Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 135 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Imeland, Vilde; Høgberg, Alf Petter; Aarli, Ragna; Holmboe, Morten.
– Skillet mellom bevis og indisier er misvisende. Morgenbladet [Newspaper] 2020-10-04
PHS UiB UiO Untitled
 
2019
2 Høgberg, Alf Petter.
Domstolspraksis som rettskildefaktor. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 259-292
UiO Untitled
 
3 Høgberg, Alf Petter.
Forvaltningsrettslig ‘ugyldighet’ som koblingsbegrep. I: Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03205-4. p. 129-142
UiO Untitled
 
4 Høgberg, Alf Petter.
Introduksjon til folkerett. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 357-359
UiO Untitled
 
5 Høgberg, Alf Petter.
Kriminalisering og kriminalitetsbekjempelse som årsak til samfunnsproblemer – i historisk, samtids- og komparativ belysning. Eskelandseminaret på Slirå 2019; 2019-09-27 - 2019-09-29
UiO Untitled
 
6 Høgberg, Alf Petter.
Reelle hensyn. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 343-356
UiO Untitled
 
7 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnloven som rettskildefaktor. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 239-258
UiO Untitled
 
8 Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen.
Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215028354) 800 p.
UiB UiO Untitled
 
2017
9 Hov, Jo; Høgberg, Alf Petter.
Obligasjonsrett. Oslo: Papinian 2017 (ISBN 9788291060255) 553 p.
UiO Untitled
 
10 Høgberg, Alf Petter.
Forvaltningsrettslig preklusjon. Kritisk juss 2017 ;Volume 53.(2) p. 113-114
UiO Untitled
 
11 Høgberg, Alf Petter.
Helseforetaksmodellen – Organisering av helseforetak – juridiske konsekvenser av ulike organiseringsmodeller. Den 11. nasjonale helserettskonferansen; 2017-03-06 - 2017-03-07
UiO Untitled
 
12 Høgberg, Alf Petter.
Kriminalstatistikkens betydning for ideen om det åpne og liberale samfunn. Eskelandseminaret på Slirå; 2017-08-24 - 2017-08-26
UiO Untitled
 
13 Høgberg, Alf Petter; Eskeland, Ståle.
Strafferett. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202534530) 616 p.
UiO Untitled
 
2016
14 Høgberg, Alf Petter.
Rekonstruksjon og omdefinering som subversivt legislativt grep på strafferettens område. Eskelandseminaret på Slirå; 2016-08-26 - 2016-08-28
UiO Untitled
 
15 Høgberg, Alf Petter.
Rettslige standarder redefinert. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. p. 285-299
UiO Untitled
 
16 Høgberg, Alf Petter; Hov, Jo.
Obligasjonsrett. Oslo: Pampinian 2016 (ISBN 9788291060187) 550 p.
UiO Untitled
 
2015
17 Høgberg, Alf Petter.
Avtaletolkning - om forutberegnelighet og rimelighet i nordisk tradisjon. I: Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag 2015 ISBN 978-87-574-3321-0. p. 153-162
UiO Untitled
 
18 Høgberg, Alf Petter.
Gjenopptakelseskommisjonens lovanvendelse i Torgersen-saken. Lov og Rett 2015 ;Volume 54.(7) p. 441-443
UiO Untitled
 
19 Høgberg, Alf Petter.
I språkets bilde - elementære logiske emner i juridisk kontekst, 2. utgave. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02477-6) 125 p.
UiO Untitled
 
20 Høgberg, Alf Petter.
Strafferettens usynlige sømmer og skillelinjer. Strafferettsseminaret på Slirå; 2015-09-04 - 2015-09-06
UiO Untitled
 
2013
21 Høgberg, Alf Petter.
Anke på straffutmåling. VG [Newspaper] 2013-08-29
UiO Untitled
 
22 Høgberg, Alf Petter.
Lovspråkets transformasjoner – Om virkelighetens forvandling av lovspråket, og lovspråkets forvandling av virkeligheten. Innledning på instituttlunsj; 2013-06-04 - 2013-06-04
UiO Untitled
 
23 Høgberg, Alf Petter.
Om benådning. Aftenposten [Newspaper] 2013-07-23
UiO Untitled
 
24 Høgberg, Alf Petter.
Om forutsetninger for kunstgave. Adresseavisen [Newspaper] 2013-02-12
UiO Untitled
 
25 Høgberg, Alf Petter.
Om ikrafttredelse av ny straffelov. Dagbladet [Newspaper] 2013-04-22
UiO Untitled
 
26 Høgberg, Alf Petter.
Om korrupsjon. VG [Internet] 2013-09-18
UiO Untitled
 
27 Høgberg, Alf Petter.
Om saksbehandlingstiden i straffesaker. VG [Newspaper] 2013-05-26
UiO Untitled
 
28 Høgberg, Alf Petter.
Om sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter. Eiendomsrettsseminaret i regi av Statens Kartverk; 2013-09-11 - 2013-09-12
UiO Untitled
 
29 Høgberg, Alf Petter.
Om straffutmåling. VG [Newspaper] 2013-09-19
UiO Untitled
 
30 Høgberg, Alf Petter.
Om strukturerte spareprodukter. Dagens næringsliv [Internet] 2013-03-26
UiO Untitled
 
31 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Noen ord om grunnlovstolkning. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. p. 249-265
UiO Untitled
 
32 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tolkning av Grunnloven. Jussens venner 2013 ;Volume 48.(3) p. 193-226
UiO Untitled
 
33 Høgberg, Alf Petter; Schea, Trond Eirik; Torgersen, Runar.
Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-39157-7) 333 p.
UiO Untitled
 
34 Høgberg, Alf Petter; Tøssebro, Henriette N..
Om aktiv og passiv medvirkning. I: Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-39157-7. p. 123-148
UiO Untitled
 
2012
35 Høgberg, Alf Petter.
Fra lovtekst til Facebook. Første seminar i seminarrekken Lovlig uklart? Arrangert av Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved UiO i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Seminarrekken er støttet av prosjektet «Klart språk i staten».; 2012-10-29 - 2012-10-29
UiO Untitled
 
36 Høgberg, Alf Petter.
I språkets bilde - Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215019659) 119 p.
UiO Untitled
 
37 Høgberg, Alf Petter.
Norway Mass Killer Gets the Maximum: 21 Years. New Yourk Times [Newspaper] 2012-08-24
UiO Untitled
 
38 Høgberg, Alf Petter.
Om tolkning og subsumsjon - med særlig henblikk på lagrettens og Høyesteretts kompetanse. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. p. 212-226
UiO Untitled
 
39 Høgberg, Alf Petter; Tøssebro, Henriette N..
Begrensninger i adgangen til å fingere skyld. Kritisk juss 2012 ;Volume 38.(3-4) p. 223-243
UiO Untitled
 
2011
40 Høgberg, Alf Petter.
Voodo i strafferetten. Strafferettsseminaret på Slirå; 2011-09-16 - 2011-09-18
UiO Untitled
 
41 Høgberg, Alf Petter.
Voodoo i rettslig argumentasjon: Kunsten å skjule gamle avguder i rettens hellige treenighet: autoritet, tradisjonalitet og rasjonalitet. Instituttlunsj ved; 2011-06-14 - 2011-06-14
UiO Untitled
 
42 Høgberg, Alf Petter; Kinander, Morten.
Det formelle legalitetsprinsippet og retttskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (1) p. 15-55
UiO Untitled
 
43 Kinander, Morten; Høgberg, Alf Petter.
Det formelle legalitetsprinsippet og rettskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (1) p. 15-56
BI UiO Untitled
 
2010
44 Høgberg, Alf Petter.
Kriminalitetens velsignelser - om kriminalitetens verdiskapning og samfunnsnyttige funksjon. Sliråseminaret 2010; 2010-04-16 - 2010-04-18
UiO Untitled
 
45 Høgberg, Alf Petter.
"Likhet for loven" - om aktuelle saksforhold der formelle og materielle rettssikkerhetsidealer er satt under press. Kriminalpolitisk seminar; 2010-11-17 - 2010-11-17
UiO Untitled
 
46 Høgberg, Alf Petter.
Om bedømmelseskriterier for juridiske doktorgrader i de nordiske land. XIV nordiske strafferettsworkshop; 2010-05-08 - 2010-05-11
UiO Untitled
 
47 Høgberg, Alf Petter.
Om samfunnsnytte og verdiskapning som direkte konsekvenser av lovbrudd og kriminell virksomhet. Forskergruppen SAMRISKs frokostseminar; 2010-04-29 - 2010-04-29
UiO Untitled
 
48 Høgberg, Alf Petter.
Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter som strukturell forklaringsmodell. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. p. 100-110
UiO Untitled
 
49 Høgberg, Alf Petter; Hov, Jo.
Oversikt over avtaleretten. Oslo: Pampinian 2010 (ISBN 978-82-91060-22-4) 169 p.
UiO Untitled
 
50 Høstmælingen, Njål; Høgberg, Alf Petter.
Grunnlovsfesting av retten til privatliv?. Jussens venner 2010 ;Volume 45.(2) p. 98-146
UiO Untitled
 
    Show next list