Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Rapporteringsår   Enhet: Det juridiske fakultet (UiB)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-44 av 44

1 Aall, Jørgen.
EMKs betydning etter grunnlovsrevisjonen. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2017 ;Volum 130.(5) s. 407-432
UiB Untitled
 
2 Aarli, Ragna.
Non-expiring Offences in Nordic Criminal law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2017 ;Volum 40.(154) s. 51-70
UiB Untitled
 
3 Aarli, Ragna.
Sannhetens pris: Kildevern som bevisrettslig problem. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2017 ;Volum 153.(2-4) s. 138-148
UiB Untitled
 
4 Askeland, Bjarte.
Den alminnelige lempningsregelen i kritisk belysning. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2017 ;Volum 2.(3-4) s. 268-292
UiB Untitled
 
5 Askeland, Bjarte.
Om hypotetisk, hendelig skadeårsak i erstatningsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2017 ;Volum 130.(4) s. 347-388
UiB Untitled
 
6 Augusti, Else-Marie; Bernt, Agnes Camilla; Melinder, Annika Maria D.
Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(4) s. 256-289
NKVTS UiB UiO Untitled
 
7 Bernssen, Siri Elisabeth.
Liability Assessments and Criminal Responsibility in Norwegian Legal History. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2017 ;Volum 5.(1) s. 59-76
UiB Untitled
 
8 Bernt, Jan Fridthjof.
Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Forvaltningsloven. Revisjon.. Norsk Lovkommentar 2017
UiB Untitled
 
9 Colombo, Esmeralda.
The Quest for Cosmopolitan Justice in Climate Matters. Nordisk miljörättslig tidskrift 2017 (2) s. 25-39
UiB Untitled
 
10 Cyndecka, Malgorzata Agnieszka.
FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission ∙ T‑386/14. Annotation on the Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 15 September 2016 in Case T‑386/14 FIH Holding and FIH Erhvervsbank v European Commission. European State Aid Law Quarterly 2017 ;Volum 16.(1) s. 86-92
UiB Untitled
 
11 Cyndecka, Malgorzata Agnieszka.
The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle: Lessons Learnt from the Financial Crisis. European State Aid Law Quarterly 2017 ;Volum 16.(4) s. 512-526
UiB Untitled
 
12 Eeg, Thomas.
Ektefellers og samboeres arverettslige stilling - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(2) s. 133-161
UiB Untitled
 
13 Eidsvaag, Tine.
NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Arbeidsrett 2017 ;Volum 14.(1) s. 99-112
UiB Untitled
 
14 Folkvord, Benn.
Hva er bevistema ved tilleggsskatt?. Skatterett 2017 ;Volum 36.(3) s. 203-209
UiB UIS Untitled
 
15 Franklin, Christian.
Square Pegs and Round Holes: The Free Movement of Persons under EEA Law. Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2017 ;Volum 19. s. 165-186
UiB Untitled
 
16 Grøning, Linda.
I huvudet på en maratonlöpare. Reflektioner om straffansvarets biologiska förutsättningar. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2017 ;Volum 153.(2-4) s. 629-636
UiB Untitled
 
17 Herrera Anchustegui, Ignacio.
Joint Bidding and Object Restrictions of Competition: The EFTA Court’s Take in the Taxi Case. European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 2017 ;Volum 1.(2) s. 174-179
UiB Untitled
 
18 Holgersen, Gudrun.
Arbeidsavklaringspenger: om varighet, forlengelse og forholdet til uføretrygden. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2017 ;Volum 14.(3/4) s. 204-240
UiB Untitled
 
19 Holter, Katrine Rong; Frøberg, Thomas.
Villfarelse om prejudisielle rettsforhold og uberettiget vinnings forsett. Lov og Rett 2017 ;Volum 56.(02) s. 69-85
UiB Untitled
 
20 Jacobsen, Jørn.
Constitutions and Criminal Law Reform. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2017 ;Volum 5.(1) s. 18-36
UiB Untitled
 
21 Jacobsen, Jørn.
Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2017 (2-4) s. 399-414
UiB Untitled
 
22 Jacobsen, Jørn.
Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet. Kritisk juss 2017 ;Volum 43.(3) s. 118-144
UiB Untitled
 
23 Janmyr, Maja.
No country of asylum: 'Legitimizing' Lebanon's rejection of the 1951 refugee convention. International Journal of Refugee Law 2017 ;Volum 29.(3) s. 438-465
UiB Untitled
 
24 Janmyr, Maja.
UNHCR and the Syrian refugee response: negotiating status and registration in Lebanon. International Journal of Human Rights 2017 ;Volum 22.(3) s. 393-419
UiB Untitled
 
25 Kalokairinou, L; Howard, H. C.; Slokenberga, S.; Fisher, E.; Flatscher-Thöni, M.; Hartlev, M.; Hellemondt, R. Van; Juškevičius, J.; Kapelenska-Pregowska, J.; Kováč, P.; Lovrečić, L.; Nys, H.; de Paor, A.; Prudil, L.; Phillips, A.; Rial-Sebbag, E.; Romeo Casabona, C.M; Sándor, J.; Schuster, A.; Soini, S.; Søvig, Karl Harald; Stoffel, D.; Titma, T.; Trokanas, T.; Borry, P..
Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape. Journal of Community Genetics 2017 ;Volum 9.(2) s. 117-132
UiB Untitled
 
26 Marthinussen, Hans Fredrik.
«Forusstranda»: Kreditorvern ved fisjon og fusjon, rettsvernshevd og formuerettslige metodespørsmål.. Jussens venner 2017 ;Volum 52.(2) s. 67-97
UiB Untitled
 
27 Monsen, Erik.
Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2017 ;Volum 2.(3 - 4) s. 241-267
UiB Untitled
 
28 Mæhle, Synne Sæther.
Pursuing Legal Research. Law and Method 2017 s. 1-14
UiB Untitled
 
29 Rui, Jon Petter.
Fra EU-domstolen: Grenser for myndighetenes lagring av og tilgang til trafikk- og lokaliseringsdata. Tele2 Sverige og Watson og andre, C-203/15 og C-698/15, storkammerdom 21. desember 2016. Tidsskrift for strafferett 2017 (2) s. 146-168
UiB Untitled
 
30 Rui, Jon Petter.
Fra menneskerettighetsdomstolen. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning: Prinsipiell strorkammerdom mot Norge. Tidsskrift for strafferett 2017 (1) s. 57-68
UiB Untitled
 
31 Rui, Jon Petter.
Retten til en rettferdig rettergang i straffesaker anno 2017. Jussens venner 2017 ;Volum 52.(3) s. 123-184
UiB Untitled
 
32 Skodvin, Knut Einar.
Politilova § 27 a – militær makt mot innbyggarane. Tidsskrift for strafferett 2017 (3) s. 213-234
UiB Untitled
 
33 Strandberg, Magne.
Beviskrav i sivile saker - kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. Tidsskrift for forretningsjus 2017 ;Volum 22.(1) s. 50-73
UiB Untitled
 
34 Strandberg, Magne.
Sakskostnader og bevissikring. Lov og Rett 2017 ;Volum 56.(3) s. 159-177
UiB Untitled
 
35 Strandberg, Magne; Skjefstad, Arnt.
Erstatning for feil gjort i selskapets ledelse - utviklingstrekk, tilnærming og systematikk. Tidsskrift for forretningsjus 2017 ;Volum 22.(2) s. 135-166
UiB Untitled
 
36 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Frostating og demokratiet - Var Frostating ein forløpar for det moderne demokratiet etter Grunnlova av 1814.. Gunneria 2017 ;Volum 81. s. 131-150
UiB Untitled
 
37 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Klimasøksmål og demokrati. Nytt Norsk Tidsskrift 2017 ;Volum 34.(4) s. 354-365
UiB Untitled
 
38 Sunde, Jørn Øyrehagen; Rogdaberg, Guttorm.
The Norwegian bureaucratic aristocracy and their manor houses in the thirteenth and fourteenth centuries. Danish Journal of Archaeology 2017 ;Volum 6.(2) s. 109-117
UiB Untitled
 
39 Suominen, Annika Elisabet.
Brexit and EU criminal law – The Norwegian approach.. Criminal Law Forum 2017 ;Volum 28.(2) s. 251-273
UiB Untitled
 
40 Suominen, Annika Elisabet.
The Norwegian Court of Impeachment - with some comparative aspects.. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2017 (2-4) s. 256-266
UiB Untitled
 
41 Søvig, Karl Harald.
Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(2) s. 106-132
UiB Untitled
 
42 Søvig, Karl Harald; Haukanes, Lill.
Helsetjenester i barneverninstitusjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(1) s. 61-77
UiB Untitled
 
43 Øyen, Ørnulf.
Aktiv saksstyring av hovedforhandlinger i straffesaker – noen tanker om forslagene til Straffeprosesslovutvalget. Tidsskrift for strafferett 2017 ;Volum 17.(04) s. 345-359
UiB Untitled
 
44 Øyen, Ørnulf.
Det straffbare "forhold": EMDs tilnærming, Høyesteretts kursendring og forslagene til Straffeprosesslovutvalget. Tidsskrift for strafferett 2017 ;Volum 17.(2) s. 89-102
UiB Untitled