Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 65 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Barnehageretten og skoleretten: Noen utfordringer. Barnehageavdelingens avslutningsseminar; 2018-02-15 - 2018-02-15
UiO Untitled
 
2 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Bemanningsnormer som regulering og kvalitetstiltak. Politisk seminar; 2018-02-12 - 2018-02-12
UiO Untitled
 
3 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Elevens kollektive og individuelle medvirkning. Det årlige utdanningsrettskurset; 2018-11-07 - 2018-11-08
UiO Untitled
 
4 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hva er faget lovgivningslære og hvordan kan lovgivningslære hjelpe oss med å utforme gode lover?. Lovforum; 2018-06-19
UiO Untitled
 
5 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hvordan lage forståelige regler i opplæringslova som samtidig åpner for skjønn – bruk av språkundersøkelser i praktisk lovgivningsarbeid. Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om Klarspråk; 2018-05-22 - 2018-05-23
UiO Untitled
 
6 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Kan klarspråkarbeidet bidra til lover som lett forstås, og som samtidig varetar juridiske hensyn?. Humanioradagene 2018; 2018-10-30 - 2018-10-30
UiO Untitled
 
7 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Om klarspråksatsingen og klart lovspråk. Lunsjforedrag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
8 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Om opplæringsloven, juss og skole. Lederkonferanse; 2018-04-23 - 2018-04-23
UiO Untitled
 
9 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Opplæringslovutvalgets problemanalyse. Det årlige utdanningsrettskurset; 2018-11-07 - 2018-11-08
UiO Untitled
 
10 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning. Instituttseminar; 2018-10-11 - 2018-10-12
UiO Untitled
 
11 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning. Instituttseminar; 2018-09-06 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
12 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?. Faglunsj - Helserettsavdelingen; 2018-04-12 - 2018-04-12
UiO Untitled
 
13 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?. Nyttårsforedrag, Det nordiske administrative forbund, den norske avdeling; 2018-01-17 - 2018-01-17
UiO Untitled
 
14 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Satsingen på klart lovspråk. Innledning for Nasjonal gruppe for norsk medisinsk fagspråk; 2018-09-03 - 2018-09-03
UiO Untitled
 
15 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
The Norwegian Approach to Ex Ante and Ex Post Evaluaton of Legislation. Eksperthøring; 2018-03-14 - 2018-03-15
UiO Untitled
 
16 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Trender og rettsutvikling innen utdanningsretten. Det årlige utdanningsrettskurset; 2018-11-07 - 2018-11-08
UiO Untitled
 
17 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Using vague language in laws and regulations to facilitate interaction with professional judgement.. Fourth European Symposium on the Comprehensibility; 2018-11-15 - 2018-11-16
UiO Untitled
 
2017
18 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet?. Oslo: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet 2017 574 s.
UiO Untitled
 
2015
19 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Juridiske sider ved forslaget om klimalov. Høringsmøte om klimalov; 2015-01-12 - 2015-01-12
UiO Untitled
 
20 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Juridiske sider ved forslaget om klimalov. Lunsjmøte; 2015-01-14 - 2015-01-14
UiO Untitled
 
2014
21 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold. Arbeids- og sosialrettslunsj; 2014-10-02 - 2014-10-02
UiO Untitled
 
22 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Administrative sanksjoner og reaksjoner. Internseminar; 2014-06-19 - 2014-06-19
UiO Untitled
 
23 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hva betyr loven for styrerne?. Styrerkonferansen 2014; 2014-11-04 - 2014-11-04
UiO Untitled
 
24 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
«Hvordan påvirker offentligrettslig regulering atferd og virkelighet - modeller, systemer, tendenser og mekanismer.». Workshop: Den offentlige rettens utvikling og metodiske og teoretiske utfordringer; 2014-10-29 - 2014-10-29
UiO Untitled
 
25 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hvorfor skal næringslivets interesser gå fremfor staters rett til å regulere i Bilaterale Investeringsavtaler (BIT)?. Jubileumsfest: Handelskampanjen 10 år; 2014-03-31
UiO Untitled
 
26 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Konsekvensutredning og kost-nytte analyse av lov- og forskriftsforslag. Internseminar; 2014-05-20 - 2014-05-20
UiO Untitled
 
27 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Lovgivers kunnskapsgrunnlag og utfordringer ved evaluering. Nettverksmøte; 2014-03-25 - 2014-03-25
UiO Untitled
 
28 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Overordnet om forvaltningssanksjoner, fremvekst og utvikling. Alumnikonferansen; 2014-10-31 - 2014-10-31
UiO Untitled
 
29 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Presentasjon av doktorgradsprosjekt. Naturressursgruppelunsj; 2014-01-17 - 2014-01-17
UiO Untitled
 
30 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Reguleringsstatens fremvekst. Fremveksten av administrative sanksjoner og reaksjoner. Juristkongress 2014; 2014-11-20 - 2014-11-21
UiO Untitled
 
2013
31 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Bedre regler – innspill til tankespinn. Juristforum; 2013-05-31 - 2013-05-31
UiO Untitled
 
32 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Evalueringer av lover. I: Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1331-3. s. 91-101
UiO Untitled
 
33 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Foreldrenes rettigheter i barnehagespørsmål. Foreldrekonferansen; 2013-11-15 - 2013-11-15
UiO Untitled
 
34 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Foretak som bryter miljølovgivningen - Sanksjoner og reaksjoner. Naturressursgruppelunsj; 2013-05-31 - 2013-05-31
UiO Untitled
 
35 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hvordan utforme et effektivt og fleksibelt sanksjons- og reaksjonssystem. Administrative sanksjoner og reaksjoner ved lovbrudd; 2013-09-23 - 2013-09-23
UiO Untitled
 
36 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hvorfor etterlever selskaper regler? Og andre sentrale spørsmål fra lovgivningslæren. Juridisk fagseminar; 2013-10-15 - 2013-10-15
UiO Untitled
 
37 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hvorfor overholder selskaper reguleringer? Og hvilke konsekvenser det bør ha for utformingen av regler. Selskapsrettslunsj; 2013-02-21 - 2013-02-21
UiO Untitled
 
38 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Litt om lovskriving. Juristforum; 2013-01-14 - 2013-01-14
UiO Untitled
 
39 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Lovgivning som verktøy for å skape god barnehage. Foreldrekonferansen; 2013-11-15 - 2013-11-15
UiO Untitled
 
40 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Midtveisevaluering av doktorgradsprosjekt. Midtveisevaluering; 2013-10-03 - 2013-10-03
UiO Untitled
 
41 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
NOU 2012:1 Til barnets beste. Eksperthøring; 2013-01-10 - 2013-01-10
UiO Untitled
 
42 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Ny barnehagelov? NOU 2012: 1 Til barnas beste og Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 (2) s. 109-132
UiO Untitled
 
43 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
On knowledge and regulation: Part I Regulatory Impact Assessment, Part II Cost-Benefit Analysis, Part III Evaluation. Seminar for departementsjurister; 2013-03-20 - 2013-03-20
UiO Untitled
 
2012
44 Nordrum, Jon Chr.Fløysvik.
Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven - Rapport til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Nordrum var leder av arbeidsgruppen). Oslo: Fiskeri- og kystdepartementet 2012 114 s.
UiO Untitled
 
45 Nordrum, Jon Chr.Fløysvik.
Digital mobbing - noen rettslige spørsmål. I: Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202358822.
Untitled
 
46 Nordrum, Jon Chr.Fløysvik.
Foretak som bryter miljølovgivningen - Sanksjoner og reaksjoner. Selskapsrettslunsjen (foredrag); 2012-05-29 - 2012-05-29
UiO Untitled
 
47 Nordrum, Jon Chr.Fløysvik.
Ny barnehagelovgivning. Arbeids- og sosialrettslunsj (foredrag); 2012-05-30 - 2012-05-30
UiO Untitled
 
48 Nordrum, Jon Chr.Fløysvik.
Små og store utfordringer for barnehagefedre og barnehagelovutvalg. Foredrag for avdeling for økonomi og styring, Kunnskapsdepartementet; 2012-05-22 - 2012-05-22
UiO Untitled
 
49 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Evaluering av lover. Juristkongress 2012; 2012-11-29 - 2012-11-30
UiO Untitled
 
50 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Netto lovnytte? - Drømmen om en politisk algoritme – Utfordringer ved kost-nytte-analyse i regelforvaltningen. Nordisk forvaltningsrettslig seminar; 2012-08-23 - 2012-08-24
UiO Untitled
 
    Vis neste liste