Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-29 of 29

2018
1 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Aksjeloven § 10-9 tredje ledd ble tolket innskrenkende for ikke å komme i strid med grunnleggende kontraktsrettslige prinsipper – HR-2018-111-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2) p. -
UiO Untitled
 
2 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Daglig leders erstatningsansvar overfor selskapets kontraktspart, basert på aksjeloven § 17-1 (HR-2017-2375-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (1) p. -
UiO Untitled
 
3 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Styremedlemmers erstatningsansvar, generelt og i konsern. Industrijuristseminaret 2018; 2018-03-09 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
2017
4 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Aksjeeiernes lojalitetsplikt overfor selskapet. Arbeidsrettsgruppens høstseminar; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiO Untitled
 
5 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Ansvarsgjennombrudd, kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og selskapsrettslige prinsipper. Sjørettsseminar; 2017-04-20 - 2017-04-22
UiO Untitled
 
6 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Ansvarsgjennombrudd – kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og aksjeselskapsrettslige prinsipper. MarIus 2017
UiO Untitled
 
7 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
HR-2017-33 (Sønnichsen/Forusstranda). Det årlige konkursrettsseminaret; 2017-06-08 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
8 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Om avtalt forkjøpsrett ble utløst ved fusjon (HR-2017-1664-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 (4) p. 15-15
UiO Untitled
 
9 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
PRINSIPPER FOR BEREGNING AV AKSJERS VIRKELIGE VERDI VED INNLØSNING AV AKSJER. Advokatenes fagdager; 2017-06-06 - 2017-06-06
UiO Untitled
 
10 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Shareholders duties towards the company and other shareholders. Seminar for unge forskere ved Max Planck instituttet; 2017-04-16 - 2017-04-17
UiO Untitled
 
2016
11 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Aksjeeiers ansvar for selskapets forpliktelser. Den årlige selskapsrettskonferansen 2016; 2016-10-25 - 2016-10-26
UiO Untitled
 
12 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Anders H. Liland: Fusjon og fisjon av selskaper,. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 (4) p. -
UiO Untitled
 
13 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Boets erstatningskrav etter akjseloven kapittel 17. Det årlige konkursrettsseminaret; 2016-06-02 - 2016-06-03
UiO Untitled
 
14 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Erstatningsansvar for styreleder/aksjeeier i underkapitalisert selskap – Håheller-dommen (HR-2016-1440-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 (3) p. 22-23
UiO Untitled
 
15 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Jukka Mähönen og Seppo Villa: Aktiebolag I. Allmänna läror,. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 (4) p. -
UiO Untitled
 
16 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Lojalitetspliktens utvikling i nyere norsk rettspraksis. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. p. 153-182
UiO Untitled
 
17 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Noen tanker om den formuerettslige kompetansen i norske domstoler. Lov og Rett 2016 p. 216-223
UiO Untitled
 
18 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Revisors kjøpesumsberegninger - er de voldgiftsdommer?. Voldgiftsseminar; 2016-02-18 - 2016-02-18
UiO Untitled
 
19 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Selskapsrettslig regulering av konsernspørsmål. Seminar for juridiske direktører; 2016-03-11 - 2016-03-11
UiO Untitled
 
2015
20 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Innløsning og utelukkelse av aksjonær. Den årlige selskapsrettskonferansen; 2015-10-28 - 2015-10-29
UiO Untitled
 
21 Christoffersen, Margrethe Buskerud; Berge, Stig.
KJØPESUMSBEREGNING I AKSJEKJØPSAVTALER – ER REVISORS AVGJØRELSER UNDERLAGT VOLDGIFTSLOVEN?. I: Avtalt prosess. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02420-2.
UiO Untitled
 
2014
22 Christoffersen, Margrethe Buskerud; Berge, Stig.
Førtidig betaling av aksjeinnskudd; garantiansvaret i asl. § 2-19. Revisjon og Regnskap 2014 (8) p. 37-42
UiO Untitled
 
2013
23 Bruserud, Herman; Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Grensen mellom direkte og indirekte tap. Det årlige kontraktsrettskurset; 2013-11-20 - 2013-11-20
UiO Untitled
 
2012
24 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Bokanmeldelse: Ole Kristian Aabø-Evensen: Om oppkjøp av selskaper og virksomhet. En praktisk tilnærming til prosessene, verktøyene og eksemplene. Lov og Rett 2012 p. 442-445
UiO Untitled
 
2008
25 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler. Gyldendal Akademisk 2008 (ISBN 978-82-05-38626-6) 687 p.
UiO Untitled
 
26 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Mangler og ugyldighet ved virksomhet som tingsinnskudd. Tidsskrift for forretningsjus 2008 p. 301-324
UiO Untitled
 
2005
27 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Virksomhetsoverdragelser - noen kjøpsrettslige spørsmål i lys av Rt. 2002 s. 1110 (Bodum-dommen). Jussens venner 2005 (Vol. 40, h. 1) p. 19-40
UiO Untitled
 
2004
28 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet. Tidsskrift for forretningsjus 2004 p. 373-406
UiO Untitled
 
1995
29 Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Beskyttelsen av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - med linjer til norsk rett. Oslo: Juristforbundets forlag 1995 (ISBN 8278330042) 128 p.
UiO Untitled