Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 50

2017
1 Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne.
Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 (ISBN 978-87-619-3854-1) 415 p.
UiO Untitled
 
2016
2 Aune, Helga.
Rettslige standarder i opplæringsloven og barnehageloven. Om retten til likt pedagogisk utbytte uavhengig av kjønn. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. p. 54-74
Untitled
 
2014
3 Aune, Helga; Løvdal, Lene.
Au pair-ordningens rettslige konstruksjon - sårbarhet i et arbeids- og strafferettslig perspektiv. I: Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 9788205459281. p. 219-259
UiO Untitled
 
2013
4 Aune, Helga.
Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-29246-1) 695 p.
UiO Untitled
 
5 Aune, Helga.
Fedrekvoten, normer og stereotype kjønnsroller. "...på noen områder kan jussen være en spydspiss i samfunnsutviklingen". I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. p. 35-48
UiO Untitled
 
6 Aune, Helga.
Hvordan dagens regelverk åpner for at au-pairer kan utnyttes (i menneskehandel). ROSA seminar 2013 Menneskehandel og au-pairer; 2013-02-12 - 2013-02-12
UiO Untitled
 
7 Aune, Helga.
Likestillingsutfordringer i arbeidsliv og utdanning. Frokostmøte for SVs stortingsgruppe om Melding om likestilling 2013; 2013-02-05 - 2013-02-05
UiO Untitled
 
8 Aune, Helga.
Rett til utdanning og fravær av vold. Kvinneuniversitetet i Norden, Nesna Høgskole; 2013-11-13 - 2014-11-14
UiO Untitled
 
9 Aune, Helga.
Retten til å arbeide og fravær av vold. Nordisk kvinneuniversitet, Høgskolen i Nesna; 2013-11-13 - 2014-11-14
UiO Untitled
 
10 Aune, Helga; Burri, Susanne, University of Utrecht.
Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work The application of EU and national law in practice in 33 European countries, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY. EU Commission; 2013-11-28 - 2013-11-29
UiO Untitled
 
11 Aune, Helga; Burri, Susanne, Utrecht University.
Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work The application of EU and national law in practice in 33 European countries, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY. Brussels: EU Commission 2013 394 p.
UiO Untitled
 
2012
12 Aune, Helga.
Age-discrimination and exclusion –mechanisms. A greying labour market – concepts of work and pension norms. Labour Law and Social Security Law Conference: The Netherlands and Norway - National and international perspectives on the common platform of values and a society for all (inclusion versus discriminatory practices).; 2012-09-27 - 2012-09-28
UiO Untitled
 
13 Aune, Helga.
Aldersdiskriminering - individuelt og strukturelt vern. Likestillings- og diskrimineringsombudet; 2012-01-09 - 2012-01-09
UiO Untitled
 
14 Aune, Helga.
Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. YS 8. mars 2012; 2012-03-08 - 2012-03-08
UiO Untitled
 
15 Aune, Helga.
Kjønnspoeng - eller de andre mulighetene?. UiOs koordineringsgruppe for likestilling, møte; 2012-04-11 - 2012-04-11
UiO Untitled
 
16 Aune, Helga.
Likestilling i barnehager. Formidling av forskning på fagdag; 2012-01-20 - 2012-01-20
UiO Untitled
 
17 Aune, Helga.
Opplæringslovens og barnehagelovens formålsbestemmelser. Utdanning, likestilling og stereotype kjønnsroller. Et helhetlig perspektiv: utdanning, arbeid, demokrati og likebehandling. I: Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202358822. p. 101-132
Untitled
 
18 Aune, Helga.
Paneldebatt om Au-pair-ordningen i Norge. Menneskerettsuke 2012; 2012-03-23 - 2012-03-23
UiO Untitled
 
19 Aune, Helga.
Stereotype bilder av kjønn blomstrer i barnehage og skole, 24. april 2012. Forskning.no: [Internet] 2012-04-24
UiO Untitled
 
20 Aune, Helga.
Stereotypical gender roles in work and private life – part-time work, care and domestic work. Martha Albertson Fineman, The vulnerability workshop in Oslo 2012; 2012-08-14 - 2012-08-15
UiO Untitled
 
21 Aune, Helga.
Stereotypier i utdanningen: Kjønn, etnisitet, seksualitet og religion. RIKS; 2012-12-10 - 2012-12-10
UiO Untitled
 
22 Aune, Helga.
The right to Education. Human Rights instruments, EU and National legislation. Legal Norms in a plural cultural and gendered reality. Conference on Education Law: Legal Norms - ensuring the right to education. Oslo University, Faculty of Law; 2012-04-26 - 2012-04-27
UiO Untitled
 
23 Aune, Helga.
Vi er fortsatt ikke likestilte...,. Forskning.no [Internet] 2012-03-30
UiO Untitled
 
24 Aune, Helga.
Viktige skritt for å fremme likestilling: Kommentar til Ronald Craig innledning. Alles jobb - ingens ansvar? Mainstreaming og flerdimensjonalitet i likestillingspolitikken; 2012-02-13 - 2012-02-13
UiO Untitled
 
25 Jakhelln, Henning; Aune, Helga; Gisle, Jon.
arbeidsrett.no. kommentarer til arbeidstvistloven. Cappelen Damm Akademisk 2012 (ISBN 978-82-02-29360-4) 252 p.
UiO Untitled
 
2011
26 Amesto, Translations; Aune, Helga.
Part-time work - stereotypical gender roles in work and private life. Further development of the protection against discrimination on a structural basis - the next step in the development of anti-discrimination law?. I: På vei. Om kjønn og rett i Norden. Makadam Förlag 2011 ISBN 978-91-7061-104-9. p. 51-71
UiO Untitled
 
27 Aune, Helga.
Aldersdiskriminering. Instituttlunch; 2011-10-11 - 2011-10-11
UiO Untitled
 
28 Aune, Helga.
Aldersdiskriminering – en kamp mellom generasjoner?. Kulturnatt i Oslo; 2011-09-16 - 2011-09-16
UiO Untitled
 
29 Aune, Helga.
Au-pair work - stereotypical women`s work. JURK - fagdag; 2011-12-05 - 2011-12-05
UiO Untitled
 
30 Aune, Helga.
"Cleaning House and care for Children - Work provided by part-time working mothers or by au-pairs?". Research seminar; 2011-10-13 - 2011-10-14
UiO Untitled
 
31 Aune, Helga.
Debattleder på den årlige utdanningsrettslige konferansen i regi av Juristenes Utdanningssenter, 25 oktober 2011. Det årlige kurset i utdanningsrett; 2011-10-24 - 2011-10-25
UiO Untitled
 
32 Aune, Helga.
Deltidsarbeid - stereotype kjønnsroller i arbeidsliv og privatliv Videreutvikling av vernet mot diskriminering på strukturelt grunnlag – neste trinn i diskrimineringsjussens utvikling?. I: På vei. Om kjønn og rett i Norden. Makadam Förlag 2011 ISBN 978-91-7061-104-9. p. 51-71
UiO Untitled
 
33 Aune, Helga.
Report on Norway. I: The Prohibition of Age Discrimination in Labour Relations. Nomos Verlagsgesellschaft 2011 ISBN 9783832959012. p. 443-461
UiO Untitled
 
34 Aune, Helga; Mo, Preben Haugmoen.
Arbeitsrecht in Norwegen. I: Arbeitsrecht in Europa, 3. Auflage. : Verlag Dr. Otto Schmidt 2011 ISBN 9783504426811. p. 845-926
UiO Untitled
 
35 Jakhelln, Henning; Aune, Helga; Kroken, Nina; Lenth, Claude A..
arbeidsrett.no : kommentarer til arbeidsmiljøloven. 3. utgave. Cappelen Damm AS 2011 (ISBN 9788202306113) 1413 p.
UiO Untitled
 
2010
36 Aune, Helga.
Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2010 ;Volume 33.(2 = 129) p. 51-71
UiO Untitled
 
2009
37 Aune, Helga.
Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Universitetet i Oslo 2009 451 p. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo(13)
UiO Untitled
 
38 Aune, Helga.
Tove Stang Dahls minneseminar 7. mai: "Diskriminering av deltidsansatte - oversett og ignorert?". Minneseminar; 2009-05-07
UiO Untitled
 
39 Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre; Michalsen, Dag.
Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2009 (ISBN 978-82-02-30235-1) 685 p.
UiO Untitled
 
40 Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre; Michalsen, Dag.
Henning Jakhelln - 70 år. I: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30235-1. p. 13-16
UiO Untitled
 
2008
41 Aune, Helga.
Deltids- og midlertidig ansattes diskrimineringsvern. I: Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215012629. p. 239-264
UiO Untitled
 
42 Aune, Helga; Mo Fredriksen, Preben.
Norwegian Employment Law. N.W. Damm & Sønn ASA 2008 (ISBN 978-82-04-13453-0) 142 p.
UiO Untitled
 
2007
43 Aune, Helga.
Solidaritet, menneskerettigheter og sosiale velferdsordninger. I: Tariffavtalen som formet Norge: Verkstedsoverenskomsten 100 år. Pax Forlag 2007 ISBN 9788253030456. p. 201-209
UiO Untitled
 
2006
44 Jakhelln, Henning; Aune, Helga.
Arbeidsmiljøloven 2005 - en introduksjon. Oslo: Damm 2006 (ISBN 978-82-04-11813-4) 175 p.
UiO Untitled
 
45 Jakhelln, Henning; Aune, Helga.
arbeidsrett.no Kommentarer til arbeidsmiljøloven. Oslo: Damm 2006 (ISBN 978-82-04-12553-8) 1241 p.
UiO Untitled
 
2005
46 Jakhelln, Henning; Aune, Helga.
arbeidsrett.no. Oslo: NW Damm & Søn 2005 (ISBN 82-04-10165-1) 1217 p.
UiO Untitled
 
2004
47 Aune, Helga Karen.
Helsedepartementet, Regjering og Storting bryter likestillingsloven! Kommentar til Helsedepartementets behandling av vedtak nr 4/2003 til Klagenemnda for likestilling - "Steriliseringssaken". Kritisk juss 2004 ;Volume 30.(2) p. 144-156
UiO Untitled
 
2003
48 Aune, Helga.
Arbeitsrecht i Norwegen. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2003 (ISBN 3-504-42619-5) 1300 p.
UiO Untitled
 
49 Aune, Helga.
Arbeidsvilkår og forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn, med særlig vekt på tariffavtaler. Norsk Arbeidsrettslig forening; 2003-10-07
UiO Untitled
 
2000
50 Aune, Helga Karen; Jakhelln, Henning.
Arbeidsgiverens kontrolladgang - arbeidstakerens integritet. Nordisk Arbeidsrettslig Møte - 2000; 2000-08-23
UiO Untitled