Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 91 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Strand, Vibeke Blaker.
FNs menneskerettskonvensjoner og FN-komiteenes håndheving av dem. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 420-451
UiO Untitled
 
2 Strand, Vibeke Blaker.
Interpreting the ECHR in its normative environment: interaction between the ECHR, the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women and the UN convention on the rights of the child. International Journal of Human Rights 2019 p. -
UiO Untitled
 
3 Strand, Vibeke Blaker.
«Likhet, frihet, bærekraft og – vilje» - innlegg 8. mars 2019. Kvinnedag-arrangement med tema: «Hvem skal bære (frem) velferdsstaten? Befolkningspolitikk i et bredt perspektiv»; 2019-03-08
UiO Untitled
 
4 Strand, Vibeke Blaker.
Likhetsprinsippets strukturelle side i praksis om religiøst baserte reservasjonskrav i arbeidslivet. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. p. 427-453
UiO Untitled
 
5 Strand, Vibeke Blaker.
Non-discrimination and equality as the foundations of peace. I: Research Handbook on International Law and Peace. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 9781788117463. p. 285-307
UiO Untitled
 
6 Strand, Vibeke Blaker.
Rights as tools to promote equality within religious groups. Seminar with Seyran Ates, winner of UiO's Human Rights Award 2019; 2019-12-06
UiO Untitled
 
2018
7 Strand, Vibeke Blaker.
"Drivkrefter for realisering av menneskerettigheter". Menneskerettsukas magasin, s. 4-6 2018
UiO Untitled
 
8 Strand, Vibeke Blaker.
Nødvendig omkamp om spiralnekt. Lov og Rett 2018 ;Volume 57.(6) p. 325-341
UiO Untitled
 
9 Strand, Vibeke Blaker.
Nødvendige avklaringer i spiralnektsaken. Advokatbladet 2018
UiO Untitled
 
10 Strand, Vibeke Blaker.
Religion in the Labour Market in Norway. Foredrag; 2018-04-09 - 2018-04-10
UiO Untitled
 
11 Strand, Vibeke Blaker; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The Role of the European Convention on Human Rights in the Norwegian Legal Order. I: Contemporary Issues of Human Rights Protection in International and National Settings. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-1-5099-2175-1. p. 27-44
UiO Untitled
 
2017
12 Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Rettigheter og politikk henger sammen. Forskning.no [Internet] 2017-01-17
UiO Untitled
 
13 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Felles lov raserer vernet. Dagbladet 2017 p. 30-31
UiO Untitled
 
14 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss 2017 ;Volume 53.(1) p. 4-34
UiO Untitled
 
15 Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. p. 250-260
UiO Untitled
 
16 Strand, Vibeke Blaker.
Blind for forskjellsbehandling. Vårt land 2017 p. 20-21
UiO Untitled
 
17 Strand, Vibeke Blaker.
Kunsten å bryte ned likestillingsapparatet midt i en valgkamp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
18 Strand, Vibeke Blaker.
Menneskerettigheter som rammeverk i det nye mangfoldssamfunnet. I: Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02212-3. p. 276-297
UiO Untitled
 
19 Strand, Vibeke Blaker.
Plikt til å utføre arbeid og religionsfrihet. Nordisk Juristmøte; 2017-08-25
UiO Untitled
 
20 Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn.
Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review 2017 ;Volume 4.(3) p. 124-132
UiO Untitled
 
2016
21 Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Introduksjon. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. p. 17-33
UiO Untitled
 
22 Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 978-82-05-48452-8) 298 p.
UiO Untitled
 
23 Strand, Vibeke Blaker.
Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov: Forenklingsjuss som svekker kvinners rettigheter?. Universitetet i Oslo sitt kvinnedagsarrangement; 2016-03-08
UiO Untitled
 
24 Strand, Vibeke Blaker.
Håndheving av diskrimineringsvernet i møte med andre lover i velferdsstaten. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. p. 135-166
UiO Untitled
 
25 Strand, Vibeke Blaker.
Håndhevingsorganenes kompetanse: Rettsgrunnlag og praksis. Seminar med tema: "Diskrimineringsvernet på retrett? Håndhevings- og rettskildemessige utfordringer"; 2016-09-26
UiO Untitled
 
26 Strand, Vibeke Blaker.
Nedsatt funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag drøye ti år etter fremleggelsen av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet.. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. p. 449-467
UiO Untitled
 
27 Strand, Vibeke Blaker.
Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Foredrag for utvalget som utreder etiske og praktiske forhold rundt tanke- og samvittighetsfriheten i arbeidslivet (Samvittighetsutvalget); 2016-03-08
UiO Untitled
 
28 Strand, Vibeke Blaker.
Spenninger mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakeres religiøst begrunnede praksiser. Møte i Norsk Arbeidsrettslig Forening; 2016-03-01
UiO Untitled
 
29 Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela; Bostad, Inga.
Forbigår den beste. Dagens næringsliv 2016 p. 32-
UiO Untitled
 
2015
30 Strand, Vibeke Blaker.
Forenklingsjuss – en trussel mot individers vern mot kjønnsdiskriminering?. Lov og Rett 2015 ;Volume 54.(8) p. 449-470
UiO Untitled
 
31 Strand, Vibeke Blaker.
Ikke kun en Grunnlov på papiret – Barns menneskerettigheter er styrket. Morgenbladet 2015
UiO Untitled
 
32 Strand, Vibeke Blaker.
Non-Discrimination and Equality as the Foundations of Peace. I: Promoting Peace Through International Law. Oxford University Press 2015 ISBN 9780198722731. p. 229-251
UiO Untitled
 
33 Strand, Vibeke Blaker.
Prohibitions against religious clothing and symbols in public schools and universities: narrowing the scope by introducing the principle of equal treatment of religious manifestations. Religion & Human Rights 2015 ;Volume 10.(2) p. 160-190
UiO Untitled
 
34 Strand, Vibeke Blaker.
Spenningen mellom en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk og ivaretakelse av likhet for enkeltindivider. I: Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. Oslo: St. Olav forlag 2015 ISBN 9788270243068. p. 95-113
UiO Untitled
 
35 Strand, Vibeke Blaker; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Menneskerettigheter i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk 2015 (ISBN 978-82-05-47295-2) 256 p.
UiO Untitled
 
2014
36 Strand, Vibeke Blaker.
Bruk av hijab i politiet. Individuelt og strukturelt diskrimineringsvern på kollisjonskurs. I: Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 9788205459281. p. 261-289
UiO Untitled
 
37 Strand, Vibeke Blaker.
Gyldendal Rettsdata, Norsk Lovkommentar: Noter til Likestillingsloven 2013.
UiO Untitled
 
38 Strand, Vibeke Blaker.
Norway's Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Highlighting Current Discourses in the Field of Human Rights in Norway. Nordic Journal of Human Rights 2014 ;Volume 32.(1) p. 75-83
UiO Untitled
 
39 Strand, Vibeke Blaker.
Sarah Haverkort-Speekenbrink: European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue. Intersentia, Cambridge/Antwerpen/Portland, 2012, 377 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014 p. 105-113
UiO Untitled
 
2013
40 Strand, Vibeke Blaker.
CRPD som del av norsk diskrimineringsrett. Bremsene på for et effektivt rettighetsvern?. Fagkonferanse om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne; 2013-12-03 - 2013-12-03
UiO Untitled
 
41 Strand, Vibeke Blaker.
De nye lovene på diskrimineringsområdet, med særlig fokus på utformingen av forbudene mot diskriminering og adgangen til tillatt forskjellsbehandling. Arbeidsrettslunsj ved Institutt for privatrett, UiO; 2013-09-03
UiO Untitled
 
42 Strand, Vibeke Blaker.
Debatt om innføring av forbud mot burka og niqab i det offentlige rom i Norge. Politisk Kvarter NRK P2 [Radio] 2013-02-15
UiO Untitled
 
43 Strand, Vibeke Blaker.
Diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne? ADHD og militærtjeneste. Innlegg på faglunsj. Kombinert RIKS- og arbeids- og sosialrettslunsj; 2013-05-30
UiO Untitled
 
44 Strand, Vibeke Blaker.
Innlegg i panel som diskuterte 'Lik adgang for kvinner til styringsstrukturen i trossamfunn som krav for økonomisk støtte'. Åpent seminar om 'Ny livssynspolitikk - mer kjønnslikestilling?'; 2013-05-06
UiO Untitled
 
45 Strand, Vibeke Blaker.
Likestillingsloven 2013 - Utvisking av kjønnsdiskrimineringsvernets styrke. Konferanse om “Kjønnslikestilling i arbeidslivet"; 2013-12-05
UiO Untitled
 
46 Strand, Vibeke Blaker.
Responsible for the parallel seminar on ‘Anti-discrimination and religion – case law development’ together with Lynn Roseberry (Copenhagen Business School). This included planning, introducing and chairing the seminar. Nordic Conference on Anti-discrimination law; 2013-04-25
UiO Untitled
 
47 Strand, Vibeke Blaker; Hellum, Anne; Schmölzer, Stephanie.
«Ett skritt frem og to tilbake». Debattinnlegg om Prop. 88 L (2012-2013) om endret diskrimineringslovgivning. Klassekampen 2013
UiO Untitled
 
48 Strand, Vibeke Blaker; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Debattinnlegg: "KRLE - Er Norge på vei mot nytt menneskerettsbruddd?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013 p. 2-
UiO Untitled
 
2012
49 Strand, Vibeke Blaker.
Balancing an individual and a structural approach towards gender equality, the question of the police hijab. I: Scandinavian women's law in the 21st century. DJØF Forlag 2012 ISBN 9788757425673. p. 219-249
UiO Untitled
 
50 Strand, Vibeke Blaker.
Debatt om rettighetsfesting. NRK P1 "Verdibørsen" [Radio] 2012-11-17
UiO Untitled
 
    Show next list