Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-36 of 36

2017
1 Auriol, Emmanuelle; Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Deterring Corruption and Cartels: In Search of a Coherent Approach. Concurrences 2017 ;Volume 2017.(1)
NHH UiO Untitled
 
2 Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Bribes, Crimes and law enforcement. European Business Law Review 2017 ;Volume 28.(1) p. 19-40
NHH UiO Untitled
 
2016
3 Hjelmeng, Erling Johan.
Folkerettslig påvirkning av norsk erstatningsrett – to høyesterettsdommer. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2016 ;Volume 13.(3) p. 211-229
NHH UiO Untitled
 
4 Hjelmeng, Erling Johan.
"Lovstrid" som felles rettsgrunnlag for erstatningsansvar og ugyldighet - særlig om bruk av avtalelovens regler ved lovovertredelser/lovstrid. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. p. 273-290
UiO Untitled
 
5 Hjelmeng, Erling Johan.
Årsaksvurderinger i konkurranseretten – særlig om det kontrafaktiske scenariet. Tidsskrift for forretningsjus 2016 p. 10-45
UiO Untitled
 
2014
6 Foros, Øystein; hjelmeng, Erling; Kind, Hans Jarle.
Fastpris på bøker. Samfunnsøkonomen 2014 ;Volume 128.(4) p. 29-37
NHH UiO Untitled
 
7 Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Debarment in Public Procurement: Rationales and Realization. I: Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts: Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally. Bruylant 2014 ISBN 978-2-8027-4294-4. p. 215-232
UiB UiO Untitled
 
8 Hjelmeng, Erling Johan; Sørgard, Lars.
Konkurransepolitikk : rettslig og økonomisk analyse. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1582-9) 783 p.
NHH UiO Untitled
 
2013
9 Gjendemsjø, Ronny; Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan.
Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition Law and Economics Review 2013 ;Volume 36.(3) p. 355-372
NHH UiB Untitled
 
10 Hjelmeng, Erling Johan.
COMPETITION LAW REMEDIES: STRIVING FOR COHERENCE OR FINDING NEW WAYS?. Common market law review 2013 ;Volume 50.(4) p. 1007-1037
UiO Untitled
 
11 Hjelmeng, Erling Johan.
Håndhevelse av konkurransereglene : er ad hoc-løsninger veien å gå?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013 ;Volume 16.(8) p. 63-72
NHH UiO Untitled
 
12 Hjelmeng, Erling Johan.
Normkonkurranse i erstatningsretten ?. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. p. 287-300
UiO Untitled
 
13 Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Avvisning av straffedømte leverandører – et regime mot sin hensikt?. Europarättslig tidskrift 2013 (4) p. 667-694
UiB UiO Untitled
 
14 Hjelmeng, Erling Johan; Sørgard, Lars.
Produktkobling i konkurranseretten. Europarättslig tidskrift 2013 ;Volume 16.(2) p. 223-248
NHH UiO Untitled
 
2012
15 Hjelmeng, Erling Johan.
Competition law remedies - new challenges, new opportunities. I: Festskrift til Jens Fejø. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012 ISBN 9788757425734. p. 199-216
UiO Untitled
 
16 Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan.
En mer effektiv konkurranselov. Samfunnsøkonomen 2012 (7) p. 16-25
NHH UiO Untitled
 
2011
17 Gabrielsen, Tommy Staahl; Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan.
Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships: The Scope for Competition Law Intervention. European Law Review 2011 ;Volume 36.(6) p. 837-860
NHH UiB UiO Untitled
 
18 Hjelmeng, Erling Johan.
Bindende tilsagn i konkurransesaker – forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. Arbeidsnotat 2011 (13) p. -
NHH UiO Untitled
 
19 Hjelmeng, Erling Johan.
Hanekleiv-dommen - erstatningsrett i villrede?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2011 ;Volume 8.(1/2) p. 69-83
UiO Untitled
 
20 Hjelmeng, Erling Johan.
Konkurranserett. TINE SA mot Staten ved Konkurransetilsynet. Høyesteretts dom av 22. juni 2011 (HR-2011-01251-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3) p. 20-23
UiO Untitled
 
21 Hjelmeng, Erling Johan.
Konkurranserett. Villedning av patentmyndighetr som musbruk av dominerende stilling. Rettens dom i sak T-321/05 Astra/Zeneca. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) p. 20-23
UiO Untitled
 
2010
22 Hjelmeng, Erling Johan.
Revisoransvar og ansvarsbegrensning. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. p. 86-99
UiO Untitled
 
2009
23 Hjelmeng, Erling Johan.
Offentlig regulering og konkurranseretten - en analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 978-82-450-0885-2) 157 p.
NHH UiO Untitled
 
24 Hjelmeng, Erling Johan; Thorson, Bjarte.
Erstatningsrett. Takstmannns ansvar for villedende informasjon - Rt. 2008 s. 1078 (28. august 2008). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (1) p. 17-18
UiO Untitled
 
2008
25 Hjelmeng, Erling Johan.
Konkurranserett. Hvitbok om privat håndhevelse av EFs konkurranseregler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 (2) p. 19-21
UiO Untitled
 
2007
26 Hjelmeng, Erling Johan.
Erstatningsrett. Litteratur. Endre Stavang: Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2007 (3) p. 10-10
UiO Untitled
 
27 Hjelmeng, Erling Johan.
Erstatningsrett. Revisors ansvar for innbetaling av aksjekapital etter asl. § 2-19. Rt. 2007 s. 220. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2007 (2) p. 7-9
UiO Untitled
 
28 Hjelmeng, Erling Johan.
Interessevern og rene formuesskader - i lys av Rt. 2007 s. 425. Tidsskrift for erstatningsrett 2007 (3) p. 169-180
UiO Untitled
 
29 Hjelmeng, Erling Johan.
Misbruk avforretningshemmeligheter - mellom konkurranserett og markedsføringsrett. I: Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01138-7. p. 312-329
UiO Untitled
 
30 Hjelmeng, Erling Johan.
Norway. I: The Effective application of EU state aid procedures. The role of national law and practice. Kluwer Law International 2007 ISBN 978-90-411-2657-3. p. 317-322
UiO Untitled
 
2006
31 Graver, Hans Petter; Hjelmeng, Erling Johan.
Norsk konkurranserett bind II Prosess og sanksjoner. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 978-82-15-01033-5) 207 p.
UiO Untitled
 
32 Hjelmeng, Erling Johan; Kolstad, Olav.
Allmenngjørongsloven og innsynsrett - EØS-rettslige problemstillinger. Arbeidsrett 2006 ;Volume 3.(1) p. 1-41
UiO Untitled
 
33 Hjelmeng, Erling Johan.
Revisors erstatningsansvar - en analyse av ansvarsnormen. Fagbokforlaget 2006 (ISBN 978-82-450-0564-6) 156 p.
UiO Untitled
 
2005
34 Hjelmeng, Erling Johan.
Advokatprivilegiet i konkurransesaker. Særlig om internadvokater. I: Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0379-4. p. 393-408
UiO Untitled
 
35 Hjelmeng, Erling Johan.
"Følgeavtaler" i konkurranseretten - en kommentar til "Elleveransmålet". Juridisk Tidskrift 2005 ;Volume 17.(1) p. 27-45
UiO Untitled
 
2004
36 Hjelmeng, Erling Johan.
Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 82-450-0254-2) 197 p.
UiO Untitled