktorgradsarbeid. Det 13. nordiske prosessrettsmøte; 2015-08-14 - 2015-08-15
UiO Untitled
 
28 Hjort, Maria Astrup.
Rettslige rammer for gjennomføring av bevissikring. Møte i forskergruppen for sivilprosess; 2015-12-10 - 2015-12-10
UiO Untitled
 
29 Hjort, Maria Astrup.
Tilgang til bevis I sivile saker. Særlig om digitale bevis. Oslo: Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2015 386 s.
UiO Untitled
 
30 Hjort, Maria Astrup.
Tvistelovens bevistilgangsregler som inspirasjonskilde for Straffeprosesslovutvalget. Lov og Rett 2015 (10) s. 602-615
UiO Untitled
 
2013
31 Hjort, Maria Astrup.
Bevisbedømmelse ved spørsmål om tilgang til bevis. Instituttlunsj; 2013-04-23
UiO Untitled
 
32 Hjort, Maria Astrup.
Digital footprints as evidence in civil proceedings. Nordic Conference in ICT law 2013; 2013-11-14 - 2013-11-15
UiO Untitled
 
33 Hjort, Maria Astrup.
Digital footprints as evidence in civil proceedings. I: Yulex 2013. Oslo: Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk 2013 ISBN 9788272261503. s. 35-38
UiO Untitled
 
34 Hjort, Maria Astrup.
Grunnloven § 94 og sivilprosessen: reformforslagene på 1800-tallet. I: Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3632-8. s. 216-253
UiO Untitled
 
2011
35 Hjort, Maria Astrup.
Electronic evidence in control of and adversely affecting the opposing party: a comparative study of English and Norwegian law. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review 2011 ;Volum 8. s. 76-91
UiO Untitled
 
2008
36 Hjort, Maria Astrup.
Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast. I: Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering 2008 ISBN 978-82-8152-018-9. s. 268-302
UiO Untitled
 
37 Hjort, Maria Astrup.
Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. I: Yulex 2008. Unipub forlag 2008 ISBN 9788272261183. s. 163-183
UiO Untitled
 
38 Hjort, Maria Astrup.
Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. I: Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum. : Jussformidlingen i Bergen 2008 ISBN 978-82-7960-006-0. s. 121-140
UiO Untitled
 
39 Hjort, Maria Astrup.
Stefan Kronqvist: Brott och digitala bevis. En handledning. 2. uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2007. 217 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 ;Volum 121.(4-5/2008) s. 248-249
UiO Untitled
 
2007
40 Hjort, Maria Astrup.
Forfatning og prosess: Prosessbestemmelsene i Adler-Falsens grunnlovsutkast. Rettshistorielunsj; 2007-03-16
UiO Untitled
 
41 Hjort, Maria Astrup.
Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen - fra klubbeslag til tastetrykk. : Institutt for offentlig rett 2007 (ISBN 978-82-8063-065-0) 143 s. Institutt for offentlig retts skriftserie(4/2007)
UiO Untitled
 
42 Hjort, Maria Astrup.
Rettslige utfordringer knyttet til bruk av elektronisk lagret materiale som bevis i sivile saker. Seminar om elektroniske bevis; 2007-11-14
UiO Untitled
 
43 Hjort, Maria Astrup.
Skriftlige elementer i vår muntlige sivilprosess. Prosessrettslunsj; 2007-05-15
UiO Untitled
 
44 Hjort, Maria Astrup; Bergh, Lars Magnus.
Innleder til Jan Engbergs artikkel "Legal meaning assumptions - what are the consequences for legal interpretation and legal translation?". Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap; 2007-09-24
UiO Untitled
 
2006
45 Hjort, Maria Astrup.
Norges plass i Europas sivilprosessrettslige landskap de siste hundre år. Rettshistorielunsj; 2006-03-03
UiO Untitled