Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 89 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Horvath, Peter.
Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland). : Naturhistorisk Museum 2020 (ISBN 978–82–7970–120–0) 30 p.
UiO Untitled
 
2 Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Lieungh, Eva.
Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography 2020
NINA UiO Untitled
 
2019
3 Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4. TRONDHEIM: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-50-1) 312 p.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
4 Halvorsen, Rune; Bratli, Harald; Wollan, Anders Kvalvåg.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell 2018. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. p. 46-79
NINA UiO Untitled
 
5 Svalheim, Ellen; Bratli, Harald.
Restaurering av gamle styvingstrær på Øvre Ramse, Åmli, Aust-Agder. Oppfølging av restaurerte styva eiker og almer.. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02458-3) ;Volume 5.46 p. NIBIO Rapport(158)
NIBIO UiO Untitled
 
2018
6 Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders.
Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia 2018 ;Volume 49.(2) p. 135-148
NIBIO UiO Untitled
 
7 Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Nilsen, Anne-Barbi.
Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1. Trondheim: Artsdatabanken 2018 (ISBN 978-82-92838-51-8) 143 p.
UiO Untitled
 
8 Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune.
Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2.. Trondheim: Artsdatabanken 2018 51 p.
NIBIO UiO Untitled
 
2017
9 Bratli, Harald; Skarpaas, Olav.
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Naturlig åpne områder under skoggrensa. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. p. 136-141
NINA UiO Untitled
 
10 Evju, Marianne; Bratli, Harald; Skarpaas, Olav.
Naturlig åpne områder under skoggrensa. Lansering av Fagsystem for økologisk tilstand; 2017-06-22
NINA UiO Untitled
 
11 Often, Anders; Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil.
Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Hedmark. Trondheim: Miljødrekoratet 2017
NINA Untitled
 
2016
12 Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Halvorsen, Rune.
Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2731-5) ;Volume 1110.42 p. NINA rapport(1110)
NINA UiO Untitled
 
13 Bratli, Harald.
Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 25 p. NINA Kortrapport(20)
NINA Untitled
 
14 Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars; Myklebost, Heidi Elin.
Natur i Norge (NiN 2.0) en innføring i teori system og kartlegging. Del 2 - Natursystemer. Internt seminar; 2016-02-09 - 2016-02-09
NINA Untitled
 
15 Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag Inge.
Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). Trondheim: Artsdatabanken 2016 303 p.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
16 Bratli, Harald; Svalheim, Ellen.
Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2931-9) 26 p. NINA Kortrapport(24)
NIBIO NINA Untitled
 
17 Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin.
Natur i Norge (NiN 2.0)en innføring i teori, system og kartlegging. Del 3 - Natursystemer og landskap. Internt seminar; 2016-02-16 - 2016-02-16
NINA Untitled
 
18 Myklebost, Heidi Elin; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars; Bratli, Harald.
Natur i Norge (NiN 2.0), en innføring i teori, system og kartlegging. Del 4 - Kartlegging. Seminar NIN 2.0; 2016-03-01 - 2016-03-01
NINA Untitled
 
19 Svalheim, Ellen; Bratli, Harald.
Solblom Arnica montana i åtte lokaliteter i Aust- og Vest-Agder. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01623-6) ;Volume 2.105 p. NIBIO Rapport(54)
NIBIO NINA Untitled
 
2015
20 Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Björn; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2805-3) 48 p. NINA temahefte(61)
NIBIO NINA NMBU Untitled
 
21 Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Gough, Leonie; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Nordén, Björn.
Overvåking av sjeldne og rødlistede lav på gamle eiker – lærdommer fra et pilotstudium. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2015 ;Volume 73.(1) p. 57-63
NINA NMBU Untitled
 
22 Bratli, Harald; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil.
Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2796-4) 49 p. NINA rapport(1171)
NIBIO NINA Untitled
 
23 Bratli, Harald; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Wesenberg, Jan.
Kartlegging av åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus. Oslo: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen 2015 (ISBN 978-82-7473-241-4) 154 p. Rapport (Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)(2015:3)
NINA UiO Untitled
 
24 Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Stabbetorp, Odd Egil; Wesenberg, Jan.
Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2742-1) 206 p. NINA rapport(1120)
NIBIO NINA Untitled
 
25 Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode.
Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2795-7) 116 p. NINA rapport(1170)
NIBIO NINA Untitled
 
26 Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge.
Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler. Trondheim: Artsdatabanken 2015 111 p.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
2014
27 Bratli, Harald; Evju, Marianne; Jordal, John Bjarne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2720-9) 76 p. NINA rapport(1100)
NINA Untitled
 
28 Bratli, Harald; Halvorsen, Rune.
Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2663-9) 88 p. NINA rapport(1047)
NINA UiO Untitled
 
29 Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil; Aarrestad, Per Arild.
Effekter av nitrogenutslipp fra veitrafikk på vegetasjon. Oslo: Statens vegvesen 2014 34 p. Statens vegvesens rapporter(272)
NINA Untitled
 
30 Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald.
Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2014 ;Volume 72.(4) p. 235-248
NINA Untitled
 
31 Holien, Håkon; Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne.
Rødlistede naturtyper i Nord-Trøndelag: Supplerende kartlegging med vekt på kalkskog, kystgranskog og naturbeitemark. Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-727-6) 111 p. Utredning/Høgskolen i Nord-Trøndelag(165)
NORD NIBIO Untitled
 
32 Svalheim, Ellen; Bratli, Harald.
Evaluering av einerrydding på Tromlingene og Jerkholmen, Arendal kommune. Sluttrapport fra igangsatt overvåking. Ås: Bioforsk 2014 (ISBN 978-82-17-01360-0) ;Volume 9.67 p. Bioforsk Rapport(162)
NIBIO NINA Untitled
 
2013
33 Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Bjørn; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
ARKO-prosjektet: en viktig kunnskapsleverandør for forvaltning av Norges biologiske mangfold. Naturen 2013 (2-2013) p. 90-103
NIBIO NINA UiO NMBU Untitled
 
34 Nordén, Bjørn; Jordal, J.; Bratli, Harald.
Bacidia incompta, Pyrenula nitidella and Schismatommadecolorans, three lichen species on old deciduous trees new to Norway. Graphis Scripta 2013 ;Volume 25.(2) p. 44-47
NINA Untitled
 
2012
35 Bratli, Harald; Holien, Håkon; Rønning, Gunhild.
Kartlegging av naturtyper i Innherred 2009-2010 med vekt på Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. : Skog og landskap 2012 95 p. Oppdragsrapport fra Skog og Landskap(03/12)
NORD NINA Untitled
 
36 Bratli, Harald; Holien, Håkon; Rønning, Gunhild.
Myrflatbelg Lathyrus palustris ssp.palustris gjenfunnet i Steinkjer. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2012 ;Volume 70.(2) p. 126-128
NORD NIBIO NINA Untitled
 
37 Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Norderhaug, Ann; Svalheim, Ellen.
Naturfaglig grunnlag for handlingsplan naturbeitemark og hagemark. Ås: Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-01410-2) ;Volume 7.90 p. Bioforsk Rapport(193)
NIBIO NINA Untitled
 
38 Norderhaug, Ann; Halvorsen, Rune; Johansen, Line; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Jordal, John Bjarne; Pedersen, Oddvar.
Kulturmarkseng i Naturindeks – utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning. : Bioforsk 2012 (ISBN 978‐82‐17-00979-5) ;Volume 7.173 p. Bioforsk Rapport(129)
NIBIO NINA UiO Untitled
 
39 Normander, Bo; Levin, Gregor; Auvinen, Ari-Pekka; Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil; Hedblom, Marcus; Glimskär, Anders; Gudmundsson, Gudmundur A..
Indicator framework for measuring quantity and quality of biodiversity-Exemplified in the Nordic countries. Ecological Indicators 2012 ;Volume 13.(1) p. 104-116
NIBIO NINA Untitled
 
2011
40 Bratli, Harald.
Overvåking i verneområder - test av metodikk for overvåking av kulturlandskap og myr. : Norsk institutt for skog og landskap 2011 (ISBN 978-82-311-0131-4) Rapport fra Skog og landskap(10)
NIBIO Untitled
 
41 Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Naturbeitemark - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2011 (ISBN 978-82-426-2301-0) 85 p. NINA rapport(714)
NINA Untitled
 
42 Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Engan, Gunnar; Fjeldstad, Helge; Gaarder, Geir; Larsen, Bjørn Harald; Nordbakken, Jørn-Frode.
Utprøving av NiN versjon 1.0 som naturtypekartleggingssystem. I: Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 2011 ISBN 978-82-7970 022 7. p. 11-98
NIBIO NINA UiO Untitled
 
43 Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar; Bratli, Harald.
Romlig prediksjonsmodellering av kulturmarkseng i Oppdal kommune (Sør-Trøndelag). I: Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 2011 ISBN 978-82-7970 022 7. p. 127-151
NTNU UiO Untitled
 
44 Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Jordal, John Bjarne; Ødegaard, Frode.
Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2267-9) 64 p. NINA rapport(683)
NINA Untitled
 
45 Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald.
Store, gamle løvtrær - levested for et mylder av insekter, sopp, lav og moser. I: Norsk urskog og gammelskog. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-471-1. p. 169--181
NINA Untitled
 
46 Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode.
Hule eiker - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2297-6) 47 p. NINA rapport(710)
NINA Untitled
 
47 Wollan, Anders K.; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Halvorsen, Rune.
Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2300-3) 89 p. NINA rapport(713)
NINA NTNU UiO Untitled
 
2010
48 Bratli, Harald; Jørgensen, Per Magnus; Haugan, Reidar; Johnsen, John Inge.
Catapyrenium psoromoides, new to Norway. Graphis Scripta 2010 ;Volume 22. p. 9-13
NIBIO UiB Untitled
 
49 Solstad, Heidi; Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Bratli, Harald; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn; Pedersen, Oddvar.
Karplanter Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliophyta. I: Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Trondheim: Artsdatabanken 2010 ISBN 978-82-92838-26-6. p. 155-182
NIBIO NIVA NTNU UiB UiO UiT UNIS Untitled
 
50 Sverdrup-Thygeson, Anne; Bjureke, Kristina; Stabbetorp, Odd; Brandrud, Tor Erik; Wollan, Anders K.; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode; Blom, Hans; Næss, Camilla.
Hotspot truete arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning, Skog og landskap, Naturhistorisk museum, UiO 2010 (ISBN 978-82-426-2218-1) 22 p.
NIBIO NINA UiO Untitled
 
    Show next list