Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 125 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Bull, Kirsti Strøm.
Reindriftsloven. Lovkommentar. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215030906) 312 p.
UiO Untitled
 
2 Bull, Kirsti Strøm.
Vern av samisk ressursgrunnlag - noen trekk ved rettsutviklingen. Ottar 2020 (331) p. 4-13
UiO Untitled
 
2018
3 Bull, Kirsti Strøm.
En kommentar til Høyesteretts forståelse av SP artikkel 27 og konsultasjonsplikten. Lov og Rett 2018 ;Volume 57.(8) p. 504-509
UiO Untitled
 
2017
4 Bull, Kirsti Strøm.
Urfolksrettigheter. I: Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02212-3. p. 298-323
UiO Untitled
 
2016
5 Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent-Martin; Møllersen, Snefrid; Bull, Kirsti Strøm; Sara, Nils Henrik; Olsen, Henrik.
Fra skallemålinger til selvbestemmelse. Forskningsetikk [Business/trade/industry journal] 2016-06-06
HFI UiO UiT UNN Untitled
 
6 Bull, Kirsti Strøm.
Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftloven. I: Bertil Bengtsson 90 år. Jure 2016 ISBN 9789172236448. p. 525-534
UiO Untitled
 
7 Bull, Kirsti Strøm.
Spørsmål om eiendomsrett var ervervet gjennom okkupasjon eller alders tids bruk (HR-2016-02303-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 ;Volume 4. p. 4-7
UiO Untitled
 
8 Bull, Kirsti Strøm.
Spørsmål om reisnbeitedisktrikt har rett til flytting av rein over en privat eiendom (HR-2016-01219-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 ;Volume 3. p. 6-7
UiO Untitled
 
2015
9 Bull, Kirsti Strøm.
Borgerrolle og borgerrett. Akademisk Publisering 2015 (ISBN 978-82-8152-044-8) 210 p.
UiO Untitled
 
10 Bull, Kirsti Strøm.
Kampen om kystfisket i Finnmark. Samtiden 2015 (1) p. 92-101
UiO Untitled
 
11 Bull, Kirsti Strøm.
Russian Fishing Activities off the Coast of Finnmark - A Legal History. Arctic Review on Law and Politics 2015 ;Volume 6.(1) p. -
UiO Untitled
 
12 Bull, Kirsti Strøm.
Sami reindeer herders´herding rights in Norway from the nineteenth century to the present day. I: Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law. Ashgate 2015 ISBN 9781472425416. p. 200-210
UiT Untitled
 
13 Bull, Kirsti Strøm; Smith, Carsten.
Høyesterett og samiske rettigheter. I: Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02464-6. p. 478-507
UiO Untitled
 
14 Winge, Nikolai K; Bull, Kirsti Strøm.
Fast eiendoms rettsforhold - Kort forklart. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02485-1) 170 p.
UiO NMBU Untitled
 
2014
15 Bull, Kirsti Strøm.
Almanakk for Norge som folkebok. I: Årbok 2013. Det Norske Videnskaps-Akademi 2014 ISBN 978-82-7099-789-3. p. 205-211
UiO Untitled
 
2013
16 Bull, Kirsti Strøm.
Rekkevidden av jordskifterettens kompetanse etter jordskifteloven § 88 ved grensegang for landskapsvernområde. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volume 15.(4) p. 13-13
UiO Untitled
 
17 Bull, Kirsti Strøm; Halvorsen, Marit.
Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Oslo: Dreyersforlaget A/S 2013 (ISBN 978-82-8152-040-0) 216 p.
UiO Untitled
 
18 Bull, Kirsti Strøm; Halvorsen, Marit.
Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering 2013 (ISBN 9788281520400) 216 p.
UiO Untitled
 
2012
19 Bull, Kirsti Strøm.
Jordsalgslovgivningen i Finnmark 1775-1902 - en oversikt. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. p. 108-119
UiO Untitled
 
20 Bull, Kirsti Strøm.
Jordsalgsreglene og koloniseringspolitikken i Finnmark. I: Juss i nord: Hav, fisk og urfolk. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 978-82-05-43174-4. p. 174-197
UiO Untitled
 
2011
21 Bull, Kirsti Strøm.
Fast eiendom. Krav om overtagelse av siidaandel, reinflokk og reinmerke ved skifte av dødsbo. Høyesteretts dom av 20. september 2011 (HR-2011-1743-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (4) p. 15-17
UiO Untitled
 
22 Bull, Kirsti Strøm.
Fast eiendom. Spørsmål om kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved brudd på strøkservitutt - Rt. 2011 s. 228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) p. 17-18
UiO Untitled
 
23 Bull, Kirsti Strøm.
Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01901-7) 172 p.
UiO Untitled
 
2010
24 Bull, Kirsti Strøm.
Almanakken som folkebok. I: Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2010 ISBN 9788205397743. p. 77-87
UiO Untitled
 
25 Bull, Kirsti Strøm.
ESC Rights and Norwegian Law and Natural Resources. Implementation of Treaties onEconomic, Social and Cultural Rights in China and Norway; 2010-08-23 - 2010-08-25
UiO Untitled
 
26 Bull, Kirsti Strøm.
Genetiske undersøkelser - er dagens regulering god nok?. I: Georgs bok. Pax Forlag 2010 ISBN 978-82-530-3339-6. p. 209-215
UiO Untitled
 
27 Bull, Kirsti Strøm.
Innledning. I: Natur, rett, historie. Akademisk Publisering 2010 ISBN 978-82-8152-035-6. p. 9-14
UiO Untitled
 
28 Bull, Kirsti Strøm.
Litteratur. Endre Stavang (red.):Ekspropriasjon - Noen sentrale emner. Cappelens Akademiske Forlag. Oslo 2010. 511 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (4) p. 22-22
UiO Untitled
 
29 Bull, Kirsti Strøm.
Natur, rett, historie. Akademisk Publisering 2010 (ISBN 978-82-8152-035-6) 250 p.
UiO Untitled
 
30 Bull, Kirsti Strøm.
Om "tida og tilhøva" i sameie- og servituttretten. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. p. 35-43
UiO Untitled
 
31 Bull, Kirsti Strøm.
Reindriftens bruksrettigheter. Kart og plan 2010 ;Volume 70.(3) p. 174-181
UiO Untitled
 
32 Bull, Kirsti Strøm.
Reindriftens øvrige bruksrettigheter. Reindriftsrettskurs; 2010-03-11 - 2010-03-12
UiO Untitled
 
33 Bull, Kirsti Strøm.
Sørsamisk historie i norske rettssaler. I: Samer i Sør (Åarjel-saemieh). Årbok nr. 10. Snåsa: Stiftelsen Saemien Sijte 2010 ISBN 978-82-93120-00-1. p. 19-28
UiO Untitled
 
2009
34 Bull, Kirsti Strøm.
Alimusreiekti ja sámi vuoigatvuodat. I: SámioAhpahus Sámi Dutkan Sámi Ásahus. Guovdageaidnu: Sámi University College 2009 ISBN 978-82-7367-022-9. p. 27-32
UiO Untitled
 
35 Bull, Kirsti Strøm.
Avtaler mellom utbygger og reineiere. Etterutdanningskurs for jurister; 2009-03-26 - 2009-03-27
UiO Untitled
 
36 Bull, Kirsti Strøm.
Den juridiske dimensjon. Kurs om samiske forhold; 2009-10-02 - 2009-10-02
UiO Untitled
 
37 Bull, Kirsti Strøm.
Det historiske fisket i Finnmark - utviklingen av regelverket for retten til fisket. Seminar for NRK; 2009-06-09 - 2009-06-09
UiO Untitled
 
38 Bull, Kirsti Strøm.
Folketrygden og yrkesskader i reindriften. Etterutdanningskurs; 2009-03-26 - 2009-03-27
UiO Untitled
 
39 Bull, Kirsti Strøm.
Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften Spesielt om forslag til endringer i reindriftsloven. Møte for tillitsvalgte i NRL; 2009-01-09 - 2009-01-09
UiO Untitled
 
40 Bull, Kirsti Strøm.
Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde: Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009 ;Volume 88.(4) p. 736-741
UiO Untitled
 
41 Bull, Kirsti Strøm.
Om ”tida og tilhøva” som dynamisk aspekt ved den statiske tingsretten. Grotli-seminar; 2009-06-04 - 2009-06-05
UiO Untitled
 
42 Bull, Kirsti Strøm.
Redegjørelse for Samerettsutvalgets forslag til endring av reindriftsloven. Etterutdanningskurs; 2009-03-26 - 2009-03-27
UiO Untitled
 
43 Bull, Kirsti Strøm.
Samerett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01406-7. p. 825-832
UiO Untitled
 
44 Bull, Kirsti Strøm.
Samerettsutvalget 2 og forslagene til endringer i reindriftsloven. Seminar for NRK; 2009-06-09 - 2009-06-09
UiO Untitled
 
45 Bull, Kirsti Strøm.
Weapons and guides. Lawyer history in Norway. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009 ;Volume 88.(4) p. 736-741
UiO Untitled
 
46 Bull, Kirsti Strøm; Falkanger, Aage Thor.
Etterord - Mare librum og Norge. I: Mare liberum - Det frie hav. Vidarforlaget AS 2009 ISBN 978-82-7990-079-5. p. 189-196
UiO UiT Untitled
 
47 Bull, Kirsti Strøm; Winge, Nikolai Kristoffersen.
Fast eiendoms rettsforhold. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01427-2) 160 p.
UiO Untitled
 
2008
48 Bull, Kirsti Strøm.
Allmanakkene i Hodalen. Årbok for Nord-Østerdalen 2008 p. 13-17
UiO Untitled
 
49 Bull, Kirsti Strøm.
Bakgrunnen for Skjelettutvalget. Møte i skjelettutvalget; 2008-01-29 - 2008-01-29
UiO Untitled
 
50 Bull, Kirsti Strøm.
Bertil Bengtsson: Samerätt - översikt. Nordstedts Juridik, Stockholm 2004.131 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 (1) p. 93-95
UiO Untitled
 
    Show next list