Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 83 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Hauge, Katrine Broch.
Domsanalyse - korleis bruker Høgsterett Grl § 112 i Ulvesaka? Særlig om revirvedtaka. Åpent møte om Ulvedommen, Universitetet i Bergen; 2021-05-20 - 2021-05-20
UiO Untitled
 
2 Hauge, Katrine Broch.
Kva er pågåande bruk? Kommentar til HR-2019-2102A. Ope medlemsmøte; 2021-05-06 - 2021-05-06
UiO Untitled
 
3 Hauge, Katrine Broch.
Verdifordeling: Kva argument har lovgivarane historisk brukt i fordeling av grunnrenta i vasskraftsektoren? Er denne argumentasjonen relevant for nye næringer som akvakultur og vindkraft?. Bioshare - "Bioøkonomien som "den nye oljen" Fordeling av naturressurser i framtidas velferdsstat; 2021-05-28 - 2021-05-28
UiO Untitled
 
2020
4 Hauge, Katrine Broch.
Experiences with land consolidation and hydropower in Norway.. International network on Land Consolidation by Endre Stavang; 2020-10-15 - 2020-10-15
UiO Untitled
 
5 Hauge, Katrine Broch.
Intervju om Klimasøksmålet. NRK P2 Studio 2 [Radio] 2020-11-04
UiO Untitled
 
6 Hauge, Katrine Broch.
Juridiske føresetnader for prosjektet Gov-Out. Seminar i prosjektet Governing the Outfields; 2020-10-15 - 2020-10-15
UiO Untitled
 
7 Hauge, Katrine Broch.
"Klima- og energirett. Kva er det, og kva gjer vi?". Møte i styringsgruppa for Akademia-avtalen; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiO Untitled
 
8 Hauge, Katrine Broch.
PlanCoast - presentasjon av tema og resultat knytta til kommunens plankompetanse i sjø og nærare om omsynet til urfolksinteresser. Seminar for naturressursgruppa; 2020-01-06 - 2020-01-07
NMBU Untitled
 
9 Hauge, Katrine Broch.
Presentasjon av PlanCoast boka. "Integrert kystsoneforvaltning: samfunnsvitkskaplege og juridiske perspektiv.. Forskargruppe for naturressursrett; 2020-09-04 - 2020-09-04
UiO Untitled
 
10 Hauge, Katrine Broch.
Sluttkommentar til masteroppgåve om fiskehelse og fiskevelfert i akvakultursektoren av Liv Halleraker Utvær. Sluttkonferanse; 2020-05-15 - 2020-09-04
UiO Untitled
 
11 Hauge, Katrine Broch.
Tilhøvet mellom plan- og bygningslova og minerallova.. Møte i minerallovutvalget; 2020-11-10 - 2020-11-10
UiO Untitled
 
12 Hauge, Katrine Broch.
"Vilkåra for jordskifte, Etablering av lag og bruksordningar i jordskifteretten.". Kurs for jurister i jordskifte; 2020-01-13 - 2020-01-14
UiO Untitled
 
13 Larsen, Ingrid Wang; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch.
Ekspropriasjon Kort Forklart. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215030289) 236 p.
UiO NMBU Untitled
 
2019
14 Hauge, Katrine Broch.
Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway. PLANNORD 2019; 2019-08-21 - 2019-08-23
NMBU Untitled
 
15 Hauge, Katrine Broch.
Dei rettslege rammene for klimavennleg energiproduksjon i utmarka.. Workshop -Utmarksnettverket; 2019-12-17 - 2019-12-18
NMBU Untitled
 
16 Hauge, Katrine Broch.
Developments in the legislation on the Norwegian State Commons? NOU 2018:11.. Workshop England; 2019-06-03 - 2019-06-04
NMBU Untitled
 
17 Hauge, Katrine Broch.
NOU 2018:11 - Ny fjellov. Det årlege tingsrettskurset.. JUS-kurs Årlig kurs i tingsrett; 2019-08-07 - 2019-08-08
NMBU Untitled
 
18 Hauge, Katrine Broch.
"NOU 2018:11. Ny fjellov.". Møte i forskargruppa for naturressursrett ved UIO; 2019-01-14 - 2019-01-14
NMBU Untitled
 
19 Hauge, Katrine Broch.
"NOU 2018:11. Ny fjellov. Utvalde problemstillingar.". Fagmøte landbruksjuridisk forening; 2019-01-14 - 2019-01-14
NMBU Untitled
 
20 Hauge, Katrine Broch.
Planning for aquaculture in an indigenous perspective.. PlanNord; 2019-08-22 - 2019-08-23
NMBU Untitled
 
21 Hauge, Katrine Broch.
Redaktørens blikk på kapittel om strandsoneregulering, og kapittel om nasjonalparkar i kystsona.. PlanCoast - boksamling; 2019-12-12 - 2020-12-13
NMBU Untitled
 
22 Hauge, Katrine Broch; Berge, Erling.
"Distriktspolitikk, berekraft og allmenningslovgjeving.". Nationen 2019 p. 18-18
NMBU Untitled
 
23 Hauge, Katrine Broch; Myklebust, Ingunn Elise.
Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway. PlanNord; 2019-08-22 - 2019-08-23
UiB NMBU Untitled
 
24 Hauge, Katrine Broch; Myklebust, Ingunn Elise.
Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?. Havrettsklubb; 2019-05-21 - 2019-05-21
NMBU UiB Untitled
 
25 Hauge, Katrine Broch; Myklebust, Ingunn Elise.
Tema: Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?. Havbruksrettsklubb; 2019-05-21 - 2019-05-21
UiB UiO Untitled
 
26 Stokke, Knut Bjørn; Hauge, Katrine Broch.
Mellom kommunal planlegging og sektorstyring for akvakultur. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019 (3) p. 24-29
NMBU Untitled
 
2018
27 Hauge, Katrine Broch.
"Dråpen og begeret. Er det rettsreglar som kan avgjera når begeret er fullt? «Kan rettsreglar hjelpa oss med å forstå at nok er nok – og for kven?». Utmarksfrokost i nettverk; 2018-11-12 - 2018-11-12
NMBU Untitled
 
28 Hauge, Katrine Broch.
Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskiftelova kapittel 3 og verkemidla i jordskiftelova kapittel 3.. Innføring i jordskifte; 2018-01-16 - 2018-01-16
NMBU Untitled
 
29 Hauge, Katrine Broch.
Lokalitetsavklaringar (akvakultur) og forventningar til ei integrert behandling.. Alumni-samling Verdens miljødag; 2018-06-05 - 2018-06-05
NMBU Untitled
 
30 Hauge, Katrine Broch.
"Opposisjon - til innlegg om kommodifisering av utmark ved Bjørn Egil Flø, og kva grenser har å seia i forståinga av endra bruk i utmark ved Frode Flemsæter.". Utmarksfrokost; 2018-05-08
NMBU Untitled
 
31 Hauge, Katrine Broch.
PlanCoast. En presentasjon av problemstillinger knyttet til lokalitetsavklaringer, og utfordringer for planlegging som følge av produksjonsområdeforskriften.. Besøk av Forskning og Innovasjonsavdeling frå Næringsdepartementet; 2018-09-27 - 2018-09-27
NMBU Untitled
 
32 Hauge, Katrine Broch.
PlanCoast. Om produksjonsområde og lokalitetsavklaringar - sett i lys av forventningar om ei heilskapleg forvaltning.. Miljødirektoratets juristeminar; 2018-09-10 - 2018-09-10
NMBU Untitled
 
33 Hauge, Katrine Broch.
"Rammene for ei heilskapleg forvaltning." PLAN-KONFERANSEN. PLAN-KONFERANSEN; 2018-10-23 - 2018-10-24
NMBU Untitled
 
34 Hauge, Katrine Broch.
Rett og rettar i utmark,. Futgraze; 2018-06-29 - 2018-06-30
NMBU Untitled
 
35 Hauge, Katrine Broch.
«Totenvika-dommen. Korleis ser den “subjektiva-vendinga” ut i lys av Grl § 105, og korleis påverkar kursendringa moglegheitene for ei konsistent tilnærming til påreknelegvurderinga elles i ekspropriasjonsretten.». Ekspropriasjonsrettsdag; 2018-08-23 - 2018-08-23
NMBU Untitled
 
36 Hauge, Katrine Broch; Holth, Fredrik.
"Problematisk om Fornebu-skyskraper". Dagens næringsliv 2018
NMBU Untitled
 
37 Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch.
Hastar med regulering av havbruk. Dagens næringsliv 2018
NMBU Untitled
 
2017
38 Hauge, Katrine Broch.
"Ellinor Ostrom og lovutvalgsarbeidet". Møte i Statsallmenningslovutvalet; 2017-05-20 - 2017-05-20
NMBU Untitled
 
39 Hauge, Katrine Broch.
Mindretalsvern i lag oppretta av jordskifteretten.. JUS-KURS TINGSRETT; 2017-02-09 - 2017-02-10
NMBU Untitled
 
40 Hauge, Katrine Broch.
Presentasjon av PlanCoast på akvakulturnæringens sektormøte. Sektrormøte for akvakulturnæringen; 2017-05-29 - 2017-05-31
NMBU Untitled
 
41 Hauge, Katrine Broch.
Rammer for jordskifteretten si regulering av lag og bruksordningar : særleg om kva plikt og høve jordskifteretten har til å sikra mindretalsinteresser ved oppretting og regulerng av lag. Kart og plan 2017 ;Volume Bind 77, årg. 110.(4) p. 286-299
NMBU Untitled
 
42 Hauge, Katrine Broch.
"Rammer for jordskifteretten si regulering av lag og bruksordningar. Særleg om kva plikt og høve jordskifteretten har til å sikra mindretalsinteresser ved oppretting og regulering av lag.". Kart og plan 2017 ;Volume 77.(4) p. 286-299
NMBU Untitled
 
43 Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch; Sky, Per Kåre.
Jordskiftelovens bestemmelser om fordeling av planskapte verdier - fungerer de?. Tidsskrift for eiendomsrett 2017 ;Volume 13.(2) p. 107-110
NMBU Untitled
 
44 Stokstad, Sæmund; Sky, Per Kåre; Bergsholm, Einar; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch; Berge, Erling; Bærug, Sølve.
Matjord eller asfalt - ja takk. Nationen 2017 p. 19-19
NMBU Untitled
 
2016
45 Hauge, Katrine Broch.
Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02581-0) 464 p.
NMBU Untitled
 
46 Hauge, Katrine Broch.
Grunnlovsvernet til grunneigar ved innløysing av framfesta tomter, Rt. 2015 s. 1180. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 ;Volume 1. p. 13-17
NMBU Untitled
 
47 Hauge, Katrine Broch.
Overskjønnet i Smibelg-saka: Ein illustrasjon av verknaden av endringa av frå "mest pårekneleg" til den "mest ressursoptimale" utnyttinga.. Kart og plan 2016 ;Volume 76.(2) p. 113-120
NMBU Untitled
 
48 Hauge, Katrine Broch.
"Rådvaldsinnskrenkingar og EMK TP 1-1 med norske auge.". Ope seminar; 2016-09-02 - 2016-09-02
NMBU Untitled
 
49 Hauge, Katrine Broch; Lund-Iversen, Martin; Stokke, Knut Bjørn.
Flere kystsone-kokker, mer søl. Nationen 2016 p. 18-18
NMBU Untitled
 
2015
50 Hauge, Katrine Broch.
"Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar. -Analyse av salsverdierstatning og kompensasjonsnorma ved etablering av bruksordningar i lys av ei idealnorm.". Akademika forlag 2015 ;Volume 2015.487 p. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo(82)
UiO Untitled
 
    Show next list