Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 138 << Previous 1 2 3    Next >>

2018
1 Bugge, Hans Christian; Dalhammar, Carl; Maitre-Ekern, Eléonore.
Developing Legislation to Prevent Environmental Damage from Products: A Herculean but Necessary Task. I: Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108422444. p. 1-20
UiO Untitled
 
2 Maitre-Ekern, Eléonore; Bugge, Hans Christian; Dalhammar, Carl.
Present and future challenges for Europe's environmental product policy. I: Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108422444. p. 337-349
UiO Untitled
 
3 Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl; Bugge, Hans Christian.
Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108422444) 362 p.
UiO Untitled
 
2016
4 Bugge, Hans Christian.
Forurensningsloven i et jubileumsår. Om Inges første store miljølovutredning og utviklingen siden. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. p. 126-140
UiO Untitled
 
5 Bugge, Hans Christian.
Miljørett som velferdsrett. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. p. 115-128
UiO Untitled
 
6 Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf.
Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02446-2) 646 p.
UiO Untitled
 
7 Syse, Aslak; Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Tverberg, Arnulf.
Inge Lorange Backer 70 år. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. p. 1-8
UiO Untitled
 
2014
8 Bugge, Hans Christian.
Environmental Law in Norway - Second Edition. Kluwer Law International 2014 (ISBN 9789041153173) 1 p.
UiO Untitled
 
2013
9 Bugge, Hans Christian.
EØS-avtalens betydning for norsk areallovgivning og arealplanlegging. Forelesning; 2013-02-01 - 2013-02-01
UiO Untitled
 
10 Bugge, Hans Christian.
Fra "Romskipet Jorden" til "bærekraftig utvikling": Kan verdens miljø reddes? Et historisk tilbakeblikk og noen grunnproblemer. Forelesning i miljørett; 2013-10-01 - 2013-10-01
UiO Untitled
 
11 Bugge, Hans Christian.
Har vi de rettslige redskapene som trengs for en god forvaltning av våre havområder?. I: Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7. p. 65-87
UiO Untitled
 
12 Bugge, Hans Christian.
Twelve fundamental challenges in environmental law : an introduction to the concept of rule of law for nature. I: Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law. Cambridge University Press 2013 ISBN 978-1-107-04326-8. p. 3-26
UiO Untitled
 
13 Bugge, Hans Christian.
Vern av verdifulle kulturlandskap: Har vi de rettslige redskapene som trengs? «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» i rettslig lys. Tidsskriftet UTMARK 2013 ;Volume 1.
UiO Untitled
 
14 Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Berglann, Helge; Bugge, Hans Christian; Norderhaug, Ann; Rønningen, Katrina; Swensen, Grete; Øian, Hogne.
Grønt partnerskap i landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Tidsskriftet UTMARK 2013 (1)
BYGDEFORSK HINN NIBIO NIKU NINA UiO Untitled
 
2012
15 Bugge, Hans Christian.
Climate Change Law and Policy in Norway. Finnish Environmental Law review 2012 ;Volume IIB.(3/2012) p. 90-105
UiO Untitled
 
2011
16 Bugge, Hans Christian.
Benedikte Moltumyr Høgberg: Forbud mot tilbakevirkende lover. Universitetsforlaget, Oslo 2010, 517 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (1) p. 102-109
UiO Untitled
 
17 Bugge, Hans Christian.
Climate Adaptation - environmental protection in a changing climate. Key Challenges and Developments in Environmental Law; 2011-05-19 - 2011-05-20
UiO Untitled
 
18 Bugge, Hans Christian.
Climate change adaptation - some legal challenges. Nordic Seminar on Environmental Law; 2011-03-16 - 2011-03-17
UiO Untitled
 
19 Bugge, Hans Christian.
Environmental and energy policy and regulation in Norway. Legal Systems and Wind Energy - A Comparative Perspective; 2011-10-06 - 2011-10-07
UiO Untitled
 
20 Bugge, Hans Christian.
Environmental Law in Norway. Wolters Kluwer 2011 (ISBN 978-90-411-3606-0) 335 p.
UiO Untitled
 
21 Bugge, Hans Christian.
EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet. Oslo: Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2011 (ISBN 978-82-93145-26-4) 68 p.
UiO Untitled
 
22 Bugge, Hans Christian.
Implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide: Norway. Implementing the EU CO2 Storage Directive: Challenges and Opportunities; 2011-11-07 - 2011-11-07
UiO Untitled
 
23 Bugge, Hans Christian.
International environmental law: Introduction, sources and main principles. Master of Energy and Environmental Law; 2011-10-03 - 2011-10-03
UiO Untitled
 
24 Bugge, Hans Christian.
Lærebok i miljøforvaltnignsrett, 3.utgave. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01918-5) 337 p.
UiO Untitled
 
25 Bugge, Hans Christian; Ueland, André Lamark.
Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide: Norway. London: University College London 2011 31 p.
UiO Untitled
 
26 Voigt, Christina; Bugge, Hans Christian.
Legal Issues Related to the Promotion and Regulation of Renewable Energy in EU Member States – Synthesis Report. Avosetta Seminar; 2011-04-01 - 2011-04-03
UiO Untitled
 
2010
27 Bugge, Hans Christian.
Environmental Law in Norway. Wolters Kluwer 2010 (ISBN 978-90-411-3606-0) 335 p.
UiO Untitled
 
28 Bugge, Hans Christian.
Environmental Law's Fragmentation and Discretionary Decision-making. A Critical Reflection on the Case of Norway. I: Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-33611-0. p. 55-75
UiO Untitled
 
29 Bugge, Hans Christian.
Er Høyesterett "miljøvennlig"? Tre aktuelle høyesterettssaker av prinsipiell betydning. Instituttseminar; 2010-04-20 - 2010-04-20
UiO Untitled
 
30 Bugge, Hans Christian.
EØS-avtalens betydning for norsk miljøpolitikk. EØS og norsk nergi-, miljø- ogklimapolitikk; 2010-11-15 - 2010-11-15
UiO Untitled
 
31 Bugge, Hans Christian.
Forurensingsrettens røtter. I: Natur, rett, historie. Akademisk Publisering 2010 ISBN 978-82-8152-035-6. p. 163-194
UiO Untitled
 
32 Bugge, Hans Christian.
"Integrasjonsprinsippet": røtter, begrunnelse og dilemmaer. Bør sektormyndighetene ha ansvaret for å ivareta miljøhensyn?; 2010-11-12 - 2010-11-12
UiO Untitled
 
33 Bugge, Hans Christian.
Introduction to International Environmental Law. Master Course in Energy and Environmental Law; 2010-10-04 - 2010-10-04
UiO Untitled
 
34 Bugge, Hans Christian.
Juridiske aspekter ved klimaskader. Risiko og ansvarsfordeling ved klimaskader; 2010-10-19 - 2010-10-19
UiO Untitled
 
35 Bugge, Hans Christian.
Klima og menneskerettighter - den globale dimensjonen. Klima og menneskerettigheter; 2010-10-21 - 2010-10-21
UiO Untitled
 
36 Bugge, Hans Christian.
Noen utfordringer knyttet til påregnelighetskriteriet i norsk ekspropriasjonsrett. Ekspropriasjonsrettseminar; 2010-08-31 - 2010-08-31
UiO Untitled
 
37 Bugge, Hans Christian.
Norvège: Politique de petrole et de l'environnement. La Norvège et l'or de la mer; 2010-11-19 - 2010-11-20
UiO Untitled
 
38 Bugge, Hans Christian.
Norway. Environmental Law. Wolters Kluwer 2010 (ISBN 978-90-654-4945-0) 335 p.
UiO Untitled
 
39 Bugge, Hans Christian.
Nytt lovverk som paraply for en fremtidig naturressursforvaltning. Ny rammelovgivning for ressursforvaltning, med særlig fokus på vanndirektivet; 2010-03-02 - 2010-03-03
UiO Untitled
 
40 Bugge, Hans Christian.
Plan- og bygningsloven - nye begrensninger eller nye muligheter i strandsonen?. Strandsoneforvaltning i støpeskjeen; 2010-10-11 - 2010-10-11
UiO Untitled
 
41 Bugge, Hans Christian.
Plan- og bygningsloven i kystsonen. Naturressursforvaltning i kystsonen; 2010-06-17 - 2010-06-18
UiO Untitled
 
42 Bugge, Hans Christian.
Storsamfunnets styring av privat grunn i lys av Grunnloven og sammenlignet med andre nordiske land. Årsmøte i Glommen Skog; 2010-04-22 - 2010-04-22
UiO Untitled
 
43 Bugge, Hans Christian.
The international climate regime: Between ecology, equity and efficiency. Regulating Global Concerns. Climate Change and Intellectual Property Rights; 2010-05-10 - 2010-05-12
UiO Untitled
 
44 Bugge, Hans Christian; Backer, Inge Lorange.
Forsømt konsekvensutredning av alternativer. Lov og Rett 2010 (3) p. 115-127
UiO Untitled
 
2009
45 Bugge, Hans Christian.
Adapting to climate change through land use planning and nature management: Obligations, rights, and risks. Seminar; 2009-06-16 - 2009-06-16
UiO Untitled
 
46 Bugge, Hans Christian.
Environment and energy policy – regulatory choices. Masterkurs i miljø- opg energirett; 2009-10-01 - 2009-10-02
UiO Untitled
 
47 Bugge, Hans Christian.
Environmental/energy regulation in Norway. Masterkurs i mijlø- og energirett, Århus universitet; 2009-10-01 - 2009-10-02
UiO Untitled
 
48 Bugge, Hans Christian.
Erstatnking for rådighetsinnskrenkninger: Står vi ved et "paradigmeskifte"?. Lov og Rett 2009 (5) p. 257-258
UiO Untitled
 
49 Bugge, Hans Christian.
Hvordan skal hensynet til miljøet ivaretas ved forvaltningens skjønnsutøvelse?. Miljøkrise og finanskrise - hvor går veien videre?; 2009-09-01 - 2009-09-01
UiO Untitled
 
50 Bugge, Hans Christian.
Lærebok i miljøforvaltningsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 9788215015675) 224 p.
UiO Untitled
 
    Show next list